«Пар­ла­мен­та­ризм в Україні вби­тий»

Вчо­ра в ре­да­кції по­бу­вав мо­ло­дий по­лі­тик Єгор ФІРСОВ

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Вчо­ра в ре­да­кції по­бу­вав мо­ло­дий по­лі­тик Єгор ФІРСОВ

Вни­ні­шньо­му пар­ла­мен­ті Єгор Фірсов « не при­жив­ся». Згі­дно з рі­ше­н­ням з’їзду пар­тії « БПП » то­ді­шній го­ло­ва ВР Володимир Грой­сман ого­ло­сив про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня де­пу­тат­ських пов­но­ва­жень Єго­ра Фір­со­ва та Ми­ко­ли То­мен­ка. Ни­ні Єгор ра­зом з ін­ши­ми ви­хід­ця­ми з Дон­ба­су ство­рив рух «Аль­тер­на­ти­ва», який має за­про­по­ну­ва­ти но­вий здо­ро­вий ве­ктор роз­ви­тку дер­жа­ви.

« Пар­ла­мен­та­ризм в Україні вби­тий, — ка­же Єгор Фірсов, пе­ре­бу­ва­ю­чи в гостях у « Дні » . — Моя та Ми­ко­ли То­мен­ка істо­рія в пар­ла­мен­ті це до­во­дить. Так сталося, що в де­пу­та­тах вби­ва­ють вла­сну дум­ку, вла­сну по­зи­цію. Ті, хто її має, той не при­жи­ва­є­ться. При­чо­му йде­ться са­ме про по­лі­ти­чну по­зи­цію, а не ко­ру­пцій­ну. Дру­гий мо­мент. Ми жи­ве­мо в пар­ла­мент­сько- пре­зи­дент­ській рес- пу­блі­ці, і са­ме на пар­ла­мен­ті ле­жить мі­сія бути не гну­чким еле­мен­том, а, нав­па­ки, фор­му­ва­ти курс кра­ї­ни, бути дже­ре­лом по­лі­ти­чно­го жи­т­тя. Са­ме до цьо­го я за­кли­кав фра­кцію «БПП»: якщо ви ма­є­те дум­ку, яка від­мін­на від дум­ки Пре­зи­ден­та, то не бій­тесь її ви­слов­лю­ва­ти, адже це ко­ри­сно для спра­ви, для під­три­ма­н­ня стри­му­ва­н­ня і про­ти­ваг. На жаль, ба­га­то лю­дей, які по­за пар­ла­мен­том ви­слов­лю­ва­ли вла­сну дум­ку, в пар­ла­мен­ті при зу­стрі­чі з Президентом про­ги­на­ли­ся».

Про які­сну аль­тер­на­ти­ву, яка по­вин­на на­ро­ди­тись в умо­вах вну­трі­шньо­го спро­ти­ву і зов­ні­шньої агре­сії; під­во­дні при­чи­ни « ко­тла » , в який по­тра­пи­ла країна, та які­сну по­лі­ти­чну аль­тер­на­ти­ву — в роз­мо­ві з Єго­ром Фір­со­вим чи­тай­те в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.