Як по­жва­ви­ти укра­їн­ський бі­знес

Про­філь­ний ко­мі­тет пар­ла­мен­ту роз­гля­нув проект но­во­го за­ко­ну «Про фі­нан­со­вий лі­зинг»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Асо­ці­йо­ва­на зЄв­ро­пей­ським Со­ю­зом Укра­ї­на отри­ма­ла мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти най­кра­щий до­свід об`єд­на­ної Єв­ро­пи у ве­ден­ні усіх сфер на­ро­дно­го го­спо­дар­ства і осо­бли­во тих, де від­чу­ва­ю­ться пев­ні тру­дно­щі. До них, без­умов­но, на­ле­жать ма­лий і се­ре­дній бі­знес, чий роз­ви­ток у на­шій країні стри­му­є­ться не­до­ста­тнім фі­нан­су­ва­н­ням, зокре­ма тру­дно­ща­ми у кре­ди­ту­ван­ні та ін­ве­сту­ван­ні. Тим ча­сом Уго­да про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом від­зна­чає, що се­ред ви­дів ді­яль­но­сті з фі­нан­со­вих по­слуг є й та­кий її вид, як фі­нан­со­вий лі­зинг.

АЛЬТЕРНАТИВА БАНКАМ

«Лі­зинг мо­же бу­ти одні­єю з тих ру­шій­них сил, які від­кри­ють по­тен­ці­ал ма­ло­го бі­зне­су в Укра­ї­ні», — на­го­ло­сив ке­рів­ник про­е­кту USAID «Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» Ро­берт БОНД, роз­по­від­а­ю­чи про єв­ро­пей­ський до­свід фі­нан­су­ва­н­ня ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су че­рез лі­зинг. За йо­го сло­ва­ми, лі­зинг мо­же за­про­по­ну­ва­ти при­ва­бли­ву аль­тер­на­ти­ву фі­нан­су­ва­н­ня на прийня­тних умо­вах, він має ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал для зро­ста­н­ня, якщо ство­ри­ти йо­му на­ле­жний нор­ма­тив­но-пра­во­вий ре­жим і ре­жим опо­да­тку­ва­н­ня. В та­ко­му ра­зі «лі­зинг змо­же ві­ді­гра­ва­ти в Укра­ї­ні та­ку ж роль, яку він ви­ко­нує в Єв­ро­пі», впев­не­ний Бонд.

Ко­ле­га Бон­да, екс­перт USAID Іван ВИШНЕВСЬКИЙ, від­зна­чає, що остан­нім ча­сом в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція зро­ста­н­ня в ма­ло­му і се­ре­дньо­му бі­зне­сі час­тки ін­но­ва­цій­них та ІТ-ком­па­ній, для яких бан­ків­ське кре­ди­ту­ва­н­ня зде­біль­шо­го є не­до­сту­пним і які ча­сто до­ла­ють цю ва­ду, звер­та­ю­чись за по­слу­га­ми лі­зин­гу.

Тим ча­сом роз­ви­ток лі­зин­го­вих по­слуг стри­му­є­ться тим, що від­по­від­ний укра­їн­ський за­кон бу­ло прийня­то 20 ро­ків то­му і вже не від­по­від­ає су­ча­сним ви­мо­гам. Ви­шневсь- кий вка­зує, що мен­ше 4% ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств кра­ї­ни ко­ри­сту­ю­ться по­слу­га­ми лі­зин­гу, то­ді як у Поль­щі про­ни­кне­н­ня лі­зин­гу в МСБ, згі­дно з опи­ту­ва­н­ня­ми, ста­но­вить 39%, а у Есто­нії — 34%.

«Нам є ку­ди зро­ста­ти», — кон­ста­тує Вишневський. Ві­дзна­чив­ши, що ді­ю­чий за­кон про лі­зинг бу­ло ухва­ле­но 20 ро­ків то­му, він на­га­дує ки­тай­ський ви­слів, в яко­му йде­ться про те, що най­кра­щий час по­са­до­ви­ти де­ре­во був 20 ро­ків то­му. «За­ра­зу нас дру­гий най­кра­щий час, щоб по­са­до­ви­ти де­ре­во, — го­во­рить він, — бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що нам вда­сться по­са­до­ви­ти но­вий сад і че­рез­пев­ний час ді­ли­ти­ся зін­ши­ми дер­жа­ва­ми до­сві­дом на­да­н­ня лі­зин­го­вих по­слуг ма­ло­му і се­ре­дньо­му бі­зне­су».

