Мей: за­пла­но­ва­ний гра­фік Brexit бу­де до­три­ма­но

Den (Ukrainian) - - День Планети -

До закінчення про­це­су пе­ре­го­во­рів щодо Brexit две­рі Єв­ро­со­ю­зу для Ве­ли­ко­бри­та­нії за­ли­ша­ти­му­ться від­чи­не­ни­ми. Про це за­явив президент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон пі­сля зу­стрі­чі з бри­тан­ським прем’єр-мі­ні­стром Те­ре­зою Мей у Па­ри­жі. Во­дно­час, за сло­ва­ми Ма­кро­на, пі­сля по­ча­тку пе­ре­го­во­рів по­вер­ну­ти­ся до скла­ду ЄС Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­ству бу­де скла­дні­ше. Фран­цузь­кий лі­дер до­дав, що по­ва­жає са­мо­стій­не рі­ше­н­ня бри­тан­ців за­ли­ши­ти Єв­ро­со­юз. Мей у свою чергу за­зна­чи­ла, що за­пла­но­ва­но­го гра­фі­ка Brexit бу­де до­три­ма­но. «Пе­ре­го­во­ри про ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС роз­по­чну­ться на­сту­пно­го ти­жня», — про­дов­жи­ла бри­тан­ський прем’єр. За під­сум­ка­ми до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів Кон­се­рва­тив­на пар­тія Те­ре­зи Мей втра­ти­ла аб­со­лю­тну біль­шість у пар­ла­мен­ті. То­рі отри­ма­ли 318 місць у Па­ла­ті гро­мад, лей­бо­ри­сти — 262. Не­зва­жа­ю­чи на це, Мей має на­мір за­ли­ши­ти­ся прем’єр-мі­ні­стром, всту­пив­ши у со­юз із Де­мо­кра­ти­чною юніо­ніст­ською пар­ті­єю Північної Ірландії.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.