В Укра­ї­ні по­бу­ду­ють 12 но­вих го­те­лів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­тель­ний опе­ра­тор пов­но­го ци­клу DBI Hotels&Resorts (з го­лов­ним офі­сом у Швей­ца­рії) спіль­но з гру­по­ю­ком­па­ній DeVision пла­нує ін­ве­сту­ва­ти близь­ко $70—80 міль­йо­нів у від­кри­т­тя 12 но­вих бю­дже­тних го­те­лів в Укра­ї­ні під брен­да­ми Super 8 і Moi. За сло­ва­ми вла­сни­ка DBI Hotels&Resorts Дми­тра Бу­ря­ка, но­ві го­те­лі з’яв­ля­ться у та­ких мі­стах як Дні­про, Хар­ків, Жи­то­мир, Кри­вий Ріг і Кро­пив­ни­цький. «У всіх цих мі­стах бу­де стан­дарт на­шо­го єв­ро­пей­сько­го сер­ві­су, на­вче­на ко­ман­да ме­не­дже­рів. Це бу­де уні­фі­ко­ва­ний сер­віс, що до­зво­ляє нам об­слу­го­ву­ва­ти го­стей на які­сно­му рів­ні», — ска­зав Бу­ряк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.