Вчи­ти екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти

Den (Ukrainian) - - День України -

Ма­ла ака­де­мія на­ук з Ін­сти­ту­том обда­ро­ва­ної ди­ти­ни НАПН Укра­ї­ни роз­ка­за­ли, як по-но­во­му мо­жна ви­кла­да­ти при­ро­дни­чо­ма­те­ма­ти­чні на­у­ки. Так, в ла­бо­ра­то­рії « МАНЛаб » від­бу­лась пре­зен­та­ція на­у­ко­во-ме­то­ди­чно­го вір­ту­аль­но­го STEM- цен­тру. Но­ва ме­то­ди­ка пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня учня­ми екс­пе­ри­мен­тів, ре­зуль­та­ти яких зна­хо­ди­ти­му­ться у від­кри­тих ба­зах да­них. На­ра­зі центр пе­ре­бу­ває на до­слі­дно- екс­пе­ри­мен­таль­ній ста­дії, яка три­ва­ти­ме п’ ять ро­ків. Участь у цьо­му ета­пі бе­руть 15 на­вчаль­них за­кла­дів, з яки­ми спів­пра­цює МАН і які ма­ють на­пра­цю­ва­н­ня у STEM-осві­ті, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua

Но­ва ме­то­ди­ка сти­му­лю­ва­ти­ме учнів до кре­а­тив­но­сті й ба­жа­н­ня ви­вча­ти світ, за­гли­блю­ва­тись у зви­чні для лю­ди­ни яви­ща зна­у­ко­вої то­чки зо­ру, зре­штою, спо­ну­ка­ти­ме до на­вча­н­ня за­га­лом. За сло­ва­ми іні­ці­а­то­ра про­е­кту, за­ві­ду­ва­ча від­ді­лу ство­ре­н­ня на­вчаль­но­те­ма­ти­чних си­стем зна­ньМАН Іго­ря ЧЕРНЕЦЬКОГО, по­ки що центр до­сту­пний на вну­трі­шньо­му сер­ве­рі ака­де­мії і на­пов­ню­є­ться ма­те­рі­а­ла­ми, а до осе­ні цьо­го ро­ку вже від­кри­є­ться для уча­сни­ків екс­пе­ри­мен­ту, щоб во­ни мо­гли за­ван­та­жу­ва­ти свої роз­роб­ки. Про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків те­сту­ва­ти­муть ефе­ктив­ність про­е­кту та за­лу­ча­ти­муть но­ві на­вчаль­ні за­кла­ди.

ДОВІДКА «Дня»

STEM-осві­та — це об’ єд­на­н­ня на­ук, спря­мо­ва­них на роз­ви­ток но­вих те­хно­ло­гій, ін­но­ва­цій­не ми­сле­н­ня і за­без­пе­че­н­ня до­бре під­го­тов­ле­них ін­же­нер­них ка­дрів. Не­від’ єм­ною скла­до­вою ор­га­ні­за­цій­ної ро­бо­ти що­до ефе­ктив­но­сті впро­ва­дже­н­ня на­пря­мів та­кої осві­ти є ство­ре­н­ня все­укра­їн­ської ме­ре­жі STEM- цен­трів чи ла­бо­ра­то­рій. Ці осві­тні осе­ред­ки ство­рю­ю­ться на ба­зі ви­шів, за­галь­но­осві­тніх, по­за­шкіль­них на­вчаль­них за­кла­дів, на­у­ко­вих ла­бо­ра­то­рій, які ма­ють від­по­від­ну ма­те­рі­аль­но- те­хні­чну ба­зу, ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців, на­вчаль­ні про­гра­ми зпри­ро­дни­чо-ма­те­ма­ти­чних на­ук, те­хно­ло­гій, про­гра­му­ва­н­ня, ро­бо­то­те­хні­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.