У Лу­цьку бу­де алея лі­хта­рів

Den (Ukrainian) - - День України -

Ви­са­дже­ний пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни на ко­ли­шньо­му бо­ло­ті парк пе­ре­жи­ває справ­жнє від­ро­дже­н­ня

Не­вдов­зі Цен­траль­ний парк куль­ту­ри і від­по­чин­ку у Лу­цьку має змі­ни­ти своє облич­чя, ста­ти ком­фор­тні­шим. Ни­ні тут три­ва­ють ре­мон­тні ро­бо­ти, при­чо­му ви­ко­ну­ю­ться во­ни і які­сно, і опе­ра­тив­но. Так, но­вий арт- об’ єкт — алея лі­хта­рів — має з’ яви­ти­ся уже че­рез два ти­жні. Ко­жен лі­хтар ми­ти­ме сим­во­лі­ку одно­го з під­при­ємств Лу­цька, і цю алею обі­ця­ють зро­би­ти при­ва­бли­вим ту­ри­сти­чним об’ єктом. У пар­ку за­мі­нять лав­ки, на но­вих бу­де герб мі­ста, а ста­рі пе­ре­не­суть у мі­кро­ра­йо­ни. Бу­дуть ство­ре­ні но­ві від­по­чин­ко­ві зо­ни, з’ яви­ться но­ва сце­на.

За­га­лом парк, ви­са­дже­ний лу­ча­на­ми пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни на ко­ли­шньо­му бо­ло­ті, пе­ре­жи­ває справ­жнє від­ро­дже­н­ня. Мі­ська вла­да обі­цяє на­віть пу­сти­ти про­гу­лян­ко­вий ка­тер рі­чкою Стир, яка про­ті­кає зра­зу за пар­ком. Тут справ­ді чу­де­сні кра­є­ви­ди. На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.