До­нальд Трамп по­їде в Поль­щу

Укра­їн­ське по­соль­ство пра­цює над тим, щоб Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко був при­су­тнім на за­сі­дан­ні «Ініціативи трьох мо­рів»

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп прийняв за­про­ше­н­ня пре­зи­ден­та Поль­щі Ан­джея Ду­ди від­ві­да­ти кра­ї­ну 6 ли­пня на­пе­ре­до­дні са­мі­ту G20 у Ні­меч­чи­ні, ого­ло­сив мі­ністр за­кор­дон­них справ Поль­щі Ві­тольд Ва­щи­ков­ський.

Аме ри кансь кий пре зи дент при­бу­де до Поль­щі пі­зно вве­че­рі 5 ли­пня, а на­сту­пно­го дня зу­стрі неть ся з пре зи ден том Анд - же­єм Ду­дою, ві­зьме участь у за­сі дан ні « Іні ці а ти ви трьох мо - рів», ци­тує Ва­щи­ков­сько­го ви­да­н­ня Niezalezna.

У Бі­ло­му до­мі по­ві­до­ми­ли, що по­до­рож ма­ти­ме на ме­ті під­твер­ди­ти «не­по­хи­тне зо­бов’яза­н­ня Аме­ри­ки що­до одно­го з най­ближ­чих єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків». Крім то­го, під час ві­зи­ту Трамп на­го­ло­сить на сво­є­му зо­бов’язан­ні по­си­ли­ти «ко­ле­ктив­ну обо­ро­ну» НАТО, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні AP.

Поль­ська сто­ро­на на­го­ло­си­ла, що пе­ре­го­во­ри Трам­па і Ду­ди сто­су­ва­ти­му­ться та­кож пи­та­н­ня агре­сії Ро­сії на Дон­ба­сі. «Ми ви­йде­мо за ме­жі на­шо­го ре­гіо­ну Цен­траль­ної Єв­ро­пи і за­йма­ти­ме­мо­ся пи­та­н­ня­ми бо­роть­би з кри­зою та ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни», — ска­зав гла­ва поль­сько­го МЗС.

У ди­пло­ма­ти­чно­му ві­дом­стві Укра­ї­ни в Поль­щі роз­по­ві­ли «Дню», що «на­ра­зі цей ві­зит Трам­па ра­но ко­мен­ту­ва­ти. Поль­ська сто­ро­на тіль­ки роз­по­ча­ла під­го­тов­ку зпро гра­ми і те­ма­ти­ки ві­зи­ту». Окрім цьо­го, спів­ро­змов­ник ска­зав, що по­соль­ство пра­цює над тим, щоб Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко був при­су­тнім на за­сі­дан­ні «Ініціативи трьох мо­рів».

Но ви на про ві зит аме ри - кансь ко го пре зи ден та до Вар - ша ви ви кли ка ла схваль ні від - гу­ки від поль­ських по­лі­ти­ків.

Зокре­ма, мі­ністр обо­ро­ни Поль­щі Ан­то­ні Ма­це­ре­вич ска­зав, що май­бу­тній ві­зит є «ве­ли­ким успі­хом поль­ської ди­пло­ма­тії» та «ве­ли­че­зною по­ді­єю, що по­ка­зує, як змі­ни­ло­ся мі­сце Поль­щі в гео­по­лі­ти­ці та сві­то­вій по­лі­ти­ці» з то­го ча­су, як йо­го пар­тія «Пра­во і спра­ве­дли­вість» при­йшла до вла­ди в 2015 ро­ці, ци­тує йо­го сло­ва аген­ція AP. А го­ло­ва апа­ра­ту спів­ро­бі­тни­ків кан­це­ля­рії пре­зи­ден­та Кши­штоф Щер­ський за­явив, що поль­ські офі­цій­ні осо­би про­тя­гом «ба­га­тьох мі­ся­ців» пра­цю­ва­ли над тим, щоб пе­ре­ко­на­ти Трам­па здій­сни­ти ві­зит.

