«Пу­тін ро­зу­міє ли­ше си­лу»

Ган­на ГОПКО — про за­яву держ­се­кре­та­ря Тіл­лер­со­на не по­си­лю­ва­ти сан­кцій про­ти Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ще не встиг Се­нат вті­ли­ти в жи­т­тя до­ся­гну­ту між ре­спу­блі­кан­ця­ми і де­мо­кра­та­ми до­мов­ле­ність з ме­тою покарання Ро­сії і обме­же­н­ня впли­ву Трам­па на по­сла­бле­н­ня сан­кцій, як йо­го адмі­ні­стра­ція на­ма­га­є­ться по­ста­ви­ти її під сум­нів. На­га­да­є­мо, що у від­по­відь на по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, зу­хва­лі кі­бе­ра­та­ки і втру­ча­н­ня в пе­ре­біг аме­ри­кан­ських ви­бо­рів, а також на три­ва­ю­чу агресію в Си­рії се­на­то­ри під­го­ту­ва­ли по­прав­ки до за­ко­но­про­е­кту про сан­кції про­ти Іра­ну, який збе­рі­гає і значно роз­ши­рює сан­кції про­ти уря­ду Ро­сії і во­дно­час уне­мо­жлив­лює мо­жли­во­сті адмі­ні­стра­ції зі ска­су­ва­н­ня чи пом’якше­н­ня за­про­ва­дже­ний обме­жу­валь­них за­хо­дів. Про це «День» пи­сав де­таль­но у вчо­ра­шньо­му ма­те­рі­а­лі під на­звою «Кон­грес пе­ре­би­рає ва­же­лі впли­ву». Що озна­ча­ють до­мов­ле­но­сті в Се­на­ті США щодо за­про­ва­дже­н­ня нових сан­кцій про­ти РФ?».

Держ­се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон, зокре­ма, за­явив на слу­ха­н­нях у ко­мі­те­ті із за­кор­дон­них справ Се­на­ту: «Те, що ми хо­ті­ли б, — це гну­чкість зі зня­т­тя на­пру­же­но­сті, коли ми від­чу­ва­є­мо, що на­ші зу­си­л­ля не­зда­тні за­без­пе­чи­ти більш ті­сну співпрацю з бо­ку Ро­сії в ан­ти­те­ро­ри­сти­чних зу­си­л­лях та вре­гу­лю­ван­ні си­рій­ської гро­ма­дян­ської війни». Тіл­лер­сон до­дав, що у США та Ро­сії «є де­я­кі но­ві ка­на­ли, які від­кри­ті, де ми по­чи­на­є­мо го­во­ри­ти, і я б не хо­тів їх за­кри­ва­ти».

Го­ло­ва ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Се­на­ту США Боб Кор­кер від­ки­нув не­га­тив­ні за­ува­же­н­ня Тіл­лер­со­ра щодо уго­ди про санк- ції, за­явив­ши жур­на­лі­стам, що «я б не кри­ти­ку­вав законопроект, який де­таль­но не ви­вчив». За йо­го сло­ва­ми, уго­да з’яви­ла­ся пі­сля 22-ї години, то­му адмі­ні­стра­ція ще не «озна­йо­ми­лась з оста­то­чни­ми де­та­ля­ми».

Кор­кер, яко­го Трамп, окрім Тіл­лер­со­на, роз­гля­дав на по­са­ду ке­рів­ни­ка Державного де­пар­та­мен­ту, також пе­ред­ба­чив, що Трамп вре­шті-решт під­пи­ше уго­ду про сан­кції про­ти Ро­сії, якщо цей до­ку­мент з’яви­ться на йо­го ро­бо­чо­му сто­лі.

Тим ча­сом Па­ла­та пред­став­ни­ків ще не взя­ла на се­бе зо­бов’яза­н­ня під­три­ма­ти дво­сто­рон­ню уго­ду Се­на­ту. Го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань за­кор­дон­них справ у Па­ла­ті пред­став­ни­ків Ед Ройс на слу­ха­н­нях ко­мі­те­ту за­явив, що він «пра­цює над спро­бою за­без­пе­чи­ти дво­пар­тій­ну під­трим­ку » про­по­зи­цій, спря­мо­ва­них на покарання уря­ду Пу­ті­на пі­сля ро­сій­ських кі­бе­ра­так, спря­мо­ва­них на спо­тво­ре­н­ня ви­бо­рів у 2016 ро­ці. Ройс під­кре­слив, що сан­кції про­ти Ро­сії вже існу­ють, але до­дав, що «ми роз­гля­да­є­мо спосо­би над­си­ла­н­ня до­да­тко­во­го ме­се­джу».

На­ба­га­то го­стрі­ше роз­кри­ти­ку­ва­ла за­яву Тіл­лер­со­на прес­се­кре­тар Де­мо­кра­ти­чної опо­зи­цій­ної гру­пи American Bridge Са­брі­на Сін­гх. «Виглядає так, що адмі­ні­стра­ція, яка за­яв­ляє, що ста­ви­ти­ме ін­те­ре­си Аме­ри­ки на пер­ше мі­сце, ро­бить усе нав­па­ки. І про­ти­сто­я­н­ня дво­сто­рон­нім сан­кці­ям, на жаль, є ли­ше остан­нім при­кла­дом ці­єї адмі­ні­стра­ції, для якої прі­о­ри­те­тни­ми є ро­сій­ські ін­те­ре­си за ра­ху- нок на­шої кра­ї­ни», — за­яви­ла во­на в ко­мен­та­рі Politico.

«ЛИ­ШЕ ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІ­НИ ЗА АГРЕСІЮ ПУ­ТІН СТА­НЕ БІЛЬШ ДОГОВОРОЗДАТНИМ»

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.