«Кра­пку по­ста­вить суд»

Чо­му директор Дро­го­би­цької гім­на­зії роз­по­чав го­ло­ду­ва­н­ня, а вчи­те­лі пі­ке­ту­ють мі­ську ра­ду

Den (Ukrainian) - - День України - Дмитро ПЛАХТА, Львів

Кон­флікт між на­вчаль­ним за­кла­дом і Дро­го­би­цькою мі­ської ра­ди три­ває з по­ча­тку на­вчаль­но­го ро­ку. У вів­то­рок 13 червня директор Дро­го­би­цької гім­на­зії Іван Ле­пкий роз­по­чав го­ло­ду­ва­н­ня, а вчи­те­лі що­дня ви­хо­дять на пі­ке­ти під мі­ською ра­дою.

У чо­му суть кон­флі­кту та які ви­мо­ги вчи­те­лів-про­те­сту­валь­ни­ків? Про це «Дню» роз­по­вів го­ло­ва іні­ці­а­тив­ної гру­пи вчи­те­лів гім­на­зії Ан­дрій ЮРКІВ: «На­ша ме­та — за­хи­сти­ти ста­тус гім­на­зії, який по­ля­гає в то­му, що тут по­гли­бле­но ви­вча­ю­ться та­кі пре­дме­ти, як ма­те­ма­ти­ка і укра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра. Це від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки по­ді­лу кла­су на гру­пи. Це пе­ред­ба­че­но ста­ту­том гім­на­зії, яка вже фун­кціо­нує 25 ро­ків. Весь час ці по­ді­ли фі­нан­су­ва­ли­ся і опла­та пра­ці за них від­бу­ва­ла­ся. Однак з 2015 ро­ку про­во­ди­ться змі­на фі­нан­су­ва­н­ня осві­тньої га­лу­зі. Во­на фі­нан­су­є­ться з так зва­ної осві­тньої су­бвен­ції. Це озна­чає, що фі­нан­су­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться на всі по­ді­ли, які пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни. Ті по­ді­ли, які я на­звав, ним не пе­ред­ба­че­ні. Однак во­ни ви­зна­че­ні в ста­ту­ті і мо­жуть фі­нан­су­ва­ти­ся з місцевого бю­дже­ту. Ко­жна мі­ська вла­да, по­ва­жа­ю­чи се­бе і та­кі елі­тні на­вчаль­ні за­кла­ди, які утри­мує, іде на те, щоб їх фі­нан­су­ва­ти. Якщо про­ве­сти ана­ліз то­го, як пра­цю­ють гім­на­зії у Львів­ській обла­сті, то ви­яви­мо, що фі­нан­су­ва­н­ня на та­кі по­ді­ли во­ни отри­му­ють з місцевого бю­дже­ту. За рі­ше­н­ням се­сії мі­ської ра­ди, на­да­ю­ться до­да­тко­ві ко­шти. Без по­ді­лів гім­на­зія, по су­ті, втра­чає свій ста­тус і пе­ре­тво­рю­ва­ти­ме­ться у зви­чай­ну шко­лу.

До 1 ве­ре­сня 2016 ро­ку від­діл освіти Дро­го­би­цької мі­ської ра­ди не мав до нас жо­дних претензій. Ми про­гно­зу­ва­ли, що бу­дуть на­да­ні до­да­тко­ві ко­шти. На­то­мість мі­сце­ва вла­да, мо­ти­ву­ю­чи тим, що ко­штів не­має, а на­вчаль­ні по­ді­ли не- за­кон­ні, не пі­шла нам на зу­стріч. Вла­да не ба­чить за­гро­зи у лі­кві­да­ції на­вчаль­них по­ді­лів, мов­ляв, гім­на­зія все одно за­ли­ши­ться. Во­ни не ро­зу­мі­ють, що ста­тус на­вчаль­но­го за­кла­ду передбачає ці по­ді­ли. З їх лі­кві­да­ці­єю на­ба­га­то по­гір­ша­ться умо­ви на­вча­н­ня...»

От­же, ви­мо­ги ко­ле­кти­ву гім­на­зії: 1) вне­сти змі­ни у бю­джет 2017 ро­ку, пе­ред­ба­чив­ши фі­нан­су­ва­н­ня по­ді­лу кла­сів; 2) ком­пен­су­ва­ти вчи­те­лям гім­на­зії ви­тра­че­ні ко­шти з допла­ти на пре­сти­жність пе­да­го­гі­чної пра­ці з 1 ве­ре­сня 2016 ро­ку; 3) при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті по­са­дов­ців, які про­во­ди­ли ма­ні­пу­ля­ції зі ста­ту­том гім­на­зії.

У день по­ча­тку го­ло­ду­ва­н­ня директора та пі­ке­тів ко­ле­кти­ву гім­на­зії від­бу­ла­ся прес-кон­фе­рен­ція мі­сько­го го­ло­ви Дро­го­би­ча Та­ра­са Ку­чми та на­чаль­ни­ка від­ді­лу освіти Пе­тра Су­шка. Озна­йо­ми­ти­ся з її змі­стом мо­жна на сай­ті Дро­го­би­цької мі­ської ра­ди: «За сло­ва­ми мі­сько­го очіль­ни­ка Та­ра­са Ку­чми ситуація, яка має еко­но­мі­чне під­ґрун­тя, сьо­го­дні пе­ре­хо­дить у по­лі­ти­чну пло­щи­ну, що не­при­пу­сти­мо, оскіль­ки мі­ський бю­джет один і йо­го по­трі­бно рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ти між усі­ма за­галь­но­осві­тні­ми за­кла­да­ми мі­ста, а не обді­ля­ти всіх за­ра­ди за­до­во­ле­н­ня ба­жа­н­ня ін­ших». Було на­го­ло­ше­но, що гім­на­зія є осо­бли­вим за­кла­дом мі­ста і ні­хто не зби­ра­є­ться її за­кри­ва­ти чи при­рів­ню­ва­ти до рів­ня про­стої шко­ли. Во­дно­час Та­рас Ку­чма за­ува­жив, що текст та ви­мо­ги звер­не­н­ня ма­ють уль­ти­ма­тив­ний ха­ра­ктер і аж ні­як не спря­мо­ва­ні на кон­стру­ктив­не ви­рі­ше­н­ня си­ту­а­ції. Також бу­ли по­вто­ре­ні те­зи про те, що ко­штів, про які про­сить ко­ле­ктив гім­на­зії, не­має. Щодо су­до­вих по­зо­вів, то було від­зна­че­но, що кра­пку в си­ту­а­ції між Дро­го­би­цькою гім­на­зі­єю та від­ді­лом освіти по­ста­вить суд.

«День» про­дов­жу­ва­ти­ме сте­жи­ти за си­ту­а­ці­єю у Дро­го­би­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.