Го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти з по­лі­ці­єю

У Хер­со­ні про­ве­ли до­слі­дже­н­ня гро­мад­ської без­пе­ки

Den (Ukrainian) - - День України -

Про­тя­гом сі­чня-кві­тня 2017 ро­ку ГО «Но­ва ге­не­ра­ція» у пар­тнер­стві зп’ятьма ор­га­ні­за­ці­я­ми в рам­ках про­е­кту «Без­пе­чне мі­сто: об’єд­ну­є­мо зу­си­л­ля за­ра­ди які­сних змін у гро­ма­ді» про­ве­ла пер­ше до­слі­дже­н­ня оцін­ки без­пе­ки мі­ста ме­шкан­ця­ми Хер­со­на. До­слі­дже­н­ня ба­зу­ва­лось на ін­терв’ю 34 уча­сни­ків чо­ти­рьох фо­кус-груп: акти­ві­стів, мо­ло­ді, жі­нок та ба­тьків ді­тей рі­зно­го ві­ку, на ін­ди­ві­ду­аль­но­му (face to face) опи­ту­ван­ні 300 осіб та он­лайн-опи­ту­ван­ні 49 осіб.

Опи­ту­ва­н­ня за п’яти­баль­ною шка­лою по­ка­за­ло, що в ці­ло­му хер­сон­ці по­чу­ва­ю­ться у без­пе­ці на 3,13 ба­ла. Най­більш не­без­пе­чно по­чу­ва­ють се­бе ре­спон­ден­ти ві­ком від 45 до 59 ро­ків. Що­до ра­йо­нів мі­ста, най­більш не­без­пе­чно від­чу­ва­ють се­бе ме­шкан­ці се­лищ мі­сько­го ти­пу ( 40%) та Дні­пров­сько­го ра­йо­ну мі­ста (31%), а най­менш не­без­пе­чно — Ко­ра­бель­но­го ра­йо­ну ( 23%). Фа­кто­ра­ми, які най­біль­ше впли­ва­ють на стан без­пе­ки, го­ро­дя­ни на­зва­ли стан до­ріг, по­ру­ше­н­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, від­су­тність осві­тле­н­ня, без­при­туль­ні со­ба­ки, нар­ко­ма­нію та сти­хій­ні зва­ли­ща.

«Опи­ту­ва­н­ня та фо­кус-гру­пи по­ка­за­ли, що лю­ди чі­тко від­ме- жо­ву­ють ро­бо­ту па­труль­ної по­лі­ції та ін­ших під­роз­ді­лів, зокре­ма слід­чих. Ро­бо­ту па­труль­ної по­лі­ції оці­ню­ють ви­ще, ніж ро­бо­ту слід­чих. Але в той же час лю­ди ду­же по­га­но зна­ють стру­кту­ру та фун­кції рі­зних під­роз­ді­лів по­лі­ції. Уча­сни­ки фо­кус­груп транс­лю­ють сте­ре­о­ти­пи на зра­зок: « во­ни всі одна­ко­ві » , «всіх ко­ли­шніх звіль­ни­ли, а на­бра­ли не­ві­до­мо ко­го зву­ли­ці » . Во­дно­час аб­со­лю­тна біль­шість ре­спон­ден­тів го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти зпо­лі­ці­єю. На пи­та­н­ня, чи го­то­ві ви спів­пра­цю­ва­ти зпо­лі­ці­єю для під­ви­ще­н­ня без­пе­ки в гро­ма­ді, ствер­дно від­по­ві­ли 89% опи­та­них і ли­ше 11% да­ли не­га­тив­ну від­по­відь, — ко­мен­тує «Дню» ди­ре­ктор про­е­кту Окса­на ГЛЄБУШКІНА.

Що­до по­ба­жань у по­кра­щен­ні ро­бо­ти по­лі­ції хер­сон­ці на­зи­ва­ли збіль­ше­н­ня шта­ту, збіль­ше­н­ня пі­ших па­тру­лів та па­труль­них ма­шин у ве­чір­ній час, на­ве­де­н­ня по­ряд­ку в тор­гів­лі нар­ко­ти­чни­ми за­со­ба­ми та ал­ко­го­лем в ні­чний час, по­си­ле­н­ня ро­бо­ти діль­ни­чних по ко­му­ні­ка­ції зна­се­ле­н­ням та зне­пов­но­лі­тні­ми зокре­ма, біль­ше ін­фор­му­ва­ти на­се­ле­н­ня про ро­бо­ту по­лі­ції то­що. Во­дно­час 57% опи­та­них за­зна­чи­ли, що ро­бо­та по­лі­ції від­по­від­ає по­тре­бам на­се­ле­н­ня. Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня спо­ді­ва­ю­ться на обго­во­ре­н­ня ре­зуль­та­тів із по­лі­ці­єю та гро­мад­ські­стю і узго­дже­н­ня від­по­від­но­го пла­ну дій що­до усу­не­н­ня озву­че­них не­до­лі­ків і під­трим­ки силь­них сто­рін у ро­бо­ті пра­во­охо­рон­ців.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.