Уряд за­твер­див кон­це­пцію ре­фор­му­ва­н­ня держ­кон­тро­лю у сфе­рі охо­ро­ни дов­кі­л­ля. Ек­спер­ти — про її плю­си та не­до­лі­ки

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

У Ки­є­ві, Оде­сі та Сє­ве­ро­до­не­цьку роз­по­ча­ли пра­цю­ва­ти пі­ло­тні мо­біль­ні гру­пи по­лі­ції з про­ти­дії до­ма­шньо­му на­силь­ству

День » уже пи­сав про те, що в Укра­ї­ні зро­стає кіль­кість звер­нень на «га­ря­чі лі­нії» з пи­тань на­силь­ства, в то­му чи­слі що­до ді­тей ( див. № 49 від 22 бе­ре­зня ц. р.). Та­кож, за ста­ти­сти­кою, у 85% ви­пад­ків жер­тви на­си­л­ля во­лі­ють не говорити про це ні­ко­му, не шу­ка­ти під­трим­ки. Як на­слі­док — на­силь­ство по­мно­жу­є­ться.

■ Аби до­по­мог­ти лю­дям (в основ­но­му це жін­ки і ді­ти), які по­стра­жда­ли від на­силь­ства в ро­ди­ні, з 12 черв­ня у Ки­є­ві, Оде­сі та Сє­ве­ро­до­не­цьку Лу­ган­ської обла­сті роз­по­ча­ли ро­бо­ту мо­біль­ні гру­пи по­лі­ції з про­ти­дії до­ма­шньо­му на­силь­ству. Це — пі­ло­тний проект, який, якщо ви­прав­дає се­бе, бу­де по­ши­ре­ний на всю Укра­ї­ну (ре­зуль­та­ти обі­ця­ють опри­лю­дни­ти у жов­тні цьо­го ро­ку). На­цпо­лі­ція пла­нує за­пу­сти­ти йо­го у всіх обла­стях до се­ре­ди­ни 2018 ро­ку.

■ « Офі­це­ри по­лі­ції, які про­йшли спе­ці­а­лі­зо­ва­ну під­го­тов­ку, роз­по­чи­на­ють ро­бо­ту в трьох пі­ло­тних обла­стях. Мо­біль­ні гру­пи бу­дуть ви­яв­ля­ти ви­пад­ки на­силь­ства, ре­а­гу­ва­ти і на­прав­ля­ти по­тер­пі­лих до від­по­від­ної стру­кту­ри. Ми ви­вча­ли між­на­ро­дний до­свід і, зав­дя­ки ко­ле­гам з ОБСЄ, ПРООН та ін­ших ор­га­ні­за­цій, під­го­ту­ва­ли пер­ші пі­ло­тні гру­пи. Пі­ло­тні — то­му що по­ки ми не го­то­ві ре­а­гу­ва­ти на всі ви­кли­ки: не­має до­ста­тньо при­тул­ків для жертв, не під­го­тов­ле­но до­ста­тньо ка­дрів. Але ми хо­че­мо за­да­ти ім­пульс», — за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни Ана­ста­сія ДЄЄВА.

■ Го­лов­ним зав­да­н­ням, за її сло­ва­ми, є вча­сне ви­яв­ле­н­ня ви­пад­ків на­си­л­ля та ре­а­гу­ва­н­ня на них — щоб ця ро­бо­та бу­ла апрі­о­рі ді­є­вою: від дзвін­ка на но­мер 102 до до­по­мо­ги опе­ра­тив­ної гру­пи, пси­хо­ло­га чи со­ці­аль­но­го пра­ців­ни­ка. Для мо­біль­них опе­ра­тив­них груп роз­ро­бле­но чі­ткий ал­го­ритм дій.

■ « Пер­шим на ви­клик при­їжджає екі­паж па­труль­ної по­лі­ції, за ним — діль­ни­чний, якщо се­ред по­стра­жда­лих є ді­ти — ви­їжджа­ють пра­ців­ни­ки юве­наль­ної пре­вен­ції. Якщо є кри­мі­наль­не по­ру­ше­н­ня — пра­ців­ни­ки слід­ства та кри­мі­наль­но­го роз­шу­ку. Сьо­го­дні у нас існує про­бле­ма ква­лі­фі­ка­ції дис­пе­тче­ра­ми 102 по­дії, а са­ме — чи це до­ма­шнє на­силь­ство, чи ху­лі­ган­ські дії. То­му для дис­пе­тче­рів ми про­во­ди­мо на­вча­н­ня що­до схе­ми ре­а­гу­ва­н­ня на ви­клик що­до до­ма­шньо­го на­си­л­ля » , — го­во­рить за­сту­пник на­чаль­ни­ка від­ді­лу діль­ни­чних офі­це­рів Де­пар­та­мен­ту пре­вен­тив­ної ді­яль­но­сті На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни Ва­силь БО­Г­ДАН.

