Ко­лі­зії в за­ко­ні за­ва­жа­ють про­ми­слу

Хер­сон­ські рибалки про­сять до­зво­ли­ти ви­лов на те­ри­то­рії НПП «Ни­жньо­дні­пров­ський»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

14 червня під сті­на­ми Хер­сон­ської ОДА зі­брав­ся пі­кет із кіль­ка­сот ри­ба­лок, які при­їха­ли просити обла­сну вла­ду вре­гу­лю­ва­ти про­бле­му з про­ми­сло­вим ви­ло­вом жи­вих біо­ре­сур­сів на те­ри­то­рії обла­сті і зокре­ма в ме­жах На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Ни­жньо­дні­пров­ський». За сло­ва­ми пі­ке­ту­валь­ни­ків, во­ни не мо­жуть пра­цю­ва­ти вже пів­ро­ку через від­су­тність до­зво­лу на про­ми­сло­вий ви­лов.

За ло­гі­кою, дозвіл на цю ді­яль­ність на те­ри­то­рії НПП «Ни­жньо­дні­пров­ський» має ви­да­ти Де­пар­та­мент еко­ло­гії ОДА при по­го­джен­ні Мі­н­еко­ло­гії. Однак Мі­н­еко­ло­гії не на­ді­лив пра­вом ви­да­чі та­ких до­зво­лів де­пар­та­мент ОДА. До ство­ре­н­ня НПП «Ни­жньо­дні­пров­ський» для про­ми­сло­во­го ви­ло­ву було до­сить до­зво­лів «Хер­сон­ри­б­охо­ро­ни».

До пі­ке­ту­валь­ни­ків вийшов за­сту­пник го­ло­ви Хер­сон­ської ОДА Ан­дрій Ба­лонь, директор Де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів ОДА Юрій По­пу­тько та директор на­цпар­ку Олексій Ча­чі­бая. Уже в сті­нах адмі­ні­стра­ції чи­нов­ни­ки на­ма­га­ли­ся по­я­сни­ти си­ту­а­цію. На­ра­зі не­об­хі­дно вне­сти змі­ни до По­ло­же­н­ня про по­ря­док ви­да­чі до­зво­лів на спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів у ме­жах те­ри­то­рій та об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду і По­ло­же­н­ня про по­ря­док уста­нов­ле­н­ня лі­мі­тів ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня. Уже під­го­тов­ле­но про­ект змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про при­ро­дно-за­по­від­ний фонд Укра­ї­ни», який схва­ле­но уря­дом та прийня­то в першому читанні Вер­хов­ною Ра­дою.

Пі­сля від­по­від­них змін до за­ко­но­дав­ства Де­пар­та­мент еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів ОДА змо­же по­го­джу­ва­ти про­е­кти лі­мі­тів і ви­да­ва­ти до­зво­ли на спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів у ме­жах ПЗФ за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня. По­ки ж про­бле­ма за­ли­ша­є­ться не­ви­рі­ше­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.