Рі­ше­н­ня­а­кціо­не­рів тре­ба ви­ко­ну­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­спо­дар­ський суд Ки­є­ва стя­гнув з ПАТ « Укр­на­фта » на ко­ристь ПАТ « Кін­то » ( Ки­їв) 225 ти­сяч гри­вень. Як за­зна­че­но у рі­шен­ні су­ду, су­ма стя­гне­н­ня скла­да­є­ться з179,3 ти­ся­чі гри­вень ди­ві­ден­дів за 2011— 2014 ро­ки і 45,7 ти­ся­чі гри­вень ін­фля­цій­ної скла­до­вої бор­гу. Суд за­зна­чив, що « Укр­на­фта» не ви­пла­ти­ла ди­ві­ден­ди згі­дно зпо­ряд­ком та умо­ва­ми, вста­нов­ле­ни­ми рі­ше­н­ням збо­рів акціо­не­рів. При цьо­му са­ма ком­па­нія не на­да­ла до­ка­зів то­го, що це не так. На­га­да­є­мо, акціо­не­ри «Укр­на­фти» під час збо­рів 10 ли­сто­па­да 2014 ро­ку ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про ви­пла­ту близь­ко 3,8 мі­льяр­да гри­вень ди­ві­ден­дів за ре­зуль­та­та­ми фі­нан­со­во­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті 2011— 2013 ро­ків. У ли­пні 2015 ро­ку за­галь­ні збо­ри акціо­не­рів « Укр­на­фти » ви­рі­ши­ли спря­му­ва­ти на ви­пла­ту ди­ві­ден­дів весь при­бу­ток під­при­єм­ства за 2014 рік — по­над 1,2 мі­льяр­да гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.