«Сто­рон­нім» вхід за­бо­ро­не­но?

Мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ку під­при­ємств — одна із при­чин по­гір­ше­н­ня са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні й, зокре­ма, ви­пад­ків бо­ту­лі­зму

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Ви­пад­ки ін­фі­ку­ва­н­ня гро­ма­дян важ­кою ін­фе­кці­єю бо­ту­лізм схви­лю­ва­ли всю кра­ї­ну. За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів, про­довж остан­ніх ти­жнів у країні про­дов­жу­ють ре­є­стру­ва­ти­ся ви­пад­ки за­хво­рю­ва­н­ня на бо­ту­лізм, при­чи­ною яких, оче­ви­дно, є вжи­ва­н­ня ри­бної про­ду­кції. На­га­да­є­мо, бо­ту­лізм — це го­стре то­кси­ко-ін­фе­кцій­не за­хво­рю­ва­н­ня, яке зу­мов­лює то­ксин Clostridium botulinum, що мо­же при­зве­сти до смер­ті. Як пи­ше Ві­кі­пе­дія, «пів­лі­тро­вої бан­ки бо­ту­лі­зму ви­ста­чить, щоб вби­ти все на­се­ле­н­ня пла­не­ти».

Лі то — се зон, ко ли ви - пад ки отру єн ня ста ють час ті - ши­ми, си­ту­а­ція із по­ши­ре­н­ням ки­шко­во-шлун­ко­вих за­хво­рю­вань за­го­стрю­є­ться. Ле­во­ва част ка від по ві даль нос ті на ви роб - ни­ках про­ду­кції, які не­хту­ють те­хно­ло­гі­чни­ми та са­ні­тар­ни­ми пра ви ла ми. Остан ній ви па док за­хво­рю­ва­н­ня на бо­ту­лізм за­ре­є­стру­ва­ли в Пол­тав­ській обла­сті. Ко­ли фа­хів­ці здій­сни­ли са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чне роз­слі­ду­ва­н­ня та пе­ре­ві­ри­ли під­при­єм­ство, про­ду­кці­єю яко­го, імо­вір­но, лю­ди­на отру­ї­ла­ся, то ви­яви­ли низ­ку гру­бих по­ру­шень як са­ні­тар­них норм, так і ве­де­н­ня до ку мен та ції ( від сут ність екс - плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу, не­за­до­віль­ний са­ні­тар­но-те­хні­чний та са ні тар но-гі гі є ніч ний стан ви - роб ниц т ва, не до три ман ня по - точ нос ті тех но ло гіч них про це­сів, від­су­тність ві­дом­чо­го ла­бо­ра­тор­но­го кон­тро­лю та ін.).

Основ­ною при­чи­ною не­до­бро­со­ві­сно­сті ви­ро­бни­ків епі­де­міо­ло­ги на­зи­ва­ють но­ві нор­ми за­ко­но­дав­ства, згі­дно з яки­ми про пе­ре­вір­ку во­ни ма­ють по­ві­дом­ля­ти під­при­єм­ство за 10 діб. Фа­хів­ці ка­жуть, що це уне­мо­жлив­лює які­сну та опе­ра­тив­ну ро­бо­ту (за кон­кре­тним ви­пад­ком), не ка­жу­чи вже про за­хо­ди з по­пе­ре­дже­н­ня. До то­го ж, за остан­ні два ро­ки зна­чно ско­ро­ти­ла­ся й са­ма кіль­кість пе­ре­ві­рок: якщо ра­ні­ше біль­ша ча­сти­на під­при­ємств пе­ре­ві­ря­ла­ся що­рі­чно,то те­пер — один раз на 3—5 ро­ків.

То­му епі­де­міо­ло­ги за­кли­ка­ють гро­ма­дян бу­ти оба­чни­ми, са­мим по­тур­бу­ва­ти­ся про свою без­пе­ку. Держ­прод­спо­жив­слу­жба за­про­си­ла до спів­пра­ці й На­ціо­наль­ну по­лі­цію, зокре­ма у Ки­є­ві, аби не до­пу­ска­ти не­сан­кціо­но­ва­ної тор­гів­лі з рук про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня, оскіль­ки, де­фа­кто, у на­ших мі­стах по­ши­ре­на ма­со­ва та­ка не­сан­кціо­но­ва­на тор­гів­ля, у то­му чи­слі в’яле­ною ри­бою. У ви­пад­ку ж отру­є­н­ня — від­ра­зу звер­та­ти­ся до лі­ка­рів, а не за­йма­ти­ся са­мо­лі­ку­ва­н­ням.