Го­ло­ва Держ­фін­по­слуг Ігор ПАШКО зма­лю­вав не ду­же при­ва­бли­ву кар­ти­ну сьо­го­дні­шньо­го рин­ку лі­зин­го­вих по­слуг. За йо­го сло­вам, 202 ком­па­нії-ви­ро­бни­ки, що на­да­ють у лі­зинг свою про­ду­кцію, за­ре­є­стро­ва­ні в очо­лю­ва­ній ним стру­кту­рі, а 428 ком­па­ній — фі­нан­со­ві уста­но­ви, за­ре­є­стро­ва­ні у від­по­від­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі. З остан­ніх ре­аль­но опе­ру­ють ли­ше 8. Про­те про­тя­гом 2016 ро­ку фі­нан­со­ви­ми ком­па­ні­я­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, що ма­ють пра­во на­да­ва­ти по­слу­ги фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, укла­де­но біль­ше 9 ти­сяч від­по­від­них угод (на 5 ти­сяч біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку) на за­галь­ну су­му 9,7 мі­льяр­да гри­вень, а за­галь­на вар­тість до­го­во­рів зро­сла на 56%.

«Пер­спе­кти­ви ви­ко­ри­ста­н­ня фі­нан­со­во­го лі­зин­гу в Укра­ї­ні зна­чно не­до­оці­не­ні», — під­кре­слює, пре­зен­ту­ю­чи від­по­від­ний за­кон (№6395, за­ре­є­стро­ва­ний 19 кві­тня), пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з фі­нан­со­вої політики та бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ми­хай­ло ДОВБЕНКО, і вказ ує, що спів­ав­то­ра­ми до­ку­мен­ту ста­ли 11 на­ро­дних де­пу­та­тів зріз них по­лі­ти­чних сил.

Не­зва­жа­ю­чи на опти­мі­сти­чні очі­ку­ва­н­ня від­нов­ле­н­ня бан­ків­сько­го кре­ди­ту­ва­н­ня, ре­аль­на ста­ти­сти­ка, за сло­ва­ми Дов­бен­ка, де­мон­струє до­сить по­га­ні трен­ди. «Нац­банк пе­ре­ко­нує, що у бан­ків є зна­чна лі­кві­дність. А ми зна­є­мо про ве­ли­ку по­тре­бу в кре­ди­ту­ван­ні, — кон­ста­тує на­ро­дний де­пу­тат. — Та бан­ки не кре­ди­ту­ють. Нав­па­ки, їхній кре­ди­тний порт­фель змен­шу­є­ться. Тож тре­ба за­лу­ча­ти ін­ші ін­стру­мен­ти, щоб по­жва­ви­ти укра­їн­ський бі­знес. І ми хо­че­мо при­вер­ну­ти ува­гу до фі­нан­со­во­го лі­зин­гу».

І ЗНО­ВУ ПРО ДОВІРУ

«Цим за­ко­но­про­е­ктом ми хо­че­мо по­до­ла­ти кіль­ка за­ко­но­дав­чих пе­ре­пон для лі­зин­гу, — роз­по­від­ає Довбенко, — вве­сти за­хист лі­зин­го­вої ком­па­нії від не­до­бро­со­ві­сних дій лі­зин­го­на­бу­ва­чів, че­рез які зни­жу­є­ться об­сяг ре­аль­но­го на­да­н­ня та­ких по­слуг ши­ро­ко­му ко­лу клі­єн­тів. Бу­ва­ють і та­кі си­ту­а­ції, ко­ли лі­зин­го­дав­ці злов­жи­ва­ють сво­ї­ми пра­ва­ми що­до клі­єн­тів, зокре­ма фі­зи­чних осіб, що під­ри­ває довіру між сто­ро­на­ми та змен­шує ре­а­лі­за­цію по­тен­ці­а­лу фі­нан­со­во­го лі­зин­гу».

Ми усві­дом­лю­є­мо, від­зна­чає Довбенко, що про­по­но­ва­ні нор­ми не ви­рі­шать усіх існу­ю­чих про­блем, то­му що укра­їн­ські лі­зин­го­ві ком­па­нії ще не во­ло­ді­ють до­ста­тнім ре­сур­сом, щоб за­до­воль­ни­ти по­тре­би рин­ку. У зв`яз­ку з цим на­ро­дний де­пу­тат ві­тає ухва­ле­не дня­ми рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку про ви­да­чу кре­ди­ту в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті на $20 міль­йо­нів одній ізнай­біль­ших лі­зин­го­вих ком­па­ній Укра­ї­ни. Це, на дум­ку Дов­бен­ка, є свід­че­н­ням го­тов­но­сті між­на­ро­дних фі­нан­со­вих інституцій кре­ди­ту­ва­ти укра­їн­ський при­ва­тний бі­знес у грив­ні, зні­ма­ю­чи та­ким чи­ном пи­та­н­ня ва­лю­тних ри­зи­ків.

