І зно­ву ме­тан

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У по­не­ді­лок уве­че­рі на ша­хті «Но­во­до­не­цька» став­ся спа­лах га­зу ме­та­ну без­п­одаль­шо­го го­рі­н­ня. Че­тве­ро гір­ни­ків отри­ма­ли опі­ки. Як по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ку» го­ло­ва Не­за­ле­жної проф­спіл­ки гір­ни­ків Укра­ї­ни Ми­хай­ло Во­ли­нець, «усі за­раз у Кр­ама­тор­ську в опі­ко­во­му цен­трі — най­тяж­чий рівень опі­ків — 60% усьо­го ті­ла, де­та­лі з’ ясо­ву­є­мо » . По­тер­пі­лі гір­ни­ки — про­хі­дни­ки. Во­ни зна­хо­ди­ли­ся на тре­тьо­му пів­ні­чно­му вен­ти­ля­цій­но­му штре­ку пла­ста L3 на гли­би­ні 600 ме­трів. Троє ма­ють опі­ки 50—60% ті­ла, в одно­го — 15%. Лі­ка­рі за­пев­ня­ють, що всі жи­ти­муть. Під час ава­рії в ша­хті пе­ре­бу­ва­ло 122 лю­ди­ни, на ава­рій­ній ді­лян­ці — 29 ша­хта­рів. Ро­бо­ти на ава­рій­ній ді­лян­ці при­пи­не­но, по­ві­до­ми­ли в Держ­слу­жбі знадз ви­чай­них си­ту­а­цій Укра­ї­ни, але ша­хта пра­цює у зви­чай­но­му ре­жи­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.