«Ви, справ­ді, хо­че­те до­бу­ду­ва­ти ОХМАТДИТ?»

Уряд від­клав від­кри­т­тя но­во­го лі­ку­валь­но­ді­а­гно­сти­чно­го кор­пу­су ще на пів­ро­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Скіль­ки уря­до­вих ін­спе­кцій пе ре жив не до бу до ва ний кор­пус На­ціо­наль­ної ди­тя­чої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної лі­кар­ні « ОХМАТ ДИТ » ? Паль ців на ру - ках, пев но, не ви ста чить. При - близ но раз на пів ро ку тут бу ва - ють пред с тав ни ки Ка бі не ту Мі - ні­стрів, пе­ре­ві­ря­ють, що зро­бле­но, ви зна ча ють на ступ ні ета пи бу дів ниц т ва та що ра зу озву чу - ють но ві дед лай ни зда чі дов го - очі ку ва но го кор пу су. Остан ня уря до ва ін с пек ція від бу ла ся на по­ча­тку черв­ня цьо­го ро­ку. На­га­да­є­мо, що на по­ча­тку 2017 ро - ку прем’ єр-мі ністр Во ло ди мир Грой с ман обі цяв, що 1 чер в ня бу­де за­вер­ше­на пер­ша чер­га бу­дів ниц т ва лі ку валь но- діа гнос - тич но го цен т ру. А те пер цей етап від кла да ють на лис то па­дгру­день 2017 ро­ку. Дру­га чер­га бу дів ниц т ва бу де за вер ше на аж че­рез два ро­ки. Тоб­то ді­тки змо - жуть про хо ди ти тут лі ку ван ня та ді­а­гно­сти­ку не ра­ні­ше, ніж у 2019 ро­ці. Хо­ча на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку бу­ла ще одна за­ява від па на Грой с ма на — уряд за - вер шить бу дів ниц т во но во го кор­пу­су у 2018 ро­ці.

«НЕ ОБІЦЯЄМО НЕМОЖЛИВОГО»

Так при­скі­пли­во на­во­ди­мо за­яви з да­та­ми від­кри­т­тя ОХМАТДИТу не просто так. Адже на цю по дію ук ра їн ці че ка ють ще з 2011 ро­ку. Біль­шість із нас уже зви­кла чу­ти від по­лі­ти­ків чер­го­ві обі­цян­ки, що ОХМАТДИТ ко­лись та­ки бу­де до­бу­до­ва­но. Іно­ді зда­є­ться, що це «ко­лись» ні­ко­ли не на­ста­не.

«Рік то­му на цьо­му об’єкті я спіль но зі сво ї ми ко ле га ми ска - зав про те, що ми роз­по­чи­на­є­мо бу­дів­ни­цтво, яке бу­ло зу­пи­не­но, і за­вер­ши­мо йо­го до се­ре­ди­ни лі­та, — за­яв­ляв Во­ло­ди­мир Грой­сман під час остан­ньо­го ві­зи­ту до не за вер ше но го лі ку валь но- діа - гно­сти­чно­го цен­тру. — Фа­кти­чно сьо год ні бу дів ниц т во за вер - шу єть ся, хо ча я б хо тів, щоб вліт ку ми зда ли пов ніс тю цей об’єкт. Але на­справ­ді ба­га­то бу­ло і те­хні­чних скла­дно­щів, і про­ти сто янь, нам по стій но на яко - мусь ета пі за ва жа ли про дов жу - ва­ти ро­бо­ти. Але ми це зро­би­ли. Я ду­маю, що рік то­му, ко­ли бу­ли на цьо­му мі­сці, мо­жли­во, і жур­на ліс ти ду ма ли про те, що це чер го ва обі цян ка. Ще раз хо чу на го ло си ти, що ми не обі ця є мо то­го, чо­го не мо­же­мо зро­би­ти».

ЯКЕ ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ, ТА­КІ Й РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ

Прем’ єр під су му вав, що на за вер шен ня бу дів ниц т ва із дер - жав­но­го бю­дже­ту вже ви­тра­че­но при близ но один мі льярд гри - вень. Ра­ні­ше бу­ли озву­че­ні ци­фри, що за­га­лом ОХМАТДИТ «по­тя­гне» на 1,6—1,7 мі­льяр­да гри­вень. І в цьо му го лов на пе ре по - на — до бу до ва лі ку валь но- діа - гнос тич но го цен т ру не зав ж ди фі­нан­су­є­ться на­ле­жним чи­ном.

Так, якщо по­шу­ка­ти на сай­ті « Про зор ро » за ку пів лі, кот рі про во дить ДП « Укр­мед п ро ек т - буд » , від по ві даль не за до бу до ву кор­пу­су, остан­ні тор­ги да­ту­ю­ться лис то па дом 2016 ро ку. На той час був ого ло ше ний тен дер для за ку пів лі внут ріш ніх ін же - нер них ме реж кон ди ці ю ван ня та хо ло до за без пе чен ня, кош то - рис — 51,6 міль йо на гри вень. Однак тор­ги бу­ло ска­со­ва­но. Пе­ред цим ДП «Укр­мед­про­е­кт­буд» про во див тен дер на ро бо ти, пов’яза­ні із про­кла­да­н­ням ко­му­ні­ка­цій­них ме­реж. До­го­вір бу­ло укла де но з ТОВ « Рі о ла-Мо дуль ЛТД » на 94 міль йо ни гри вень. Та у 2017 ро­ці дер­жав­не під­при­єм ст во не про ве ло жод но го тен - де­ру для про­дов­же­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт, оскіль­ки не отри­ма­ло жод ної ко пій ки з дер жав но го бюд же ту. Тож за ява прем’ єра, що на­при­кін­ці ро­ку тре ба зда­ти в екс­плу­а­та­цію пер­шу чер­гу бу­дів ниц т ва, ні чим не під кріп ле - на, при­найм­ні фі­нан­со­во.

