Еко-по­лі­ція – на «низь­ко­му стар­ті»

Уряд за­твер­див кон­це­пцію ре­фор­му­ва­н­ня держ­кон­тро­лю у сфе­рі охо­ро­ни дов­кі­л­ля. Ек­спер­ти — про її плю­си та не­до­лі­ки

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ре­фор­ма Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції на­га­дує істо­рію з ре­фор­мою па­труль­ної по­лі­ції чи епо­пею зі змі­на­ми в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. Ві­дмін­ність ли­ше в то­му, що за змі­на­ми у сфе­рі еко­кон­тро­лю сте­жить зна­чно вуж­че ко­ло осіб. Але про цю ре­фор­му так са­мо ба­га­то го­во­рять, дов­го го­ту­ють кон­це­пцію змін і ні­як не впро­ва­дять. Во­дно­час еко­ло­гі­чні но­ва­ції сто­су­ю­ться ко­жно­го з нас, адже ви­зна­ча­ють, на­при­клад, яку во­ду ми бу­де­мо пи­ти: чи­сту або за­бру­дне­ну не­до­бро­со­ві­сни­ми під­при­єм­ця­ми. Та­кож — чи по­ба­чать на­ші прав­ну­ки ба­га­ту при­ро­ду або тор­гов­ці зни­щать чер­во­но­кни­жні під­сні­жни­ки, фер­ме­ри пе­ре­орють за­по­від­ний ланд­шафт, а бра­ко­ньє­ри зни­щать по­пу­ля­цію ло­сів чи зу­брів...

За цим ма­ють сте­жи­ти еко­ло­гі­чні ін­спе­кто­ри, які ча­сто-гу­сто ви­ко­ну­ють свої фун­кції не­до­бро­со­ві­сно. «День» дав­но сте­жить за ро­бо­тою Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції (ДЕІ). Го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня Ла­ри­са Ів­ши­на не один раз за­зна­ча­ла, що слу­жба має пра­цю­ва­ти за зраз­ком еко­ло­гі­чної по­лі­ції США чи кра­їн Єв­ро­пи. Ми ті­ши­ли­ся, ко­ли чу­ли ана­ло­гі­чні за­яви від екс-мі­ні­стра еко­ло­гії Іго­ря Шев­чен­ка. Він на­віть за­лу­чав для обмі­ну до­сві­дом фа­хів­ців із Поль­щі. Та й по то­му. Те­пер за цю спра­ву бе­ре­ться ни­ні­шній мі­ністр Остап Се­ме­рак. Не­що­дав­но він пред­ста­вив уря­ду кон­це­пцію ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, що пе­ред­ба­чає лі­кві­да­цію Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції.

НО­ВІ ЛЮ­ДИ І НО­ВІ ПРАВИЛА

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів кон­це­пцію за­твер­див. Як роз­по­вів на уря­до­во­му за­сі­дан­ні Остап Се­ме­рак, ре­фор­ма від­бу­ва­ти­ме­ться в три ета­пи. Пер­ший — лі­кві­да­ція ДЕІ та ство­ре­н­ня з ну­ля Дер­жав­ної при­ро­до­охо­рон­ної слу­жби. Як за­зна­чив у до­по­віді мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, спів­ро­бі­тни­ків у но­вий ор­ган на­би­ра­ти­муть че­рез про­це­ду­ру від­кри­то­го кон­кур­су, мо­жли­вість пе­ре­а­те­ста­ції ви­клю­ча­є­ться. На дру­го­му ета­пі онов­лять за­ко­но­дав­чу ба­зу. Тре­тій етап пе­ред­ба­чає впро­ва­дже­н­ня но­вої си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу за ста­ном дов­кі­л­ля.