Кон­кре­ти­зу­ю­чи по­ло­же­н­ня за­ко­но­про­е­кту, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту від­зна­чив, що в но­во­му за­ко­ні пе­ред­ба­че­но нор­ми, які вста­нов­лю­ють пра­во фі­зи­чної осо­би- лі­зин­го­о­три­му­ва­ча від­мо­ви­ти­ся від до­го­во­ру фі­нан­со­во­го лі­зин­гу та умо­ви по­вер­не­н­ня йо­му всіх пла­те­жів, спла­че­них до ці­єї від­мо­ви. На рів­ні Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу май­но, що зна­хо­ди­ться у лі­зин­гу, бу­де при­рів­ня­но, зме­тою про­ти­дії ша­храй­ству, до за­став­но­го май­на.

Окрім то­го, став­ки дер­жав­но­го ми­та та но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня до­го­во­рів фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, орен­ди і су­б­орен­ди транс­порт­них за­со­бів ма­ють вста­нов­лю­ва­ти­ся на рів­ні за­свід­че­н­ня до­го­во­рів за­ста­ви.

ПОДВІЙНЕ ПОКАРАННЯ

Довбенко та­кож вка­зує, що роз­роб­ка но­во­го ва­рі­ан­ту за­ко­ну до­зво­лить пар­ла­мен­та­рям пов­ні­ше вра­ху­ва­ти дум­ки і по­ба­жа­н­ня уча­сни­ків рин­ку. Остан­ні, зві­сно, ві­та­ють іні­ці­а­ти­ву ко­мі­те­ту. Ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Укра­їн­ське об`єд­на­н­ня лі­зин­го­дав­ців» Ма­ри­на МАСІЧ на­зи­ває ство­ре­н­ня но­во­го за­ко­но­про­е­кту справ­жнім свя­том для сво­єї га­лу­зі.

Однак в неї є й сер­йо­зні пре­тен­зії до ав­то­рів. Зокре­ма, на її дум­ку, за­ко­но­про­ект жо­дним чи­ном не сто­су­є­ться по­да­тко­вої сфе­ри. За її сло­ва­ми, у лі­зин­го­дав­ців існує та­ка про­бле­ма, як ПДВ при по­вер­нен­ні пре­дме­та лі­зин­гу. «Ко­ли ми по­тер­па­є­мо від не­спла­ти пла­те­жів і від­так зму­ше­ні по­вер­та­ти на­да­не у лі­зинг вже час­тко­во зно­ше­не обла­дна­н­ня, ми не­се­мо, так би мо­ви­ти, подвійне покарання за не­до­бро­со­ві­сно­го лі­зин­го­о­три­му­ва­ча», — роз­по­від­ає Масіч, а та­кож на­га­дує про ті рі­ше­н­ня Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни, які впер­ше в істо­рії юри­спру­ден­ції пра­кти­чно ство­рю­ють умо­ви для без­опла­тно­го ко­ри­сту­ва­н­ня (пре­дме­та­ми лі­зин­гу).

Окрім то­го, ке­рів­ник асо­ці­а­ції са­мо­кри­ти­чно роз­по­від­ає, що на рин­ку є 10—15 ком­па­ній, які ду­же актив­но пра­цю­ють, ма­ють ре­гіо­наль­ну ме­ре­жу і на­чеб­то на­да­ють те­хні­ку в лі­зинг. Та по­тім, ко­ри­сту­ю­чись спе­ці­аль­но за­кла­де­ни­ми до угод пас­тка­ми для лі­зин­го­о­три­му­ва­чів, від­су­джу­ють ко­шти за так зва­ні кон­суль­та­цій­ні по­слу­ги. «За ра­ху­нок та­ких ша­хра­їв від­бу­ва­є­ться дис­кре­ди­та­ція лі­зин­гу», — від­зна­чає Масіч і ви­слов­лює спо­ді­ва­н­ня, що у но­во­му за­ко­ні бу­дуть вра­хо­ва­ні й та­кі ко­лі­зії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.