Iн­терв’ю у... ро­бо­та

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У Же­не­ві від­був­ся Все­сві­тній са­міт «Шту­чний ін­те­лект на бла­го». За­хід був ор­га­ні­зо­ва­ний Мі­жна­ро­дним со­ю­зом еле­ктрозв’яз­ку в пар­тнер­стві з 20 уста­но­ва­ми си­сте­ми ООН. Для уча­сті в ньо­му при­бу­ли пред­став­ни­ки 70 про­від­них ком­па­ній, що за­йма­ю­ться про­грам­ним мо­де­лю­ва­н­ням пев­них ви­дів люд­ської ді­яль­но­сті або актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють про­ду­кти та­ких ін­но­ва­цій, по­ві­дом­ляє www.un.org. Уча­сни­ки за­хо­ду обго­во­рю­ва­ли, як ро­зум­ні ма­ши­ни мо­жуть ста­ти під­мо­го­юв бо­роть­бі з бі­дні­стюі го­ло­дом, в за­без­пе­чен­ні лю­дей по­слу­га­ми осві­ти, охо­ро­ни здо­ров’я, за­хи­сту нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, а та­кож мо­жли­ві ети­чні на­слід­ки ро­бо­ти­за­ції і ри­зи­ки, пов’ яза­ні з цим про­це­сом. Окра­со­ю­за­хо­ду ста­ло пред­став­ле­н­ня ро­бо­та на ім’я Со­фія. У ви­на­хо­ді ін­те­гро­ва­ні но­ві­тні те­хно­ло­гії і шту­чний ін­те­лект, ство­ре­ні Hanson Robotics.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.