Ан­дрей ПЛЕНКОВИЧ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

прем’єр-мі­ністр Хор­ва­тії:

Хор­ва­тія під­три­мує Укра­ї­ну в кон­текс­ті про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській агре­сії, не ви­знає не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му і пра­гне по­ді­ли­ти­ся з Ки­є­вом сво­їм до­сві­дом мир­ної ре­ін­те­гра­ції тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Ство­ре­на ро­бо­ча гру­па на­пра­цює ме­ха­ні­зми розв’яза­н­ня си­ту­а­ції, що скла­ла­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях — у кон­текс­ті ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод і в ме­жах ро­бо­ти «нор­манд­сько­го фор­ма­ту»

(Уря­до­вий пор­тал)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.