— По­гір­ше­н­ня епі­де­мі­чної си­ту­а­ції в країні що­до збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті спа­ла­хів го­стрих ки­шко­вих ін­фе­кцій та ви­пад­ків бо­ту­лі­зму, ві­ро­гі­дно, пов’яза­ні із ви­зна­че­ни­ми за­ко­но­дав­ством осо­бли­во­стя­ми здій­сне­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду та кон­тро­лю у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, ко­трі уне­мо­жлив­лю­ють здій­сне­н­ня Держ­прод­спо­жив­слу­жбою дер­жав­но­го са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чно­го на­гля­ду та кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням ви­мог са­ні­тар­но­го за­ко­но­дав­ства, як то­го по­тре­бує си­ту­а­ція — опе­ра­тив­но та в не­об­хі­дно­му об­ся­зі. Мо­ра­то­рій на про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок в по­то­чно­му ро­ці, який вве­де­но від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про тим­ча­со­ві особливості здій­сне­н­ня за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті», фа­кти­чно вза­га­лі не дає мо­жли­во­сті своє­ча­сно про­во­ди­ти не­об­хі­дні спо­сте­ре­же­н­ня та про­ти­е­пі­де­мі­чні за­хо­ди на об’єктах.

У ст.5 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні за­са­ди дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» пе­ред­ба­че­но, що пла­но­ві за­хо­ди дер­жав­но­го на­гля­ду здій­сню­є­ться ор­га­ном дер­жав­но­го на­гля­ду за ді­яль­ні­стю суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, яка від­не­се­на до ви­со­ко­го сту­пе­ня ри­зи­ку — не ча­сті­ше одно­го ра­зу на два ро­ки, до се­ре­дньо­го — не ча­сті­ше одно­го ра­зу на три ро­ки, до не­зна­чно­го — не ча­сті­ше одно­го ра­зу на п’ять ро­ків. У зв’яз­ку з цим біль­ша ча­сти­на під­при­єм­ців від­чу­ла без­кон­троль­ність... Як по­ка­зує пра­кти­ка, на­віть пі­сля пе­ре­да­чі справ до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, під­при­єм­ці не не­суть покарання, яке б від­по­від­а­ло роз­мі­рам зав­да­ної шко­ди здо­ров’ю на­се­ле­н­ня та ма­те­рі­аль­ним за­тра­там на лі­ку­ва­н­ня по­стра­жда­лих.

З кін­ця трав­ня 2017 ро­ку в кра ї ні ре єс т ру ють ся ви пад ки за хво рю ван ня на бо ту лізм се - ред на се лен ня, які, ймо вір но, пов’ я за ні із вжи ван ням в’ яле - ної ри­би, при­дба­ної в тор­го­вель­ній ме ре жі. З ме тою вста нов - лен ня при чин та умов ви ник - нен ня ви пад ків за хво рю ван ня на бо ту лізм, які по тер­пі лі по - в’ язу ють із вжи ван ням риб ної про­ду­кції про­ми­сло­во­го ви­ро­бниц т ва, спе ці а ліс та ми Держ - прод с по жив служ би про ве де но са ні тар но-епі де мі о ло гіч не об - сте жен ня да них під при ємств, по ста чаль ни ків про дук ції та си ро ви ни. Під при єм ст во ФОП Мер ку лов А. М., з про дук ці­єю яко­го де­кіль­ка хво­рих пов’язу­ють своє за хво рю ван ня, до за - кін­че­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня при­зу­пи­ни­ло ви­ро­бни­цтво. Ви­ро­бни­ком та по­ста­чаль­ни­ком про­ду­кції здій с ню ють за хо ди що до від­кли­ка­н­ня про­ду­кції з тор го­вель­ної ме­ре­жі.

ТИМ ЧА­СОМ

Но ві ви пад ки за хво­рю ван ня на бо­ту­лізм за­фі­ксо­ва­ні в За­по­ріж­жі. Три ме­шкан­ки мі­ста 1977, 1987 та 1964 ро­ку на­ро­дже­н­ня ста­ном на 12.06.2017 ро­ку пе­ре­бу­ва­ли у важ­ко­му ста­ні. «Фа­хів­ця­ми ДУ «За­по­різь­кий обла­сний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ Укра­ї­ни» при епі­де­міо­ло­гі­чно­му роз­слі­ду­ван­ні да­них ви­пад­ків за­хво­рю­ва­н­ня на бо­ту­лізм вста­нов­ле­но, що всі жін­ки вжи­ва­ли ри­бу — лящ в’яле­ний, при­дба­ну в тор­го­вель­ній ме­ре­жі мі­ста За­по­ріж­жя», за­зна­че­но на сай­ті уста­но­ви www.oblses.zp.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.