Пе­ре­мо­га над фі­на­ми – як шанс на ви­хід з гру­пи

Ан­дрій ШЕВЧЕНКО: «Ми ви­ти­сну­ли ма­кси­мум із то­го, що мо­гли...»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ціо­наль­на збір­на Укра­ї­ни з фут­бо­лу здо­бу­ла ва­жли­ву пе­ре­мо­гу в ма­тчі з ко­ман­дою Фін­лян­дії. Матч від­був­ся у не­ді­лю, 11 черв­ня, у фін­сько­му Там­пе­ре на одно­ймен­ній аре­ні і за­вер­шив­ся пе­ре­мо­гою «си­ньо-жов­тої» збір­ної з ра­хун­ком 2:1.

У пер­шо­му тай­мі йшла пе­ре­ва­жно рів­на бо­роть­ба, й до не­без­пе­чних мо­мен­тів спра­ва май­же не до­хо­ди­ла. Однак вже на по­ча­тку дру­го­го та­йму укра­їн­ці до­да­ли в швид­ко­сті, і ре­зуль­тат не зму­сив на се­бе че­ка­ти. На 51-й хви­ли­ні ком­бі­на­ція го­стей за­вер­ши­ла­ся го­лом Єв­ге­на Ко­но­плян­ки, який за­бив за збір­ну впер­ше пі­сля три­ва­лої пе­ре­р­ви. На 72-й хви­ли­ні По­хьян­па­ло за­бив один з най­більш кур­йо­зних го­лів у во­ро­та збір­ної Укра­ї­ни в її істо­рії, ско­ри­став­шись не­впев­не­ни­ми ді­я­ми на­шо­го за­хи­сни­ка Яро­сла­ва Ра­ки­цько­го. Але рів­но­ва­га в ра­хун­ку три­ва­ла не­дов­го. Уже на 75-й хв. на­па­дник ки­їв­сько­го « Ди­на­мо » Ар­тем Бе­сє­дін, до ре­чі, щой­но ви­йшов­ши на по­ле, пі­сля ро­зі­гра­шу штра­фно­го за­бив свій пер­ший гол за на­ціо­наль­ну збір­ну. Ці­ка­во, що цей матч став ли­ше че­твер­тим для Ар­те­ма у фут­бол­ці збір­ної (до цьо­го він грав у по­єдин­ках із Сер­бі­єю, Хор­ва­ті­єю та Маль­тою).

«На тре­ну­ва­н­нях ми по­мі­ча­ли, що всі фут­бо­лі­сти втом­ле­ні й зна­хо­дя­ться ниж­че сво­го нор­маль­но­го фі­зи­чно­го ста­ну. Спо­ді­ва­юсь, що на на­сту­пні ма­тчі у ве­ре­сні грав­ці пі­ді­йдуть у кра­щій го­тов­но­сті. Я ду­же ра­дий, що по­при всі скла­дно­щі, мої пі­до­пі­чні сьо­го­дні бу­ли пра­виль­но мо­ти­во­ва­ні. Ура­хо­ву­ю­чи фі­зи­чний стан, са­ме на­ла­шту­ва­н­ня на гру до­по­мо­гло нам здо­бу­ти пе­ре­мо­гу», — про­ко­мен­ту­вав пі­сля зу­стрі­чі го­лов­ний тре­нер збір­ної Укра­ї­ни з фут­бо­лу Ан­дрій ШЕВЧЕНКО.

Пі­сля ва­жли­вої пе­ре­мо­ги над Фін­лян­ді­єю (1:2) ста­ло зро­зумі­ло, що шан­си ви­йти з гру­пи у пі­до­пі­чних Ан­дрія Шев­чен­ка за­ли­ша­ю­ться опти­мі­сти­чни­ми. Опи­ни­ти­ся на дру­го­му мі­сці у гру­пі І збір­на Укра­ї­ни мо­гла вже пі­сля шо­сто­го ту­ру. Однак не­об­хі­дно бу­ло до­че­ка­ти­ся ре­зуль­та­ту ма­тчу, в яко­му гра­ли на­ші най­біль­ші кон­ку­рен­ти за ви­хід з гру­пи — ісланд­ці та хо­рва­ти. Ре­зуль­тат ма­тчу лі­де­рів гру­пи став ві­до­мий ли­ше в кін­ці гри: Ман­гунс­сон за­мкнув пе­ре­да­чу з ку­то­во­го і ви­вів Іслан­дію впе­ред (1:0), чим до­по­міг ісланд­цям за­крі­пи­ти­ся на дру­го­му мі­сці «секс­те­ті». Крім цьо­го, ще один наш кон­ку­рент за ви­хід із гру­пи — збір­на Ту­реч­чи­ни — у ви­їзно­му ма­тчі здо­бу­ла ре­зуль­та­тив­ну (1:4) пе­ре­мо­гу над збір­ною Ко­со­во. Та­ким чи­ном, тур­ки зна­чно по­кра­щи­ли свій по­ка­зник за­би­тих і пропу­ще­них го­лів і, на­брав­ши одна­ко­ву кіль­кість очок з Укра­ї­ни, пе­ре­бу­ва­ють ви­ще, ніж «си­ньо­жов­ті». Та­ким чи­ном, Іслан­дія та Хор­ва­тія на­би­ра­ють по 13 очок. Але зав­дя­ки рі­зни­ці м’ячів хо­рва­ти за­йма­ють пер­шу схо­дин­ку. Збір­на Ту­реч­чи­ни та Укра­ї­ни ма­ють у сво­є­му акти­ві 11 очок та зна­хо­дя­ться на тре­тій і че­твер­тій схо­дин­ках від­по­від­но.

На­га­да­є­мо, на­шій ко­ман­ді на шля­ху до ви­хо­ду у фі­наль­ну ста­дію ЧС-2018 за­ли­ши­ло­ся зі­гра­ти чо­ти­ри ма­тчі: Укра­ї­на — Ту­реч­чи­на (2 ве­ре­сня), Іслан­дія — Укра­ї­на (5 ве­ре­сня), Ко­со­во — Укра­ї­на (6 жов­тня), Укра­ї­на — Хор­ва­тія (9 жов­тня). Пе­ре­мо­га в цих іграх за­без­пе­чує по­тра­пля­н­ня до фі­на­лу, який на­сту­пно­го ро­ку при­йма­ти­ме Ро­сія.

ФОТО З САЙТА FFU.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.