УУссп­пііх­хуу уу ддр­ру­уг­го­ом­муу кко­ол­ліі!!

Ле­ся Цу­рен­ко пе­ре­гра ла бель­гій­ку Елі­се Мер­тенс на тур­ні­рі в Хер­то­ген­бос

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Хер­то­ген­бос (Ні­дер­лан­ди) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії International, з при­зо­вим фон­дом $250,000, в оди­но­чно­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 37-я ра­ке­тка сві­ту, 28-рі­чна укра­їн­ка Ле­ся Цу­рен­ко, по­сі­я­на під сьо­мим но­ме­ром, здо­бу­ла пе­ре­мо­гу над 21-рі­чною бель­гій­кою Елі­се Мер­тенс, що за­ймає у сві­то­во­му рей­тин­гу 51-е мі­сце, з ра­хун­ком 6:4, 6:1, по­ві­дом­ляє www.sporton line.ua. По­єди­нок три­вав 1 го­ди­ну 10 хви­лин. Цу­рен­ко ре­а­лі­зу­ва­ла чо­ти­ри брейк-пойн­ти з де­ся­ти і ві­ді­гра­ла всі три брей­кпойн­ти, що бу­ли в Мер­тенс. На по­да­чі су­пер­ни­ці при­пу­сти­ли­ся по одній по­двій­ній по­мил­ці, при цьо­му Ле­ся на­ви­літ не по­да­ла жо­дно­го ра­зу, а Елі­се ви­ко­на­ла п’ять ей­сів. Ра­ні­ше те­ні­сис­тки не зу­стрі­ча­ли­ся. За ви­хід до чвер­тьфі­на­лу тур­ні­ру Цу­рен­ко зі­грає про­ти че­шки Пе­три Крей­со­вої, яка пе­ре­гра­ла серб­ку Оле­ну Ян­ко­вич.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.