«МАЗ» ви­го­то­вить для Ки­є­ва 100 ав­то­бу­сів

Бі­ло­ру­си ви­гра­ли тен­дер на пор­та­лі ProZorrо

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Офі­цій­ний ди­лер Мін­сько­го ав­то­мо­біль­но­го за­во­ду ТОВ «МАЗтранс­сер­віс» ви­зна­ний пе­ре­мож­цем тор­гів на пор­та­лі ProZorrо на по­ста­ча­н­ня Ки­є­ву 100 низь­ко­пі­дло­го­вих мі­ських ав­то­бу­сів на за­галь­ну су­му 528,79 міль­йо­на гри­вень (зПДВ) при очі­ку­ва­ній су­мі за­ку­пів­лі до 535 міль­йо­нів гри­вень. Згі­дно зрез уль­та­та­ми ау­кціо­ну, «МАЗтранс­сер­віс» по­ста­вить «Ки­їв­па­странсу» до кін­ця ро­ку 70 ав­то­бу­сів зав­довж­ки 12 ме­трів на 323,8 міль­йо­на гри­вень і 30 зчле­но­ва­них ав­то­бу­сів зав­довж­ки 18,5 ме­тра за 204,9 міль­йо­на гри­вень. По пер­шо­му ло­ту в ау­кціо­ні та­кож брав участь за­вод ав­то­ком­па- нії «Бо­г­дан Мо­торс», що спо­ча­тку за­про­по­ну­вав ав­то­бу­си за 327,3 міль­йо­на гри­вень і по­ни­зив ці­ну в хо­ді ау­кціо­ну до 324 міль­йо­нів гри­вень. По дру­го­му ло­ту в тор­гах бра­ла участь ком­па­нія «Ав­то-ре­гіон», яка про­по­ну­ва­ла ав­то­бу­си МАЗ за 205,4 міль­йо­на гри­вень і не по­ни­зи­ла ці­ну в хо­ді ау­кціо­ну. На­га­да­є­мо, ау­кціон ізз аку­пів­лі ав­то­бу­сів мав від­бу­ти­ся ще 9 трав­ня, про­те ком­па­нія «СТГ Ін­же­не­рінг» (ав­то­бу­си ЛАЗ) опро­те­сто­ву­ва­ла свій не­до­пуск до ау­кціо­ну (її скар­ги не бу­ли за­до­во­ле­ні).

ФОТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.