«Но­вий фор­мат» за­мість АТО – Що це?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«Но­ва ге­не­ра­ція війн по­бу­до­ва­на на ви­пе­ре­джен­ні, ра­пто­во­сті й но­ві­тніх те­хно­ло­гі­ях. Спо­ді­ва­ю­ся, це ро­зу­мі­ють на Бан­ко­вій та в РНБО», — Ігор КАБАНЕНКО

Ігор КАБАНЕНКО: «Но­ва ге­не­ра­ція війн по­бу­до­ва­на на ви­пе­ре­джен­ні, ра­пто­во­сті й но­ві­тніх те­хно­ло­гі­ях. Спо­ді­ва­ю­ся, це ро­зу­мі­ють на Бан­ко­вій та в РНБО»

Се­кре­тар РНБО Укра­ї­ни Оле­ксандр Тур­чи­нов за­явив, що в Укра­ї­ні по­трі­бно за­вер­ши­ти Ан­ти­те­ро­ри­сти­чну опе­ра­цію. «Вій­сько­ві дії три­ва­ють на схо­ді на­шої кра­ї­ни вже три ро­ки і пе­ре­ро­сли як за три­ва­лі­стю, так і за мас­шта­ба­ми фор­мат АТО, — по­яснює Оле­ксандр Тур­чи­нов у екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю агент­ству «Ін­тер­факс-Укра­ї­на». — У той же час по­трі­бно від­зна­чи­ти, що ан­ти­те­ро­ри­сти­чна опе­ра­ція ви­ко­на­ла ду­же ба­га­то ва­жли­вих зав­дань. Са­ме в рам­ках АТО ми зу­пи­ни­ли агре­со­ра, змо­гли про­ве­сти пре­зи­дент­ські, пар­ла­мент­ські й мі­сце­ві ви­бо­ри, а та­кож звіль­ни­ли зна­чну ча­сти­ну оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни... При­йшов час пе­ре­йти до но­во­го фор­ма­ту за­хи­сту кра­ї­ни».

Дій­сно, і пре­зи­дент­ські, й пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Укра­ї­ні про­ве­сти вда­ло­ся. Що­прав­да, тре­ба ви­зна­ти, що на­род оби­рав на той час не стіль­ки Пре­зи­ден­та, скіль­ки Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча, який за­яв­ляв про те, що «те­ро­ри­сти ро­зу­мі­ють ли­ше мо­ву си­ли».

Слід на­га­да­ти, що зса­мо­го по­ча­тку вій­ни факт про­ве­де­н­ня АТО у екс­пер­тів ви­кли­кав не­о­дно­зна­чні ви­снов­ки. Якщо АТО, то чо­му то­ді в опе­ра­ції бе­руть участь Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни? І чи мо­жна на­зва­ти ре­аль­ні бої ізз алу­че­н­ням ар­мад вій­сько­вої те­хні­ки та лі­ні­єю фрон­ту зви­чай­ною опе­ра­ці­єю? То­ді де­пу­та­ти спе­ці­аль­но під та­ку скла­дну си­ту­а­цію змі­ни­ли за­ко­но­дав­ство, яке ста­ло до­пу­ска­ти мо­жли­вість за­лу­че­н­ня ЗСУ до АТО. За сло­ва­ми Тур­чи­но­ва, те­пер укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає два основ­ні ви­пад­ки, за яких до­зво­ле­но бо­йо­ве за­сто­су­ва­н­ня Зброй­них сил: ого­ло­ше­н­ня вій­ни та ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції.

Що­до во­єн­но­го ста­ну Тур­чи­нов за­зна­чив, що, «згі­дно з на­шим за­ко­но­дав­ством, вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну пе­ред­ба­чає ли­ше на­яв­ність осо­бли­во­го пра­во­во­го ре­жи­му в країні, або в окре­мих ре­гіо­нах, і не на­дає ав­то­ма­ти­чно­го пра­ва на ви­ко­ри­ста­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни та ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань». Та­ку не­від­по­від­ність ре­а­лі­ям се­кре­тар РНБО по­яснює тим, що на­ше за­ко­но­дав­ство фор­му­ва­ло­ся на осно­ві уяв­лень ХХ сто­лі­т­тя про кла­си­чну вій­ну і не вра­хо­вує не­об­хі­дно­сті про­ти­сто­я­ти гі­бри­дній агре­сії.

