Еко­ло­гі­чний «бе­звіз»

Пе­тро По­ро­шен­ко підписав За­кон Укра­ї­ни «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля». На дум­ку екс­пер­тки, змі­ни від­чу­є­мо через один-три ро­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Це по­ча­ток но­вої еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки в Україні. Дя­кую Пре­зи­ден­то­ві, на­ро­дним депутатам, всій еко­ло­гі­чній спіль­но­ті. Гі­дний при­клад справ­ді єв­ро­пей­ської спіль­но­ти», — так від­ре­а­гу­вав на під­пи­са­н­ня за­ко­ну мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Остап СЕМЕРАК (ці сло­ва на­во­дить сайт Мі­н­еко­ло­гії).

На­га­да­є­мо, Верховна Рада про­го­ло­су­ва­ла за за­ко­но­про­е­кти про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля та стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку 4 жов­тня 2016 ро­ку, але Президент Пе­тро По­ро­шен­ко їх ве­ту­вав. Уже 23 трав­ня цьо­го ро­ку пар­ла­мент прийняв у дру­го­му читанні і в ці­ло­му законопроект №2009а-д «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля», до­о­пра­цьо­ва­ний з ура­ху­ва­н­ням про­по­зи­цій Пре­зи­ден­та. Законопроект №6106 «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку» у той же день на­ро­дні де­пу­та­ти під­три­ма­ли у першому читанні.

За­кон «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля», зокре­ма, вста­нов­лює пра­во­ві та ор­га­ні­за­цій­ні за­са­ди про­ве­де­н­ня оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля та за­без­пе- чує ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною низ­ки між­на­ро­дних зо­бов’язань. Як за­зна­ча­ють на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, у до­ку­мен­ті про­пи­са­на від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля, також він га­ран­ту­ва­ти­ме пра­ва на без­пе­чне нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, до­по­мо­же оці­ни­ти ри­зи­ки для ін­ве­сти­цій то­що.

«Це свого ро­ду «бе­звіз» для на­шо­го без­пе­чно­го дов­кі­л­ля, — ко­мен­тує Со­фія ШУТЯК, про­від­ний юри­скон­сульт між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія-Пра­во-Лю­ди­на». — На­ре­шті Президент ство­рив нам пе­ред­умо­ви га­ран­ту­ва­н­ня еко­ло­гі­чної без­пе­ки. Адже про­це­ду­ра оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля має на ме­ті не по­ка­ра­ти то­го, хто за­бру­днює нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, а ство­ри­ти умо­ви, щоб не було жо­дних за­бру­днень».

На дум­ку екс­пер­тки, укра­їн­ці від­чу­ють пе­ре­ва­ги за­ко­ну, за най­кра­щим сце­на­рі­єм, за рік, у най­гір­шо­му ви­пад­ку — через три ро­ки. «Все за­ле­жить від то­го, як уча­сни­ки цьо­го про­це­су об’єд­на­ють зу­си­л­ля, щоб роз­ро­би­ти підза­кон­ні акти і щоб ця си­сте­ма за­пра­цю­ва­ла, — про­дов­жує Со­фія Шутяк. — Тре­ба роз­ши­рю­ва­ти кіль­кість екс­пер­тів, які змо­жуть брати участь у під­го­тов­ці зві­тів про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля. Тре­ба по­ка­за­ти бі­зне­су, що є такий ін­стру­мент, по­я­сни­ти йо­го пе­ре­ва­ги. Тре­ба на­вчи­ти чи­нов­ни­ків ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей ін­стру­мент. За­кон передбачає ве­ли­ку від­кри­тість про­це­дур оцін­ки і ство­ре­н­ня ря­ду он­лайн-сер­ві­сів, що до­зво­лять швид­ко від­сте­жу­ва­ти їх до­три­ма­н­ня. Тож тре­ба ство­ри­ти ці он­лайн-сер­ві­си і на­вча­ти лю­дей, які їх ве­сти­муть».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.