«На­ціо­наль­ний кре­дит» обі­кра­ли свої

Den (Ukrainian) - - Економіка -

З бан­ку «На­ціо­наль­ний кре­дит» бу­ло ви­ве­де­но $25,47 міль­йо­на на ко­ристь ін­сай­де­рів, по­ві­до­мив ФГВФО на веб­сай­ті. «Су­ма, екві­ва­лен­тна чвер­ті ба­лан­су ПАТ «Банк «На­ціо­наль­ний кре­дит», бу­ла спи­са­на зко­ре­спон­дент­сько­го ра­хун­ку Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лі­хтен­штейн) на ко­ристь іно­зем­них ком­па­ній, — по­ві­дом­ляє Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб. — При­чо­му це бу­ли но­во­ство­ре­ні фір­ми, а їх за­снов­ни­ки — пра­ців­ни­ки «На­цкре­ди­ту». При цьо­му рин­ко­ва вар­тість усіх акти­вів бан­ку «На­ціо­наль­ний кре­дит» бу­ла ви­зна­че­на не­за­ле­жни­ми оцін­ни­ми ком­па­ні­я­ми на рів­ні 178 млн грн, на­го­ло­шу­є­ться у по­ві­дом­лен­ні, що ста­но­вить 9% від су­ми, вка­за­ної «на па­пе­рі», — по­над 1,9 мі­льяр­да гри­вень (ста­ном на 1 гру­дня 2015 ро­ку).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.