Ви­пір­ну­ли зі «срі­блом»

У Ки­є­ві три­ває чем­піо­нат Єв­ро­пи зі стриб­ків у во­ду. Укра­їн­ці вже зна­го­ро­дою!

Den (Ukrainian) - - День України -

ро­чи­сте від­кри­т­тя зма­гань від­бу­лось 12 черв­ня. Чем­піо­нат три­ває до 18 черв­ня, у Па­ла­ці во­дних ви­дів спор­ту «Лі­ко-аре­на». Як по­ві­до­ми­ли у Фе­де­ра­ції Укра­ї­ни зі стриб­ків у во­ду, пі­сля від­кри­т­тя від­був­ся за­приг про­гра­ми зма­гань Team event. «Зо­ло­то» ви­бо­ров ду­ет ізФран­ції — Ла­у­ра Ма­рі­но і Ме­тью Рос­сет. На дру­го­му мі­сці роз­та­шу­ва­лась па­ра з Укра­ї­ни — Ві­кто­рія Ке­сар і Оле­ксандр Гор­шко­во­зов. За­ми­ка­ють трій­ку при­зе­рів ро­сі­я­ни На­дія Ба­жи­на і Ві­ктор Мі­ні­ба­єв.

«Це ве­ли­ка честь для нас при­йма­ти зма­га­н­ня та­ко­го рів­ня впер­ше в Укра­ї­ні. Вбо­лі­ва­є­мо за всіх, ба­жа­є­мо пе­ре­мо­ги усім, але, осо­бли­во, рі­дній укра­їн­ській збір­ній», — ци­тує ві­це-прем’єр-мі­ні­стра В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка, який очо­лив орг­ко­мі­тет зпі­дго­тов­ки та про­ве­де­н­ня чем­піо­на­ту, прес­слу­жба ві­це-прем’єра.

Пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни Сер­гій Буб­ка на­го­ло­шує, що ці зма­га­н­ня є ва­жли­вим кро­ком у під­го­тов­ці до Лі­тніх Олім­пій­ських ігор 2020 ро­ку, які від­бу­ду­ться у япон­сько­му То­кіо. Під час ни­ні­шньо­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи ко­ман­ди по­ка­зу­ва­ти­муть стриб­ки зо­дно-, трьох- і де­ся­ти­ме­тро­вої ви­шки. У зма­га­н­нях бе­руть участь 12 спортс­ме­нів зУкра­ї­ни та 126 пред­став­ни­ків 22 кра­їн Єв­ро­пи. Як від­зна­ча­ють у прес-слу­жбі ві­це­прем’єр-мі­ні­стра, кіль­кість уча­сни­ків ре­кор­дна для та­ких чем­піо­на­тів. Те­ле­ві­зій­ну транс­ля­цію зма­гань здій­снює «UA: Пер­ший».

«У кві­тні ми успі­шно про­ве­ли чем­піо­нат сві­ту зхо­кею, а на­сту­пно­го ро­ку Ки­їв впер­ше при­йма­ти­ме фут­боль­ну по­дію — фі­нал Лі­ги Чем­піо­нів. Це все сьо­го­дні де­мон­струє ви­со­кий спор­тив­ний ста­тус на­шо­го мі­ста, — ци­ту­ють мі­сько­го го­ло­ву Ки­є­ва Ві­та­лія Кли­чка на сай­ті Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції. — Впев­не­ний, що біль­ше між­на­ро­дних спор­тив­них, куль­тур­них і ми­сте­цьких по­дій від­бу­ва­ти­ме­ться у на­шій сто­ли­ці, то біль­ше зна­ти­муть про Укра­ї­ну і про Ки­їв. А та­кож про те, що ми мо­же­мо гі­дно про­во­ди­ти за­хо­ди по­ді­бно­го рів­ня». Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.