Три ро­ки пі­сля тра­ге­дії

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

За­ги­бель 49-ти вій­сько­вих і екі­па­жу Іл-76 під Лу­ган­ськом ста­ла най­біль­шою втра­тою з по­ча­тку АТО

Три ро­ки то­му в ніч на 14 черв­ня під Лу­ган­ськом ро­сій­ськи­ми бан­ди­та­ми був зби­тий укра­їн­ський лі­так із40 де­сан­тни­ка­ми і 9 чле­на­ми екі­па­жу. Вій­сько­во-транс­порт­ний лі­так Іл-76 25-ї вій­сько­во-транс­порт­ної авіа­цій­ної бри­га­ди По­ві­тря­них сил ЗСУ був зби­тий з ПЗРК «Ігла». До то­го ко­ри­сту­ва­чі со­ці­аль­них ме­реж мо­гли спо­сте­рі­га­ти, як те­ро­ри­сти ре­гу­ляр­но опри­лю­дню­ва­ли дан­ні про при­льо­ти бор­тів в ае­ро­пор­ти. Пі­сля то­го, як тра­пи­ла­ся тра­ге­дія, пер­шим ви­ни­кло пи­та­н­ня чо­му при від­прав­ці в зо­ну бо­йо­вих дій ко­ман­ду­ва­н­ня ігно­ру­ва­ло оче­ви­дні фа­кто­ри за­гро­зи. На той час Лу­ган­ський ае­ро­порт зна­хо­див­ся під кон­тро­лем укра­їн­ських вій­сько­вих, але бан­ди­ти роз­та­шу­ва­ли на- вко­ло ньо­го ве­ли­ку кіль­кість во­гне­вих то­чок. 27 бе­ре­зня 2017 ро­ку обви­ну­ва­че­но­го в слу­жбо­вій не­дба­ло­сті у спра­ві про зби­тий Іл-76 ге­не­рал­ма­йо­ра Ген­шта­бу ВСУ Ві­кто­ра На­за­ро­ва у Пав­ло­гра­ді за­су­ди­ли до 7 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.