«Бо­роть­ба ко­ру­пцій­них аген­тів»

У пар­ла­мен­ті за­ре­є­стру­ва­ли низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, на­ці­ле­них на зни­ще­н­ня си­сте­ми між­на­ро­дних за­ку­пі­вель лі­ків

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Верховна Рада мо­же швид­ко ска­су­ва­ти те, чо­го так дов­го до­ма­га­лась па­ці­єнт­ська спіль­но­та. У пар­ла­мен­ті за­ре­є­стру­ва­ли низ­ку за­ко­но­про­е­ктів, які пра­кти­чно зни­щу­ють за­ку­пів­лі лі­ків за дер­жав­ни­ми про­гра­ма­ми через між­на­ро­дні аген­ції.

На­га­да­є­мо, уже два ро­ки Ди­тя­чий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Ко­ро­лів­ська аген­ція Ве­ли­ко­бри­та­нії Crown Agents та ін­ші спе­ці­а­лі­зо­ва­ні стру­кту­ри зі сві­то­вим іме­нем за­ку­по­ву­ють для Укра­ї­ни не­об­хі­дні ліки та ва­кци­ни. Зві­сно, про­це­ду­ра не­до­ско­на­ла, але дер­жа­ва отри­мує пре­па­ра­ти без по­се­ре­дни­ків, за­ку­по­ву­ю­чи їх на­пря­му у ви­ро­бни­ків, що де­шев­ше та швид­ше. Те­пер ко­мусь за­кор­ті­ло по­вер­ну­ти ста­рі правила гри, коли у тен­де­рах Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я бра­ли участь одні й ті са­мі фар­ма­цев­ти­чні ком­па­нії, коли пра­цю­ва­ли схе­ми «від­ка­тів» і під­став­них фірм. Див­но, що іні­ці­а­то­ром та­ких не­здо­ро­вих змін є пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я.

ЛАЗІВКА ДЛЯ ПІД­СТАВ­НИХ КОМ­ПА­НІЙ

Так, ав­то­ром за­ко­но­про­е­кту №6245 «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» (щодо пе­ре­лі­ку спе­ці­а­лі­зо­ва­них ор­га­ні­за­цій, що здій­сню­ють за­ку­пів­лі)» є го­ло­ва зга­да­но­го ко­мі­те­ту Оль­га Бо­го­мо­лець. У по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту йде­ться, що між­на­ро­дні аген­ці­ї­не впо­ра­ли­ся зі сво­ї­ми зо­бов’яза­н­ня­ми: за­ку­пів­лі по­ча­ли­ся нев­ча­сно, при­мі­ром, до­сі за­во­зя­ться ліки за про­гра­ма­ми 2015—2016 ро­ків (хо­ча вже нор­ма для Укра­ї­ни, що тен­де­ри про­во­дя­ться із за­пі­зне­н­ня­ми), ці­ни за­ви­со­кі, ще й по­ру­шу­ю­ться тер­мі­ни при­да­тно­сті лі­ків.

То­му на­пи­са­ний Оль­гою Бо­го­мо­лець законопроект про­по­нує роз­ши­ри­ти пе­ре­лік ор­га­ні­за­цій, які мо­жуть купувати ліки для МОЗ. Член прав­лі­н­ня «Центру про­ти­дії ко­ру­пції» Олександра УСТІНОВА ко­мен­ту­ва­ла ра­ні­ше: «Мо­жна про­сто за­ре­є­стру­ва­ти дистриб’ютор­ську ком­па­нію ТОВ «Че­бу­ра­шка», ви­гра­ти тен­дер на ProZorro на послуги із за­без­пе­че­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті, які йти­муть під гри­фом «Се­кре­тно» через вій­ну, і ти вже мо­жеш брати участь у про­це­сі за­ку­пі­вель лі­ків для МОЗ та оби­ра­ти­ся під­ря­дни- ком. Те, чо­го на­ма­га­ли­ся уни­кну­ти на по­ча­тку за­пу­ску між­на­ро­дних за­ку­пі­вель, — не­мо­жли­во­сті за­ре­є­стру­ва­ти під­став­ні ком­па­нії, які за­ку­по­ву­ва­ти­муть для дер­жа­ви ліки, пані Бо­го­мо­лець хо­че по­вер­ну­ти назад, від­крив­ши две­рі всім».

Ще один законопроект №6194 «Про вне­се­н­ня змі­ни до стат­ті 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про лі­кар­ські за­со­би» (щодо тер­мі­нів при­да­тно­сті лі­кар­ських за­со­бів, за­ку­пле­них із за­лу­че­н­ням спе­ці­а­лі­зо­ва­них ор­га­ні­за­цій)» сто­су­є­ться тер­мі­нів при­да­тно­сті лі­ків. Він має бути не мен­ше, ніж 12 мі­ся­ців. Для українських дистриб’юто­рів та­ких ви­мог не­має. У «Цен­трі про­ти­ді­ї­ко­ру­пції » пе­ре­ко­на­ні, що через це зро­стуть ці­ни на пре­па­ра­ти, за­ку­пле­ні між­на­ро­дни­ка­ми, а пе­ре­лік лі­ків, які во­ни мо­жуть при­дба­ти для Укра­ї­ни, сут­тє­во ско­ро­ти­ться.