Тоб­то має за­пра­цю­ва­ти аб­со­лю­тна но­ва слу­жба з но­ви­ми лю­дьми та но­ви­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми. За сло­ва­ми Оста­па Се­ме­ра­ка, та­кож змі­нять си­сте­му штра­фів за по­ру­ше­н­ня еко­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства: «Най­біль­ший штраф для по­са­до­вих осіб за за­бру­дне­н­ня те­ри­то­рій ста­но­вить 1700 гри­вень, а для фі­зи­чних осіб — 1300 гри­вень. Один ін­спе­ктор для 100% по­кри­т­тя пла­но­вих зав­дань по­ви­нен про­ве­сти за один мі­сяць пе­ре­вір­ку 20 суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. За стан­дар­та­ми цей по­ка­зник не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти се­ми пе­ре­ві­рок. Як пра­ви­ло, во­ни не здій­сню­ють цих пе­ре­ві­рок, а пе­ре­клю­ча­ю­ться на не­ве­ли­кі ком­па­нії і ве­дуть кон­троль для мо­жли­во­го осо­би­сто­го зба­га­че­н­ня», — акцен­ту­вав мі­ністр.

«НЕ ТРЕ­БА ЗНИЩУВАТИ ЕКО­ЛО­ГІ­ЧНИЙ КОН­ТРОЛЬ»

На­ра­зі кон­це­пція ще не опри­лю­дне­на для де­таль­ні­шо­го озна­йом­ле­н­ня з її по­ло­же­н­ня­ми. Клю­чо­ві те­зи озву­чив мі­ністр еко­ло­гії, хо­ча не всі про­по­зи­ції очо­лю­ва­но­го ним ві­дом­ства зна­йшли під­трим­ку се­ред гро­мад­ських еко­ло­гі­чних ор­га­ні­за­цій. До при­кла­ду, мі­ністр про­по­ну­вав про­дов­жи­ти мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки під­при­ємств, який по­ки діє до кін­ця 2017 ро­ку. Еко­ло­ги ка­те­го­ри­чно про­ти.

«Ми схва­лю­є­мо ідею ре­фор­му­ва­н­ня, але у кон­це­пції бу­ло про­пи­са­но, що тре­ба ска­су­ва­ти пла­но­ві пе­ре­вір­ки для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, а це по­над 90% усьо­го бі­зне­су, — по­яснює Ал­ла Вой­ці­хов­ська, еко­лог між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія-Пра­во-Лю­ди­на», ко­тра бра­ла участь у під­го­тов­ці кон­це­пції. — Тре­ба здій­сню­ва­ти пе­ре­вір­ки усіх під­при­ємств. Ми про­пи­са­ли у кон­це­пції по­ло­же­н­ня, що ска­су­ва­ти пе­ре­вір­ки мо­жна ли­ше, ко­ли є мо­ні­то­ринг за ро­бо­тою під­при­єм­ства і не­має шкі­дли­во­го впли­ву на дов­кі­л­ля від йо­го ді­яль­но­сті. Те, що мі­ністр хо­че впро­ва­ди­ти єв­ро­пей­ські під­хо­ди, до­бре, але не тре­ба знищувати еко­ло­гі­чний кон­троль. Тре­ба про­пи­су­ва­ти ін­стру­кції для ін­спе­кто­рів, до­ла­ти ко­ру­пцію, під­ви­щу­ва­ти зар­пла­ту. Ме­ні зда­є­ться, що че­сний бі­знес не має бо­я­ти­ся пе­ре­ві­рок. Зві­сно, йо­му не­ви­гі­дно вста­нов­лю­ва­ти очи­сні спо­ру­ди, але вла­сни­ки під­при­ємств ма­ють усві­дом­лю­ва­ти, що ко­ри­сту­ю­ться ти­ми ре­сур­са­ми, що і ре­шта лю­дей. По­ві­тря ж не має кор­до­нів».

«АЛЛО, ШУКАЄМО ШЕРИФІВ!»

Та­кож гро­мад­ськість бу­ла про­ти про­по­зи­ції, щоб за­мість гро­мад­ських ін­спе­кто­рів на гро­мад­ських за­са­дах в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня пра­цю­ва­ли ше­ри­фи. За сло­ва­ми Ал­ли Вой­ці­хов­ської, не мо­жна пе­ре­да­ва­ти фун­кції кон­тро- лю дер­жа­ви на мі­сце­вий рівень. На­то­мість акти­ві­сти «за» ідею мі­ні­стра на­би­ра­ти фа­хів­ців у но­ву слу­жбу шля­хом кон­кур­сно­го від­бо­ру.

