«Кон­грес пе­ре­би­рає ва­же­лі впли­ву»

Що озна­ча­ють до­мов­ле­но­сті в Се­на­ті США що­до за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти РФ?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Що озна­ча­ють до­мов­ле­но­сті в Се­на­ті США що­до за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти РФ?

Аме­ри­кан­ські се­на­то­ри ді­йшли дво­пар­тій­ної зго­ди що­до за­ко­но­про­е­кту про за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії, вклю­ча­ю­чи по­ло­же­н­ня, що за­бо­ро­няє Бі­ло­му до­му пом’якшу­ва­ти, при­зу­пи­ня­ти або ска­со­ву­ва­ти сан­кції без­схва­ле­н­ня Кон­гре­су, по­ві­дом­ляє politico.com.

« По­прав­ка до за­ко­но­про­е­кту про сан­кції про­ти Іра­ну збе­рі­гає і зна­чно роз­ши­рює сан­кції про­ти уря­ду Ро­сії у від­по­відь на по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни і Кри­му, зу­хва­лі кі­бе­ра­та­ки і втру­ча­н­ня в пе­ре­біг ви­бо­рів, а та­кож на три­ва­ю­чу агре­сію в Си­рії», — йде­ться у спіль­ній за­яві се­на­то­рів Май­кла Крей­по, Шер­ро­да Бра­у­на, Ро­бер­та Кор­ке­ра і Бен­джа­мі­на Кар­ди­на. За­ко­но­про­ект про сан­кції що­до Іра­ну пла­ну­ють ви­не­сти на го­ло­су­ва­н­ня вже цьо­го ти­жня.

Тим ча­сом се­на­тор- де­мо­крат Чак Шу­мер на­го­ло­сив, що «до­да­тко­ві сан­кції бу­дуть по­ту­жним си­гна­лом від двох пар­тій Ро­сії та ін­шим кра­ї­нам в то­му, що во­ни бу­дуть по­ка­ра­ні, якщо спро­бу­ють втру­ча­ти­ся в на­ші ви­бо­ри».

У роз­мі­ще­но­му на сай­ті ко­мі­те­ту Се­на­ту збан­ків­ських пи­тань по­ві­дом­лен­ні за­зна­ча­є­ться, що про­по­но­ва­ні по­прав­ки пе­ред­ба­ча­ють:

за­про­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­вої про­це­ду­ри схва­ле­н­ня Кон­гре­сом рі­ше­н­ня про пом’якше­н­ня, при­зу­пи­не­н­ня або ска­су­ва­н­ня сан­кцій;

на­да­н­ня ста­ту­су за­ко­ну і по­си­ле­н­ня ді­ю­чих сан­кцій, за­фі­ксо­ва­них в ука­зах, в то­му чи­слі сан­кцій про­ти де­яких ро­сій­ських про­е­ктів у сфе­рі енер­ге­ти­ки та кре­ди­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня в клю­чо­вих се­кто­рах еко­но­мі­ки;

за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти ро­сій­ських ко­ру­пціо­не­рів; осіб, які на­ма­га­ю­ться обі­йти сан­кції; осіб, при­че­тних до сер­йо­зних по­ру­шень прав лю­ди­ни; по­ста­чаль­ни­ків зброї ре­жи­му Аса­да; осіб, які здій­сню­ють шкі­дли­ву ді­яль­ність у кі­бер­про­сто­рі від іме­ні ро­сій­сько­го уря­ду; осіб, при­че­тних до ко­рум­по­ва­ної при­ва­ти­за­ції дер­жав­них акти­вів; а та­кож тих осіб, що під­три­му­ють ді­ло­ві зв’ яз­ки з ро­сій­ською роз­від­кою та обо­рон­ни­ми се­кто­ра­ми;

мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня ши­ро­ких но­вих сан­кцій про­ти клю­чо­вих се­кто­рів ро­сій­ської еко­но­мі­ки, вклю­ча­ю­чи гір­ни­чо­до­був­ну і ме­та­ло­об­ро­бну про­ми­сло­вість, а та­кож мор­ський і за­лі­зни­чний транс­порт.

