Ре­жим є ре­жим

Den (Ukrainian) - - Культура -

Який без­віз, по­ки: — В країні вій­на! — Крим не по­вер­ну­ли! — Ахме­тов не си­дить! — Па­трі­о­ти си­дять (за що са­ме си­дять і які зних на­справ­ді па­трі­о­ти — то вже пи­та­н­ня окре­ме)! — Пен­сіо­не­ри го­ло­ду­ють! — Чер­ги за біо­ме­три­чни­ми па­спор­та­ми!

— Хло­пчи­ки в ар­мії го­лі­бо­сі!

— Ли­пе­цька фа­бри­ка не про­да­на! — До­лар по 26! — Га­ря­чу во­ду не уві­мкну­ли!

Ряд, ду­маю, мо­жна про­дов­жи­ти. Все­про­паль­ни­ки та зра­до­фі­ли ви­на­хі­дли­ві в ар­гу­мен­та­ції.

Мій осо­би­стий пункт « зра­ди » — яке ще без­ві­зо­ве спо­лу­че­н­ня зЄв­ро­пою, по­ки про­да­жні чи­нов­ни­ки, по­став­ле­ні на по­са­ди одним по­пу­ляр­ним у 2014 ро­ці олі­гар­хом, не пу­ска­ють в ае­ро­порт « Бо­ри­спіль » бю­дже­тну ло­у­кост- авіа­ком­па­нію « Рай­нейр » і не да­ють укра­їн­цям лі­та­ти за ко­пій­ки? Міг би на­ве­сти як ар­гу­мент, але ні. Бо це, як і все ви­ще­на­ве­де­не, — ре­чі, що мо­жна ви­пра­ви­ти, і во­ни бу­дуть ви­прав­ле­ні, по­за сум­ні­вом.

Без­віз же — про май­бу­тнє і для май­бу­тніх.

Це для ді­тей. Для тих, хто при­йде. Для тих, хто не за­слу­жив одві­чно­го си­ді­н­ня в за­го­ро­жі, що охо­ро­ня­є­ться, зпер­спе­кти­вою кар’ єр­но­го зро­ста­н­ня на пів­ні­чно­му схо­ді від Ху­то­ра- Ми­хай­лів­сько­го. Для тих, хто на­віть уяв­ле­н­ня не ма­ти­ме, як це во­но — зна­ти, що ти ні­ко­ли не по­їдеш ні­ку­ди за­хі­дні­ше Чо­па, бо те­бе не ви­пу­стять чи не впу­стять. Для ко­го « за­лі­зна за­ві­са » бу­де ма­ло­зро­зумі­лим тер­мі­ном із­пі­дру­чни­ка істо­рії. Хто ба­чи­ти­ме, як жи­вуть роз­ви­не­ні кра­ї­ни і, по­вер­та­ю­чись, пред’ яв­ля­ти­ме ви­мо­ги як спів­гро­ма­дя­нам, так і вла­ді — і що­до су­спіль­ної уго­ди, і що­до ви­ко­рі­не­н­ня корупції, і що­до гро­мад­сько­го транс­пор­ту, і що­до ста­ну до­ріг, і що­до чи­сто­ти тро­ту­а­рів — спи­сок бу­де ве­ли­кий, на­ба­га­то дов­ший, ніж ви­ще­на­ве­де­ний, і він так са­мо ви­ко­ну­ва­ти­ме­ться.

Лю­ди, в очах яких від­би­ва­ти­ме­ться світ, бу­дуть кра­щи­ми за нас. І ща­сли­ві­ши­ми.

Усві­дом­ле­н­ня цьо­го ро­бить ме­не ща­сли­вим теж.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.