У Ки­є­ві від­кри­то но­вий сер­ві­сний центр МВС

«Отри­ма­н­ня по­слуг за­ймає від 30 хви­лин до двох го­дин», — Вла­ди­слав Кри­клій

Den (Ukrainian) - - День України -

Но­вий сер­ві­сний центр МВС у Ки­є­ві від­кри­ли 13 черв­ня на Пе­трів­ці у при­мі­щен­ні тор­го­вель­но­го цен­тру METRO Cash & Carry Ukraine. Не­за­ле­жно від мі­сця ре­є­стра­ції тут мо­жна швид­ко та ком­фор­тно за­мі­ни­ти й отри­ма­ти по­свід­че­н­ня во­дія, за­ре­є­стру­ва­ти та пе­ре­ре­є­стру­ва­ти ав­то, отри­ма­ти до­від­ки про не­су­ди­мість та ін­ші по­слу­ги сер­ві­сних цен­трів МВС. Це вже 20-й но­вий центр в Укра­ї­ні та тре­тій у м. Ки­є­ві, йде­ться на сай­ті МВС.

« Сер­ві­сні цен­три МВС у ба­га­тьох ре­гіо­нах — це при­клад вда­ло­го дер­жав­но- при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Но­ве зру­чне роз­та­шу­ва­н­ня цен­тру, якість та швид­кість об­слу­го­ву­ва­н­ня. Зав­дя­ки під­трим­ці METRO Cash & Carry Ukraine для клі­єн­тів пра­цює до­да­тко­вий зру­чний сер­віс — гро­ма­дя­нам над­хо­дять sms- по­ві­дом­ле­н­ня що­до ін­фор­му­ва­н­ня про го­тов­ність до­ку­мен­тів. Тут та­кож для зру­чно­сті гро­ма­дян пе­ред­ба­че­ні ди­тя­чий ку­то­чок та бук­кро­синг-зо­на. Отри­ма­н­ня по­слуг за­ймає від 30 хви­лин до двох го­дин » — ко­мен­тує ке­рів­ник Го­лов­но­го сер­ві­сно­го цен­тру МВС Вла­ди­слав КРИ­КЛІЙ.

Об­слу­го­ву­ють гро­ма­дян 13 під­го­тов­ле­них пра­ців­ни­ків фрон­то­фі­су. Центр осна­ще­ний еле­ктрон­ною чер­гою, ін­фор­ма­цій­ною си­сте­мою, план­ше­том для оцін­ки яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня та веб-ка­ме­рою, що до­зво­ляє пе­ре­гля­да­ти за­ван­та­же­ність цен­тру в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су.

Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.