«Хью­ман Райтс Вотч» по­ка­за­ла Ро­сії і ФІФА «чер­во­ну­кар­тку »

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пра­во­за­хи­сна ор­га­ні­за­ція «Хью­ман Райтс Вотч» зви­ну­ва­ти­ла ро­сій­ську вла­ду і ФІФА в не­зда­тно­сті за­без­пе­чи­ти до­три­ма­н­ня прав ро­бі­тни­ків, го­лов­ним чи­ном мі­гран­тів, на бу­дів­ни­цтвах ста­діо­нів для Куб­ка кон­фе­де­ра­цій 2017 р. і чем­піо­на­ту сві­ту з футболу 2018 р. «Хью­ман Райтс Вотч» на­га­дує, що в рам­ках під­го­тов­ки до чем­піо­на­ту сві­ту з футболу 2018 р. впер­ше в істо­рії ФІФА було ство­ре­но спе­ці­аль­ний ме­ха­нізм мо­ні­то­рин­гу з до­три­ма­н­ня прав ро­бі­тни­ків. Із се­ре­ди­ни 2016 р. спе­ці­аль­на ко­мі­сія ФІФА про­ве­ла 58 тру­до­вих ін­спе­кцій. Свої ін­спе­кції про­во­дять також фа­хів­ці «Ро­стру­да» і ро­сій­ські проф­спіл­ки. Але, за сло­ва­ми пра­во­за­хи­сни­ків HRW, ці за­хо­ди ви­яви­лись не­ефе­ктив­ни­ми. Як ствер­джу­є­ться в опу­блі­ко­ва­ній у се­ре­ду до­по­віді «Чер­во­на кар­тка», вла­сні ін­спе­кції HRW, що про­во­ди­ли­ся в 2016—2017 рр. на семи ста­діо­нах, ви­яви­ли фа­кти за­трим­ки зар­пла­ти, ро­бо­ти без тру­до­во­го до­го­во­ру і про­ве­де­н­ня ро­біт за екс­тре­маль­но низь­кої тем­пе­ра­ту­ри. Під час про­ве­де­н­ня ін­спе­кцій акти­ві­сти HRW сти­ка­ли­ся, за їхні­ми сло­ва­ми, з пе­ре­шко­да­ми з бо­ку по­лі­ції і служб без­пе­ки бу­ді­вель­них ком­па­ній. За сло­ва­ми пра­во­за­хи­сни­ків, спро­би са­мих ро­бі­тни­ків від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва, зокре­ма за до­по­мо­гою страй­ків, на­ра­жа­ю­ться на ре­пре­сії. Так, у Ро­сто­ві­на-До­ну де­ся­тки ро­бі­тни­ків із Та­джи­ки­ста­ну й Узбе­ки­ста­ну, які бра­ли участь у страй­ку, бу­ли за­три­ма­ні і де­пор­то­ва­ні на ба­тьків­щи­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.