ШШк­ко­ол­лаа ззм­міісст­то­оввн­но­о­її ппііс­сн­ніі

У Ки­є­ві пред­став­ле­но но­вий аль­бом «На­ля­гай на ве­сла» гур­ту «Оче­ре­тя­ний кіт»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО

«Цю ми­сте­цьку по­дію ми при­свя­чу­є­мо від­кри­т­тю без­ві­зу для Укра­ї­ни, — ска­зав Оле­ксандр ЮРКОВ, ме­це­нат, ви­да­вець ау­діо­аль­бо­му.

— Са­ма на­зва зо­бов’язує як на­ших дру­зів-му­зи­кан­тів, так і всіх укра­їн­ців — по­ту­жні­ше «на­ля­га­ти на ве­сла» в по­сту­пу Укра­ї­ни до Єв­ро­пи!»

Ва­ле­рій СУБОТІН, го­ло­ва мис тець ко го об’ єд нан ня «Му­зи­чний ба­таль­йон»

, до­дає: «Це — один із про­від­них гур­тів «Му­зба­ту». Осо­бли­во, ко­ли сто­су­є­ться ви­їздів з кон­цер­та­ми на на­ші схі­дні ру­бе­жі, ви­сту­пів у го­спі­та­лях, мі­стах Дон­ба­су. Хло­пці ду­же до­бре від­чу­ва­ють ау­ди­то­рію. При­га­дую на­шу не­що­дав­ню по­їзд­ку в Ав­ді­їв­ку. По­ча­тко­ва на­сто­ро­же­ність пуб- лі­ки змі­ни­ла­ся на до­бро­зи­чли­ве сприйня­т­тя бу­кваль­но вже пі­сля пер­шої пі­сні «Оче­ре­тя­но­го ко­та». Їхні пі­сні щи­рі, до­брі, а па­трі­о­тизм ду­же зро­зумі­лий».

При­кме­тною осо­бли­ві­стю гур ту « Оче ре тя ний кіт » , за від­гу­ка­ми му­зи­чних кри­ти­ків, є те, що му­зи­кан­ти з По­ді­л­ля впро­довж 20 ро­ків твор­чої ді­яль­но­сті не­змін­но три­ма­ють- ся фор­ма­ту су­ча­сної пі­сні, в осно­ві якої є тра­ди­ція, фоль­клор, укра­їн­ська іден­ти­чність. І го­лов­не — зміст!

Твор­ча спів­пра­ця ке­рів­ни­ка гур­ту Ро­ма­на Кро­ля зі сво­їм

ко­ли­шнім ви­кла­да­чем із по лі тех ніч но го ін с ти ту ту Ана то лі єм СЕК РЕ ТА РЬО - ВИМ,

ав­то­ром текс­тів ба­га­тьох пі­сень, по­єд­на­ла по­ко­лі­н­ня. Те­ма­ти­ка тво­рів до­во­лі рі­зно­ма­ні­тна й ці­ка­ва, до­сту­пна лю­дям рі­зно­го ві­ку. «Хло­пці, пе­ред­усім, пе­ре­да­ють по­діль­ський ко­ло­рит, адже са­мі з Він­ни­ці, — від­зна­чає Ана­то­лій Сек ре та рьов, — у них Укра­ї­на не аб­стра­ктна, а кон­кре­тна, на­пов­не­на істо­ри­чни­ми по­ді­я­ми та лю­дьми».

Єв­ген ЇЖАК, лі­дер гур­ту «Та Ру­та»

, так оха­ра­кте­ри­зу­вав твор­чість сво­їх по­бра­ти­мів: «Це — по­єд­на­н­ня фоль­кло­ру з джа­зом, лун­джем. Та­ка му­зи­ка при­єм­но слу­ха­ти. Ві­тчи­зня­ні ФМ-стан­ції, ві­рю, де­да­лі ча­сті­ше за­лу­ча­ти­муть у про­кат по­ді­бний про­дукт, адже слу­хач, схо­же, вто­мив­ся від за­по­зи­чень та ко­пі­ю­ва­н­ня чу­жо­го. Ми ма­є­мо на­ро­джу­ва­ти й по­пу­ля­ри­зу­ва­ти укра­їн­ські сми­сли скрізь!» А

ке­рів­ник гур­ту «Оче­ре­тя­ний кіт» Ро­ман КРІЛЬ

ви­зна­чив своє твор­че кре­до так: «Ми тво­ри­мо для ро­зум­них лю­дей, у яких є від­чу­т­тя укра­їн­сько­го про­сто­ру».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.