В Есто­нії вша­ну­ва­ли пам’ять жертв черв­не­вої де­пор­та­ції

Кер­сті Ка­лью­лайд за­кли­ка­ла зав­жди ду­ма­ти про тих, хто ка­нув у без­ві­сність, під­три­му­ва­ти сво­бо­ду і цінності

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра в Есто­нії вша­ну­ва­ли пам’ять жертв черв­не­вої де­пор­та­ції до Си­бі­ру 1941 ро­ку. По­ми­наль­ні за­хо­ди в 76-ту рі­чни­цю пер­шої ма­со­вої де­пор­та­ції естон­ців, здій­сне­ної ра­дян­ською вла­дою, про­йшли по всій Есто­нії. На сто­ли­чній пло­щі Ва­ба­ду­зе було вста­нов­ле­но ін­ста­ля­цію «Мо­ре сліз» із ти­сяч бла­ки­тних по­ві­тря­них ку­льок, по­ві­дом­ляє пор­тал rus.delfi.ee. На знак скор­бо­ти дер­жав­ні пра­по­ри при­спу­ще­но на всіх дер­жав­них і адмі­ні­стра­тив­них уста­но­вах і бу­дів­лях су­спіль­но-пра­во­вих ор­га­ні­за­цій. Тра­ур­не оформ­ле­н­ня прапора передбачає, що пра­пор під­ні­ма­є­ться на пов­ну ви­со­ту флаг­што­ка і по­тім опу­ска­є­ться до йо­го се­ре­ди­ни.

Пра­пор також мо­же бути при­кра­ше­но тра­ур­ною стрі­чкою. В цьо­му ви­пад­ку до верх­ньої ча­сти­ни дер­жа­ка при­крі­пля­є­ться чор­на стрі­чка зав­шир­шки від 50 до 100 мм, при­чо­му оби­два кін­ці стрі­чки по­вин­ні за дов­жи­ною від­по­від­а­ти ши­ри­ні прапора.

Президент Есто­нії Ка­лью­лайд за­кли­ка­ла зав­жди ду­ма­ти про тих, хто ка­нув у без­ві­сність, під­три­му­ва­ти сво­бо­ду і цінності, змі­цню­ва­ти від­но­си­ни із со­ю­зни­ка­ми, щоб уник- ну­ти по­вто­ре­н­ня істо­рії. У сво­їй за­яві, при­уро­че­ній рі­чни­ці черв­не­вої де­пор­та­ції, во­на за­зна­чи­ла, що чи­та­ти спи­сок де­пор­то­ва­них — ду­же боляче.

«За ти­ся­ча­ми цих імен — зруй­но­ва­ні ін­ши­ми жи­т­тя. Ді­ти, які ніколи біль­ше не ба­чи­ли сво­їх ба­тьків. Ма­те­рі, яким до­во­ди­ло­ся хо­ро­ни­ти но­во­на­ро­дже­них ді­тей у не­ві­до­мих мі­сцях. Сім’ї, які біль­ше ніколи не зу­стрі­ли­ся. Бе­зліч лю­дей, чиї ро­ки ми­ну­ли в чу­жо­му краю, від­ві­ду­ю­чи чу­жу шко­лу або ви­ко­ну­ю­чи раб­ську пра­цю в та­бо­рах. І ті ти­ся­чі, які біль­ше ніколи не ба­чи­ли свого дому і ба­тьків­щи­ни», — пи­ше Ка­лью­лайд. «Де­пор­та­ції і на­силь­ство бу­ли спря­мо­ва­ні про­ти на­шої кра­ї­ни і на­ро­ду, про­ти на­ших лю­дей, сі­мей і до­мі­вок. Ме­та по­ля­га­ла в то­му, щоб зни­щи­ти на­шу впев­не­ність у со­бі і жа­гу до сво­бо­ди. Де­пор­та­ція за­ли­ши­ла від­чу­т­тя стра­ху, але все-та­ки не зни­щи­ла мрію про сво­бо­ду. Нас не зло­ми­ли. Ми бу­ли силь­ні­ші за чу­жо­го во­ро­га і злість», — під­кре­сли­ла во­на.

За­раз вва­жа­є­ться, що 14 червня 1941 ро­ку з Есто­нії ви­сла­ли 10 тис. осіб. У ре­зуль­та­ті де­пор­та­ції за­ги­ну­ло по­над 6 тис. осіб.

ФО­ТО З САЙТА POSTIMEES.EE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.