За йо­го сло­ва­ми, «при­йшов час не просто ви­зна­ти оку­по­ва­ни­ми де­які ре­гіо­ни До­не­цької й Лу­ган­ської обла­стей, а чі­тко, на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ви­зна­чи­ти за­са­ди дер­жав­ної політики що­до їх звіль­не­н­ня. Не­об­хі­дна ефе­ктив­на те­хно­ло­гія за­хи­сту кра­ї­ни, а для цьо­го за­ко­но­дав­чо по­трі­бно на­да­ти пре­зи­ден­ту пра­во за­сто­со­ву­ва­ти ЗСУ та ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань про­ти гі­бри­дної агре­сії з бо­ку РФ».

От­же, вій­на й оку­па­ція — два тер­мі­ни, які се­кре­тар РНБО про­по­нує за­крі­пи­ти офі­цій­но. Окрім то­го, РНБО про­по­нує ство­ри­ти по­стій­но ді­ю­чий у зо­ні про­ти­сто­я­н­ня опе­ра­тив­ний штаб із ши­ро­ки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми для ком­пле­ксно­го управ­лі­н­ня ЗСУ, усі­ма си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми, а та­кож вій­сько­во-ци­віль­ни­ми адмі ніс тра­ці ями. Свої про­по зи­ції Оле­ксандр Тур­чи­нов має на­мір пред­ста­ви­ти Пре­зи­ден­ту і спо­ді­ва­є­ться, що во­ни бу­дуть не­гай­но вне­се­ні до Вер­хов­ної Ра­ди.

«ЯКІСНИЙ ФОР­МАТ ОБО­РО­НИ ПРО­ТИ АГРЕ­СІЇ РО­СІЇ МАЄ БУ­ТИ ГНУЧКИМ, АСИМЕТРИЧНИМ ТА НЕПЕРЕДБАЧУВАНИМ»

Iгор КАБАНЕНКО, екс-пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Укра­ї­ни, адмі­рал, екс­перт із пи­тань обо­ро­ни та без­пе­ки:

— Для ви­ро­бле­н­ня по­лі­ти­ко­вій­сько­вих стра­те­гій слід розуміти за­галь­ну без­пе­ко­ву си­ту­а­цію й її роз­ви­ток у про­сто­рі та ча­сі. Вій­сько­ві ін­ди­ка­то­ри свід­чать, що по­бли­зу схі­дних кор­до­нів Укра­ї­ни та в Кри­му про­дов­жу­є­ться на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­го на­сту­паль­но­го вій­сько­во­го ком­по­нен­ту. Ста­ном на сьо­го­дні вже роз­гор­ну­то ве­ли­че­зне угру­по­ва­н­ня з трьох за­галь­но­вій­сько­вих ар­мій, про­дов­жу­є­ться роз­гор­та­н­ня ар­мій­сько­го кор­пу­су в Кри­му. До­дай­те сю­ди по­тен­ці­ал вій­сько­вої авіа­ції (стра­те­гі­чної, бом­бар­ду­валь­ної, штур­мо­вої, ви­ни­щу­валь­ної й во­єн­но-транс­порт­ної), на­ро­ще­ні остан­нім ча­сом мо­жли­во­сті Чор­но­мор­сько­го фло­ту РФ з на не сен ня ма со ва них ра кет них уда­рів по об’єктах на су­хо­до­лі — бу­де «кар­ти­на ма­слом». Все це пе­ре­ра­хо­ва­но не для то­го, щоб ко­гось на­ля­ка­ти — по­пе­ре­дже­ний озна­чає озбро є ний. Озбро є ний у пла ні вжи­ва­н­ня аде­ква­тних за­хо­дів.

