При­хи­стіть ко­ти­ка!

Ви­хі­дни­ми у Ки­є­ві від­бу­де­ться яр­ма­рок, на яко­му шу­ка­ти­муть го­спо­да­рів­без­при­туль­ним тва­ри­нам

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ко­жній людині до сна­ги робити ве­ли­кі до­брі спра­ви. Не­що­дав­но моя су­сід­ка вря­ту­ва­ла жи­т­тя щой­но на­ро­дже­но­му ру­до­му ко­ше­ня­ті. Ма­ти чо­мусь по­ки­ну­ла ди­ти­ну пі­сля по­ло­гів. Тва­рин­ку, ще з пу­по­ви­ною, су­сід­ка зна­йшла на схо­до­во­му май­дан­чи­ку. До­гля­да­ла за нею, май­же як за но­во­на­ро­дже­ним не­мов­лям. Пер­ші два ти­жні — го­ду­ва­н­ня раз на дві години спе­ці­аль­ною су­міш­шю, ма­саж жи­во­ти­ка, по­їл­ка з те­плою во­дою в ко­ши­ку. При­я­тель­ка по­про­си­ла ін­ших ме­шкан­ців під’їзду до­по­мог­ти ви­хо­ди­ти ру­до­го. Не­за­ба­ром ін­ша дів­чи­на на­стіль­ки пе­ре­йня­лась до­лею ма­ло­го, що взя­ла йо­го до се­бе. Ко­ше­ня вже роз­плю­щи­ло очі, бе­шке­тує і вза­га­лі швид­ко ро­сте.

Ви теж мо­же­те зна­йти со­бі такого дру­га — 18 червня, під час дру­го­го Гранд Ко­то-Яр­мар­ку в Ки­є­ві. Там во­лон­те­ри шу­ка­ти­муть до­мів­ки більш ніж 30 ко­ше­ня­там і до­ро­слим тва­ри­нам. По­дія від­бу­де­ться у ве­те­ри­нар­ній клі­ні­ці «Гранд Вет» на ву­ли­ці Му­ка­чів­ській, 9, із 12 до 18 години. Де­та­лі по­дії мо­жна ді­зна­ти­ся на Facebook­сто­рін­ці іні­ці­а­ти­ви.

«Ко­то-Яр­ма­рок — це во­лон­тер­ський Facebook-про­ект, який до­по­ма­гає ву­ли­чним і до­ма­шнім по­ки­ну­тим ко­ти­кам швид­ше зна­хо­ди­ти до­мів­ки. Для цьо­го ко­ти­ків лі­ку­ють у клі­ні­ках, сте­ри­лі­зу­ють, ва­кци­ну­ють, ро­блять з ни­ми про­фе­сій­ні фо­то­се­сії й віддають їх у но­ві сім’ї, під­пи­су­ю­чи до­го­вір про дбай­ли­ве став­ле­н­ня», — роз­по­від­а­ють ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту. Не­що­дав­но во­лон­те­ри по­ча­ли про­во­ди­ти офлайн-яр­мар­ки в одній із ве­те­ри­нар­них клі­нік, де тва­ри­ни пе­ре­бу­ва­ють на ста­ціо­на­рі. Під час пер­шої та­кої по­дії зна­йшли до­мів­ки для во­сьми кошенят. А за­га­лом за пів­то­ра ро­ку існу­ва­н­ня про­е­кту при­хи­сток отри­ма­ли по­над 300 ко­тів.

«Бу­де ба­га­то сму­га­стих «ти­грів»! На перший по­гляд всі во­ни та­кі схо­жі, але за­барв­ле­н­ня ко­жно­го — не­по­втор­не, тож у вас є на­го­да зу­стрі­ти свого єди­но­го та уні­каль­но­го дру­га, — за­пев­ня­ють ор­га­ні­за­то­ри Ко­то-Яр­мар­ку. — Вже тра­ди­цій­но першому, хто прийде до нас за ко­ше­ням, да­ру­є­мо без­ко­штов­ну сте­ри­лі­за­цію! Не за­будь­те взя­ти з со­бою паспорт та пе­ре­но­ску. І роз­ка­жіть дру­зям!»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.