Крім то­го, за­ко­но­про­ект сан­кціо­нує на­да­н­ня по­ту­жної під­трим­ки за­ра­ди змі­цне­н­ня де­мо­кра­ти­чних ін­сти­ту­тів і про­ти­дії де­з­ін­фор­ма­ції в кра­ї­нах Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, ура­зли­вих до ро­сій­ської агре­сії та втру­ча­н­ня. Він та­кож пе­ред­ба­чає до­слі­дже­н­ня по­то­ків не­за­кон­но­го фі­нан­су­ва­н­ня зу­ча­стю Ро­сії та про­ве­де­н­ня офі­цій­ної оцін­ки еко­но­мі­чно­го впли­ву ро­сій­ських дер­жав­них ор­га­ні­за­цій на США.

Очі­ку­є­ться, що в се­ре­ду цей за­ко­но­про­ект бу­де схва­ле­но Се­на- том. Щоб ста­ти за­ко­ном, він та­кож по­ви­нен бу­ти схва­ле­ний Па­ла­тою пред­став­ни­ків і під­пи­са­ний пре­зи­ден­том До­наль­дом Трам­пом.

«ЦЕ ВІДОБРАЖАЄ СЕРЙОЗНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ В СЕ­НА­ТІ ЩО­ДО ПОЛІТИКИ РФ»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чіу в Атлан­ти­чній ра­ді США, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Це відображає серйозне занепокоєння в Се­на­ті що­до політики Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, в да­но­му ра­зі — втру­ча­н­ня Крем­ля в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США, а та­кож оче­ви­дну за­ці­кав­ле­ність ко­ман­ди Трам­па що­до по­лег­ше­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії. Існує хо­ро­ший шанс, що це рі­ше­н­ня бу­де ухва­ле­но Се­на­том більш ніж 2/3 від йо­го чле­нів, що уне­мо­жлив­лює ве­то. Менш зро­зумі­ло, чи та­ка ве­ли­ка під­трим­ка бу­де на­ко­пи­че­на в Па­ла­ті пред­став­ни­ків, але для Се­на­ту бу­ло б не­ро­зум­но прийня­ти та­ке за­ко­но­дав­ство без роз­мо­ви з ке­рів­ни­цтвом у Па­ла­ті пред­став­ни­ків.

«КОН­ГРЕС ПОСТУПОВО ПЕ­РЕ­БИ­РАЄ НА СЕ­БЕ ГОЛОВНІ ІНІЦІАТИВИ ТА ВА­ЖЕ­ЛІ»

Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС, Ки­їв:

— За­раз ми є свід­ка­ми зма­га­н­ня за по­лі­ти­чні пе­ре­ва­ги між Кон­гре­сом та Адмі­ні­стра­ці­єю США. Від­чу­ва­ю­чи ва­ку­ум сил і мо­жли - во­стей Бі­ло­го до­му, Кон­грес поступово пе­ре­би­рає на се­бе головні ініціативи та ва­же­лі для роз­гля­ду більш по­лі­ти­чно чу­тли­вих пи­тань по­ряд­ку ден­но­го. І це пов’язу­є­ться з тим, що по­лі­ти­чні ко­ла Ва­шинг­то­ну вва­жа­ють об­тя­жли­вим не­пе­ре­дба­чу­ва­ність по­лі­ти­чних за­яв і вза­га­лі від­су­тно­сті іно­ді чі­тко­сті стра­те­гі­чно­го ба­че­н­ня в ді­ях Бі­ло­го до­му. Окрім то­го, не­мо­жли­вість ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня що­до ро­сійсь- ко­го чин­ни­ка, гу­чні від­став­ки, зокре­ма ди­ре­кто­ра ФБР і слу­ха­н­ня в се­нат­ських ко­мі­те­тах екс-ди­ре­кто­ра і за­пла­но­ва­не на вів­то­рок ген­про­ку­ро­ра, — все це свід­чить про но­вий роз­клад по­тен­ці­а­лу по­лі­ти­чних сил у Ва­шинг­то­ні.