«ДЛЯ ПОЛЬ­ЩІ ВАЖЛИВЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИСУТНОСТІ В КРАЇНІ ВІЙСЬК НАТО» Ан­джей ШЕПТИЦЬКИЙ, ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син Вар­шав­сько­го уні­вер­си­те­ту:

— Перш за все, для Поль­щі важливе підтвердження присутності в країні військ НАТО. На аме­ри­кан­сько­му на­прям­ку — це го­лов­не ба­жа­н­ня Поль­щі.

Зав­жди під час та­ких зу­стрі­чей по­трі­бно обго­во­рю­ва­ти головні між­на­ро­дні про­бле­ми та між­на­ро­дні кри­зи. Оче­ви­дно, так і бу­де під час ві­зи­ту Трам­па в Поль­щу.

Ми зна­є­мо, що на­ра­зі пе­ре­го во ри про си ту а цію на схо ді Укра ї ни про во дять ся за так зва ним нор мандсь ким чи мін - ським фор­ма­том. Але в рам­ках цьо го фор ма ту як США, так і Поль­ща від­су­тні. То­му, мо­жли­во, пан Ва­щи­ков­ський хо­че за­про по ну­ва ти аме ри кансь кій сто ро ні пе ре за ван та жи­ти цей фор­мат, щоб за­лу­чи­ти як Поль­щу, так і США.

«ЧИ ГОТОВА ВАРШАВА ПРОВАДИТИ ЩО­ДО УКРА­Ї­НИ ПОЛІТИКУ «НІЧОГО ПРО НАС БЕЗ НАС» Ка­те­ри­на ЗАРЕМБО, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Iн­сти­ту­ту сві­то­вої політики:

— Без сум­ні­ву, в Поль­щі свят ку ють пе ре мо гу що до ого - ло­ше­но­го ві­зи­ту Трам­па до Вар­ша ви. Поль ща, як і біль шість дер жав у Єв­ро пі, тра ди цій но вва жає США сво їм стра те гіч - ним пар­тне­ром і для неї цей ві­зит є під твер д жен ням цьо го, тим біль­ше, на тлі охо­ло­дже­н­ня від­но­син між Вар­ша­вою та Брюс­се­лем. Окрім то­го, офі­цій­на Варшава на­ма­га­є­ться «вби­ти двох зай ців » і ого ло си ти свою за­лу­че­ність до розв’яза­н­ня укра їнсь ко- ро сійсь ко го кон ф лік - ту — як ві­до­мо, Поль­ща на­по - ля гає на до лу чен ні до « нор - манд­сько­го фор­ма­ту».

Як анон­со­ва­но, Трамп бра­ти­ме участь у са­мі­ті Три­мор’я — ін­те­гра­цій­ної ініціативи, за­пу­ще­ної Поль­щею ми­ну­ло­го ро­ку для кра­їн Цен­траль­но-Схі­дної Єв­ро­пи. Ми­ну­ло­го ро­ку пер­ший са­міт ці­єї ініціативи від­був­ся в Ду­бров­ни­ку — Укра­ї­ну за­про­си­ли, але укра­їн­ське ке­рів­ни­цтво ви­рі­ши­ло то­ді не бра­ти участь (про що, по­дей­ку­ють, по­тім шко­ду­ва­ло). Цьо­го ро­ку са­міт від­бу­ва­ти­ме­ться в Поль­щі, але, по­при ми­ну­ло­рі­чні за­яви Ду­ди що­до від­кри­то­сті Три­мор’я для Укра­ї­ни, Укра­ї­ну, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, за­про­ше­но не бу­ло.

По­стає пи­та­н­ня, чи готова поль­ська вла­дна елі­та провадити що­до Укра­ї­ни політику, яку са­ма ж взя­ла на зна­ме­на: «Нічого про нас без нас». Бу­ло б ціл­ком ло­гі­чно і в ду­сі укра­їн­сько­поль­сько­го стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства, як­би По­ро­шен­ка за­про­си­ли на са­міт Три­мор’я у Вро­цла­ві, де він та­кож осо­би­сто міг би (впер­ше!) зу­стрі­ти­ся з Трам­пом. Зре­штою, та­ку зу­стріч мо­жна бу­ло б за­ра­ху­ва­ти до «скар­бни­чки» кон­кре­тних і пра­кти­чних до­ся­гнень ініціативи Три­мор’я, яке, вла­сне, і за­ду­му­ва­ло­ся як без­пе­ко­вий проект.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.