«ЙДЕ­ТЬСЯ НЕ ТІЛЬ­КИ ПРО ГРО­ШІ»

За­ко­но­про­е­кти №6367 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни (щодо за­без­пе­че­н­ня здій­сне­н­ня за­ку­пі­вель лі­кар­ських за­со­бів та ме­ди­чних ви­ро­бів)» та №6494 «Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 2 за­ко­ну Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» (щодо здій­сне­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель із за­лу­че­н­ням спе­ці­а­лі­зо­ва­них ор­га­ні­за­цій, які здій­сню­ють за­ку­пів­лі) про­пи­су­ють жорс­ткі­ші умо­ви для ро­бо­ти між­на­ро­дних аген­цій в Україні та ска­со­ву­ють спро­ще­ну ре­є­стра­цію лі­ків, піль­го­ві умо­ви мар­ку­ва­н­ня пре­па­ра­тів то­що. У по­ясню­валь­них за­пи­сках до обох про­е­ктів є на­рі­ка­н­ня, що між­на­ро­дни­ки все одно за­ку­по­ву­ва­ли ліки через по­се­ре­дни­ків. Остан­ні­ми ча­сто ста­ва­ли укра­їн­ські ком­па­нії, які й ра­ні­ше бра­ли участь у за­ку­пів­лях, то­му ні­яко­ї­еко­но­мі­ї­ко­штів не від­бу­ло­ся. З одного бо­ку опір змі­нам — нор­маль­на ре­а­кція. Ла­ма­ти ста­рі правила гри не всім хо­че­ться, осо­бли­во якщо хтось мав від цьо­го зиск.

«На за­ку­пів­лях від між­на­ро­дних аген­цій зеко­ном­ле­но 620 міль­йо­нів гри­вень. Оче­ви­дно, ра­ні­ше ці ко­шти зна­хо­ди­ли свого вла­сни­ка, який сьо­го­дні хо­че по­вер­ну­ти все на ста­рі рей­ки, — вважає Ві­кто­рія ТИМОШЕВСЬКА, директор про­гра­ми «Гро­мад­ське здо­ров’я» між­на­ро­дно­го фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня» . — Та йде­ться не тіль­ки про гро­ші. Сьо­го­дні сут­тє­во змі­ню­ю­ться під­хо­ди у фор­му­ван­ні но­мен­кла­ту­ри (спи­ску пре­па­ра­тів, які слід купувати за кон­кре­тни­ми дер­жав­ни­ми про­гра­ма­ми лі­ку­ва­н­ня. — Авт.). Ра­ні­ше пе­ре­ва­жна кіль­кість но­мен­кла­ту­ри скла­да­ла­ся за «про­фе­сій­ною» дум­кою одно­ї­двох осіб — головних по­за­шта­тних спеціалістів, лю­дей впли­во­вих у на­прям­ку пев­но­ї­спе­ці­а­лі­зо­ва­но­ї­про­гра­ми. Ці люди вва­жа­ють, що тіль­ки во­ни упов­но­ва­же­ні ви­рі­шу­ва­ти, що слід купувати за дер­жав­ні ко­шти, бо во­ни ви­зна­ні фа­хів­ці та во­ло­ді­ють пев­ни­ми ре­га­лі­я­ми. Во­ни на­ма­га­ю­ться дис­кре­ди­ту­ва­ти но­ву си­сте­му за­ку­пі­вель. Я не ка­жу, що між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції— це па­на­цея. За­раз дер­жа­ва в осо­бі МОЗ на­ма­га­є­ться сфор­му­ва­ти свою аген­цію із за­ку­пі­вель, але во­на не з’яви­ться зав­тра, тим па­че коли є та­ка бо­роть­ба ко­ру­пцій­них аген­тів та їхні спро­би по­вер­ну­ти всі по­то­ки со­бі».

ВІД СЛІВ — ДО ДІЙ

За­га­лом по­ши­ре­н­ня «стра­ши­лок» про ме­дре­фор­му, бло­ку­ва­н­ня Вер­хов­ною Ра­дою не­об­хі­дних для її стар­ту уря­до­вих за­ко­но­про­е­ктів і по­ява аль­те­ра­тив­них за­ко­но­про­е­ктів є ка­дра­ми одного філь­му про змі­ну укра­їн­ської си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я.

«Тре­ба зму­шу­ва­ти на­ших по­лі­ти­ків або робити ко­ри­сні ре­чі, або не шко­ди­ти, — вважає Оле­ксандр ЯБЧАНКА, експерт «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм» . — Це до­бре по­ка­зує го­ло­су­ва­н­ня у пар­ла­мен­ті щодо па­ке­ту ме­ди­чних за­ко­но­про­е­ктів. Якщо ува­га су­спіль­ства при­ку­та до то­го, що ро­блять на­ро­дні де­пу­та­ти, їм до­во­ди­ться при­йма­ти пев­ні за­ко­ни та від­по­від­а­ти на за­пит су­спіль­ства. Ре­фор­ма си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я по­ка­зо­ва, бо мі­ні­стер­ство ви­рі­ши­ло робити по­лі­ти­ку у так зва­ний «цикл ви­ро­бле­н­ня пу­блі­чної по­лі­ти­ки». МОЗ про­сто по­ча­ло пу­блі­чно обго­во­рю­ва­ти сво­ї­про­по­зи­ції із за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми, а це так чи іна­кше — ко­жен гро­ма­дя­нин. Пі­сля то­го, як ре­фор­му обго­во­ри­ли в Ки­є­ві, за­про­по­ну­ва­ли Ка­бмі­ну ухва­ли­ти її кон­це­пцію. Уряд це зро­бив, а да­лі мі­ні­стер­ство по­їха­ло в ре­гіо­ни. Пі­сля то­го з’яв­ля­є­ться ре­а­кція опо­ру. А мі­ні­стер­ство ли­ше про­по­нує пе­ре­йти від слів до кон­кре­ти­ки та дій».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.