І при­кла­дом цьо­го є до­ся­гне­н­ня дво ма пар ті я ми спіль но го ба - чен ня пе­ре­бі­гу по дій що до сан к - цій. Во ни бе руть роз гляд цьо го пи тан ня у свої ру ки і, зок ре ма, за­про­ва джу­ють важ ли ве по ло - жен ня, хто бу де від по ві даль ним за ста тус сан к цій про ти Ро сії. У ра­зі схва­ле­н­ня зга­да­них по­пра­вок роз­гляд пи­та­н­ня про сан­кцій бу­де вве­де­но в за­кон. І від­по­від­аль­ним за це бу­де Кон­грес.

«ЦЕ ПОЗИТИВНА НОВИНА ДЛЯ УКРА­Ї­НИ З ДУ­ЖЕ ДАЛЕКОСЯЖНИМИ НАСЛІДКАМИ»

Ми­ко­ла БЄЛЄСКОВ, ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту сві­то­вої політики, Ки­їв:

— До­ся­гне­н­ня зго­ди на рів­ні Се­на­ту що­до су­ті по­прав­ки сто­сов­но РФ на до­да­чу до уже за­твер­дже­но­го про­філь­ним ко­мі­те­том із між­на­ро­дних від­но­син про­е­кту за­ко­ну що­до про­ти­дії де­ста­бі­лі­зу­ю­чій ді­яль­но­сті Іра­ну є одно­зна­чно по­зи­тив­ною но­ви­ною для Укра­ї­ни з ду­же далекосяжними наслідками. В осно­ві до­мов­ле­но­сті що­до змі­сту по­прав­ки що­до РФ між пред­став­ни­ка­ми Де­мо­кра­ти­чної та Ре­спу­блі­кан­ської пар­тій є низ­ка ва­жли­вих по­ло­жень: за­крі­пле­н­ня в за­ко­ні і по­си­ле­н­ня ді­ю­чих сан­кцій що­до РФ, які на сьо­го­дні існу­ють у фор­мі ука­зів пре­зи­ден­та; за­крі­пле­н­ня за Кон­гре­сом США пра­ва да­ва­ти свою зго­ду на будь-яке по­сла­бле­н­ня чи від­мі­ну сан­кцій; за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій що­до низ­ки по­зи­цій; за­крі­пле­н­ня мо­жли­во­сті за­про­ва­дже­н­ня но­вих се­кто­раль­них сан­кцій. Тим са­мим цей ком­про­міс ро­бить апрі­о­рі не­мо­жли­вою ре­а­лі­за­цію ро­сій­сько­го сце­на­рію вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на схо ді Укра ї ни че рез ім п ле - мен­та­цію Мін­ських угод — де-юре від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни на схо­ді че­рез ре­ін­те­гра­цію ОРДЛО на умо­вах Крем­ля за де-фа­кто збе­ре­же­н­ня кон­тро­лю ро сійсь кої сто ро ни над не під - кон­троль­ною ді­лян­кою кор­до­ну. Ско­рі­ше за все, в оста­то­чно­му текс­ті по­прав­ки по РФ ми по­ба­чи­мо те­зу про те, що ни­ні­шні сан­кції не мо­жуть бу­ти зня­ті без від­нов­ле­н­ня Укра­ї­ною ре­аль­но­го (!) кон­тро­лю над не під кон т роль ною час ти - ною кор­до­ну із РФ. На­яв­ність же та кої уго ди між дво ма пар ті я ми, по су­ті, озна­чає те, що за­кон що­до Іра­ну з по­прав­ка­ми що­до РФ бу­де схва ле ний кон с ти ту цій ною біль - ші­стю Се­на­ту.

ФОТО РЕЙТЕР

13 черв­ня 2017 ро­ку. Лю­двіг­ша­фен. Фе­де­раль­ний кан­цлер Ан­ге­ла Мер­кель ви­сту­пає на Ци­фро­во­му са­мі­ті — Digital Summit 2017. На цьо­му фо­ру­мі обго­во­рю­ва­ти­муть по­си­ле­н­ня зв'язно­сті в охо­ро­ні здо­ров'я, май­бу­тнє ци­фро­вої еко­но­мі­ки та об­ся­ги веб-управ­лі­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.