Не­про­філь­не май­но — че­рез ProZorro

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Укр­на­фта» має на­мір ре­а­лі­зо­ву­ва­ти не­про­філь­не май­но че­рез си­сте­му ProZorro.sale, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни. «До­лу­че­н­ня до си­сте­ми ProZorro. sale на­дасть ком­па­нії мо­жли­вість отри­му­ва­ти кон­ку­рен­тну ці­ну при про­да­жі не­про­філь­них і не­по­трі­бних акти­вів, які не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у ви­ро­бни­чій ді­яль­но­сті», — ци­тує прес-слу­жба МЕРТ за­сту­пни­ка го­ло­ви прав­лі­н­ня «Укр­на­фти» Ро­бер­та Уол­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.