го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни у за­кор­дон­них спра­вах:

Den (Ukrainian) - - День Планети -

— За 3,5 ро­ку ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни жодного про­гре­су з ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань — об­стрі­ли що­дня три­ва­ють на схо­ді, в Криму по­си лю­є­ться тиск на ак ти віс тів, іна ко мис ля чих. Са­ме час для За­хо­ду робити ви­снов­ки: сан­кції про­ти ре­жи­му Пу­ті­на як ін­стру­мент ти­ску (а не стра­те­гії) тре­ба по­си­лю­ва­ти. Ли­ше через збільшення ці­ни за агресію Пу тін ста не більш до го во - роз дат ним. Інак ше бу де імі та - ція ба­жа­н­ня щось ви­ко­ну­ва­ти, що ми спо­сте­рі­га­ли всі ро­ки з мо­мен­ту втор­гне­н­ня військ РФ на на­шу те­ри­то­рію, що­ден­ні люд­ські жер­тви. Всі спро­би США до­мо­ви­ти­ся з РФ щодо Си­рії за­вер­шу­ва­ли­ся тра­ге­ді­я­ми в Алеп­по. То­му Тіл­лер­сон, як і вся ни­ні­шня адмі­ніст ра­ція Трам­па, має ви­вчи­ти уро­ки по­пе­ре­дньої адмі­ні­стра­ції, щоб до­ся­га­ти зру­шень у мир­но­му вре­гу­лю­ван­ні кон­флі­ктів, а не по лі ти кою уми рот во - рен ня при зво ди ти до но вих жертв та нових кон­флі­ктів. Пу­тін ро­зу­міє ли­ше си­лу. Від успі­ху в Україні за­ле­жить і успіх в Си­рії, бо са­ме пе­ре­мо­га в Україні є на­два­жли­вою для пу­тін­ських ам­бі­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.