«Це ма­ють бу­ти лю­ди вмо­ти­во­ва­ні та не­при­че­тні до ко­ру­пцій­них схем, — вва­жає Ал­ла Вой­ці­хов­ська. — Во­ни ма­ють від­сто­ю­ва­ти пра­ва гро­ма­дян. Не мо­жна допу­сти­ти, щоб у но­ву слу­жбу при­хо­ди­ли пра­цю­ва­ти тіль­ки з еко­но­мі­чних мо­ти­вів. Тре­ба про­пи­са­ти кон­кур­сну до­ку­мен­та­цію так, щоб ко­мар но­са не під­то­чив, і оби­ра­ти фа­хів­ців не за по­лі­ти­чною при­на­ле­жні­стю, а за про­фе­сіо­на­лі­змом та зна­н­ня­ми. По-дру­ге, тре­ба про­пи­са­ти ін­стру­кції що­до дій ін­спе­кто­ра, щоб при пе­ре­вір­ці уне­мо­жли­ви­ти будь-які ма­ні­пу­ля­ції та ін­ші ри­зи­ки».

«ЕКО­ЛО­ГІ­ЧНІ ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ НЕ КОНТРОЛЮЮТЬСЯ»

За­га­лом еко­ло­гі­чна спіль­но­та оці­нює ідею ре­фор­му­ва­н­ня ДЕІ по- зи­тив­но, оскіль­ки в існу­ю­чо­му ви­гля­ді слу­жба не від­по­від­ає при­ро­до­охо­рон­ним зав­да­н­ням дер­жа­ви. Але, крім слів та пре­зен­та­ції кон­це­пції, акти­ві­сти очі­ку­ють від по­лі­ти­ків кон­кре­тних дій.

«Ідея ре­фор­ми ДЕІ пра­виль­на, але ми ще не ба­чи­ли ре­зуль­та­тів, — роз­мір­ко­вує Оле­ксандр Со­ко­лен­ко, екс­перт На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни. — Існу­ють оче­ви­дні ре­чі, що усі ін­спе­кції фа­кти­чно за остан­ні ро­ків двад­цять пе­ре­тво­ри­ли­ся на при­хи­сток для ха­бар­ни­ків і здир­ни­ків, бо ін­шої мо­ти­ва­ції для тих, хто йшов сю­ди пра­цю­ва­ти на дві ти­ся­чі гри­вень, не­має. У нас ви­бу­ду­ва­на та­ка вер­ти­каль, у якій на по­са­ду на­чаль­ни­ка ін­спе­кції при­зна­ча­ли лю­ди­ну без не­об­хі­дної осві­ти. Ро­би­ли це за на­ка­зом із мі­ні­стер­ства, це бу­ла своя лю­ди­на, яка пе­ре­ра­хо­ву­ва­ла ча­сти­ну ко­штів, отри­ма­ну під час здир­ни­цької ді­яль­но­сті, мі­ні­стру. Але фун­кції ін­спе­кції не ви­ко­ну­ва­ли­ся. Якщо ви­кли­ка­ти ін­спе­кто­рів за фа­ктом тор­гів­лі пер­во­цві­та­ми, во­ни ні­ко­ли не при­їдуть. А на­віть якщо при­їдуть — я сам їздив на та­кі рей­ди, — при акти­ві­стах бе­руть з по­ру­шни­ка ха­бар і від­пу­ска­ють. По­трі­бно сфор­му­ва­ти но­ву слу­жбу, яка не скла­да­ти­ме­ться з трьох ін­спе­кто­рів, які си­дять у Ки­є­ві та пи­шуть зві­ти. Це має бу­ти мо­біль­на слу­жба, яка будь-якої ми­ті мо­же ви­їха­ти на мі­сце по­ру­ше­н­ня, сте­жи­ти­ме за еко­ло­гі­чним за­ко­но­дав­ством так, як це ро­бить у сво­їй сфе­рі па­труль­на по­лі­ція. Бо всі по­ру­ше­н­ня, пов’яза­ні з дов­кі­л­лям, за­раз ні­хто не кон­тро­лює».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.