За цих умов у за­галь­них ри­сах стра­те­гія звіль­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій має бу­ти все­бі­чною й які­сною, не кіль­кі­сною, бо си­ме­три­чно бу­де важ­ко аде­ква­тно від­по­ві­сти на всі ці за­гро­зи, та, ма­буть, і не має сен­су. На­при­клад, один, на пер­ший по­гляд, не­вій­сько­вий еле­мент — вве­де­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з ЄС — впли­нув, десь пря­мо, десь опо­се­ред­ко­ва­но, на по­лі­ти­ко­вій­сько­ве вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту че рез сві до­мість лю дей не ли ше «тут», але й «там». Та­ких еле­мен­тів мо­же бу­ти со­тні, якщо не ти­ся­чі. По­ді­бні про­це­си від­бу­ва­ли­ся в Ні­меч­чи­ні пі­сля Дру­гої сві­то­вої — дов­гий шлях, але він за­вер­шив­ся ві­до­ми­ми по­ді­я­ми. Чи мо­же це бу­ти при­ско­ре­но? Так, але це за­ле­жить ви­клю­чно від нас усіх. Слід та­кож дба­ти про спіль­но-по­лі­ти­чну жи­ву­чість в умо­вах дії гі­бри­дних за­гроз. На­сам­пе­ред це пи­та­н­ня змен­ше­н­ня вла­дної від­ста­ні, на­ла­го­дже­н­ня по­стій­них стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій вла­ди з на­ро­дом (не ли­ше в одно­сто­рон­ньо­му ТВ-фор­ма­ті), ви­не­се­н­ня уро­ків із ми­ну­лих по­дій та ін­ші.

У вій­сько­во­му ви­мі­рі якісний фор­мат обо­ро­ни про­ти агре­сії Ро­сії має бу­ти гнучким, асиметричним та непередбачуваним. Ін­ши­ми сло­ва­ми, ефе­ктив­ний ма­невр та ви­пе­ре­джу­валь­ний вплив на ура­зли­ві мі­сця про­тив­ни­ка там, де він не очі­кує. Якщо щось не пра­цює, то во­но має бу­ти змі­не­но. Це не ли­ше су­то вій­сько­ва стра­те­гія у тра­ди­цій­но­му її ро­зу­мін­ні, а та­кож стра­те­гія дій у но­ві­тніх до­ме­нах зброй­ної бо­роть­би, на­сам­пе­ред ін­фор­ма­цій­но­му і кі­бер. Тоб­то су­про­тив­ник по­ви­нен розуміти, що йо­го агре­сив­ним ді­ям бу­де на­да­на та­ка від­по­відь, яка з то­чки зо­ру на­слід­ків бу­де не­прийня­тною для ньо­го. Це по­тре­бує ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних прі­о­ри­те­тів роз­ви­тку си­сте­ми обо­ро­ни (бо це осно­ва опе­ра­тив­ної пе­ре­ва­ги на по­лі бою), зба­лан­су­ва­н­ня обо­рон­них спро­мо­жно­стей ви­дів Зброй­них сил (не слід за­бу­ва­ти, що, крім Су­хо­пу­тних військ, по­тре­бу­ють си­стем­но­го роз­ви­тку По­ві­тря­ні си­ли та Вій­сько­во-Мор­ські), а та­кож до­ста­тніх ре­сур­сів на на­ціо­наль­ну обо­ро­ну і без­пе­ку.

Во­дно­час слід розуміти, що не всі стра­те­гі­чні аспе­кти во­ю­ю­чої кра­ї­ни є пу­блі­чни­ми. Но­ва ге­не­ра­ція війн (гі­бри­дна вій­на) по­бу­до­ва­на на ви­пе­ре­джен­ні, ра­пто­во­сті (сюр­приз-фа­кто­рі) і но­ві­тніх (зокре­ма ін­фор­ма­цій­них) те­хно­ло­гі­ях. Вве­де­н­ня в ома­ну та де­з­ін­фор­ма­ція, а та­кож ба­га­то ін­ших при­хо­ва­них дій є не­від’єм­ни­ми скла­до­ви­ми ці­єї вій­ни. Якщо в за­яві йшло­ся про змі ни по лі ти ко- дип ло ма тич ної стра­те­гії вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту, то су­спіль­ство по­вин­но зна­ти, яка во­на, якщо це пе­ред­ба­ча­є­ться.

Спо­ді­ва­ю­ся, що все це до­бре ро­зу­мі­ють на Бан­ко­вій та в РНБО Укра­ї­ни, як і те, що про­го­ло­си­ти — одне, але най­го­лов­ні­ше — ре­а­лі­зу­ва­ти з ефе­ктив­ним ре­зуль­та­том.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.