Остан нім ча сом на віть са ме ДП « Укр­мед п ро ек т буд » фі нан - су єть ся з пе ре бо я ми, за цей рік йо­го спів­ро­бі­тни­ки до­сі не отри­ма ли за ро біт ну пла ту. Це ста ло одні­єю з при­чин, чо­му кіль­ка мі­ся ців то му з по са ди ди рек то ра під­при­єм­ства пі­шов Дми­тро Шу­тов­ський, яко­го МОЗ при­зна­чи­ло, про вів ши від кри тий кон - курс. На­то­мість «Уря­до­вий пор­тал» зві­тує, що «во­се­ни 2016 ро­ку за спри­я­н­ня уря­ду Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на во­зве­де­н­ня лі­кар­ні бу ло від нов ле но. На ра зі на об’єкті пра­цю­ють близь­ко 400 бу­ді­вель­ни­ків. За­галь­на пло­ща но­во­го ком­пле­ксу ста­но­ви­ти­ме по­над 67 тис. кв. м, він ма­ти­ме сім бло­ків, у яких роз­мі­щу­ва­ти­му­ться де­сять су­ча­сних хі­рур­гі­чних від­ді­лень, п’ ять он­ко­ло­гі­чних і ге­ма­то­ло­гі­чних від­ді­лень та ді­а­гно­сти­чне від­ді­ле­н­ня».

«ЦЕ ПОПУЛІСТИКА, А НЕ РЕ­АЛЬ­НІ СПРА­ВИ»

Но­вий кор­пус ОХМАТДИТу має ста­ти над­су­ча­сним лі­ку­валь­ним цен­тром із до­ро­го­вар­ті­сним та по­ту­жним обла­дна­н­ням. Прем’єр-мі­ністр за­явив, що вже за­раз тре­ба ого­ло­шу­ва­ти про­зо­рі тен­де­ри для ку­пів­лі не­об­хі­дно­го ме­ди­чно­го обла­дна­н­ня. При цьо­му ра­зом із жур­на­лі­ста­ми огля­дав апа­ра­ти, при­дба­ні кіль­ка ро­ків то­му. За які ко­шти уряд ку­пу­ва­ти­ме но­ве, уря­до­вець не по­яснив. На­га­да­є­мо, ні тен­де­рів, ні дер­жав­них аси­гну­вань на 2017 рік по­ки що не пе­ред­ба­ча­є­ться.

«Прем’єр ка­же, що тре­ба про­зо­ро по­чи­на­ти за­ку­пів­лю обла­дна­н­ня, дер­жав­не під­при­єм­ство го­то­ве бу­ло це ро­би­ти у жов­тні­ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку, але МОЗ та уряд не ви­ді­ля­ють на це дер­жав­них ко­штів, — роз­по­вів Дми­тро Шу­тов­ський. — Моє пер­со­наль­не ба­че­н­ня та­ке, що це просто не­про­фе­сій­ний під­хід, не спря­мо­ва­ний на результат, тоб­то це біль­ше популістика, ніж ре­аль­ні спра­ви. Якщо за­пи­та­ти, що кон­кре­тно зро­бле­но уря­дом у ми­ну­ло­му та в цьо­му ро­ці, щоб до­бу­ду­ва­ти ОХМАТДИТ, уряд ка­же, що за твер див про ек т но- кош то - ри­сну до­ку­мен­та­цію. Я ба­чу, що ба­жа­н­ня від­кри­ти но­вий кор­пус най­біль­ше се­ред лі­ка­рів та пра­ців ни ків « Укр­мед п ро ек т бу ду » , які пра­цю­ють без зар­плат. Уряд має мо­жли­вість до бу ду ва ти ОХМАТДИТ швид­ко. Але на­ві­що за­раз за­ку­по­ву­ва­ти ме­ди­чне обла­дна­н­ня, якщо не все ін­же­нер­не обла­дна­н­ня за­ку­пле­но для за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва? На­при­клад, був тен­дер на за­вер­ше­н­ня да­хо­вої ко­тель­ні, бо ком­па­нія зро­би­ла тіль­ки сте­лю та під­ло­гу, а стін не­має. Але до­ро­би­ти фа­сад на да­ху ми не мо­же­мо, бо не мо­жна ви­тра­ча­ти бю­дже­тні ко­шти, якщо цьо­го не пе­ред­ба­че­но у ко­што­ри­сі. Це обі­ця­ли зро­би­ти у 2017 ро­ці. Пи­та­н­ня до уря­ду — ви сер­йо­зно хо­че­те до­бу­ду­ва­ти ОХМАТДИТ?».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.