■ За йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні в На­цпо­лі­ції че­ка­ють на прийня­т­тя за­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію до­ма­шньо­му на­силь­ству » та на ра­ти­фі­ка­цію Стам­буль­ської кон­вен­ції, які да­дуть біль­ше ва­же­лів для ро­бо­ти. Та­кої дум­ки до­три­му­ю­ться всі ек­спер­ти, які за­йма­ю­ться ство­ре­н­ням за­ко­но­дав­чої ба­зи для про­ти­дії до­ма­шньо­му на­силь­ству. « Не­ра­ти­фі­ка­ція Стам­буль­ської кон­вен­ції, не­прийня­т­тя на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства і не­го­тов­ність впро­ва­дже­н­ня цих норм є ви­кли­ком у спра­ві бо­роть­би з до­ма­шнім на­силь­ством. По­лі­цей­ські, які ви­їжджа­ють на ви­пад­ки до­ма­шньо­го на­силь­ства, по­вин­ні ма­ти ді­є­ві ме­ха­ні­зми за­хи­сту гро­ма­дян. Са­ме Стам­буль­ська кон­вен­ція го­во­рить, що до­ма­шнє на­силь­ство — це кри­мі­наль­ний зло­чин, і ми ма­є­мо за­без­пе­чи­ти ді­є­ві за­со­би покарання за ско­є­н­ня та­ко­го зло­чи­ну», — вва­жає Ана­ста­сія Дєєва.

■ За сло­ва­ми на­ро­дно­го

де­пу­та­та Ма­рії ІОНОВОЇ, над тим, щоб пе­ре­ко­на­ти де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди ра­ти­фі­ку­ва­ти Стам­буль­ську кон­вен­цію, сьо­го­дні пра­цює ці­ла гру­па екс­пер­тів. « Вже по­над 2,5 ро­ку на­пра­цьо­ву­ю­ться за­ко­но­про­е­кти для ра­ти­фі­ка­ції Стам­буль­ської кон­вен­ції. Але до­сі у нас нав­ко­ло неї — мі­фи, сте­ре­о­ти­пи і не­до­ві­ра... Але во­на сто­су­є­ться прав лю­ди­ни, і це — на­ші між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня пе­ред Ра­дою Єв­ро­пи. Всі во­ни спря­мо­ва­ні на за­хист прав лю­ди­ни, і це — основ­не. Сьо­го­дні для ра­ти­фі­ка­ції цьо­го між­на­ро­дно­го до­ку­мен­та в нас роз­ро­бле­но три за­ко­но­про­е­кти: пер­ший — це са­ма ра­ти­фі­ка­ція, дру­гий — узго­дже­н­ня по­ло­жень чин­но­го за­ко­но­дав­ства та ада­пту­ва­н­ня йо­го до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів, тре­тій — змі­ни до Кри­мі­наль­но­го і Кри­мі­наль­но- про­це­су­аль­но­го ко­де­ксів » , — по­ясни­ла Ма­рія Іо­но­ва.

■ До змін має бу­ти го­то­вим і са­ме су­спіль­ство. На жаль, обі­зна­ність гро­ма­дян у пи­та­н­нях за­хи­сту сво­їх прав, ква­лі­фі­ка­ції на­силь­ни­цьких дій (що вва­жа­є­ться на­силь­ством, до ко­го звер­та­ти­ся) да­ле­ко не най­кра­щі. Так са­мо — пи­та­н­ня до­ві­ри до со­ці­аль­них служб, по­лі­ції. « В Укра­ї­ні біль­ша ча­сти­на жертв до­ма­шньо­го на­силь­ства не по­ві­дом­ляє про це ні­ко­му. Але для ефе­ктив­но­го ре­а­гу­ва­н­ня не­об­хі­дна до­ві­ра у са­мій гро­ма­ді. Без неї про­бле­ма до­ма­шньо­го на­си­л­ля ні­ко­ли не бу­де ви­рі­ше­на. То­му це пи­та­н­ня не тіль­ки уря­ду, а й усьо­го су­спіль­ства. В країні має бу­ти муль­ти­се­кто­раль­на спів­пра­ця — щоб ефе­ктив­но справ­ля­ти­ся з ви­кли­ка­ми», — вва­жає пред­став­ник Фон­ду на­ро­до­на­се­ле­н­ня ООНКа­спар ПІК.

Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.