«Хо­чу жи­ти без війни»

У день звіль­не­н­ня Ма­рі­у­по­ля на го­лов­ній пло­щі мі­ста від­був­ся фе­сти­валь вій­сько­вих ор­ке­стрів

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Під­го­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Утре­тю рі­чни­цю ви­зво­ле­н­ня Ма­рі­у­по­ля ме­шкан­ці та го­сті мі­ста отри­ма­ли від Зброй­них сил Укра­ї­ни уні­каль­ний подарунок — фе­сти­валь вій­сько­вих ор­ке­стрів на го­лов­ній пло­щі сто­ли­ці При­а­зов’ я, по­ві­дом­ляє прес­гру­па ОТУ «Ма­рі­у­поль».

Для уча­сті в уро­чи­стих за­хо­дах до мі­ста при­їха­ли кра­щі вій­сько­ві му­зи­чні ко­ле­кти­ви Укра­ї­ни — ор­ке­стри Центру вій­сько­во-му­зи­чно­го ми­сте­цтва Су­хо­пу­тних військ, По­ві­тря­них сил, Вій­сько­во-Мор­ських сил Зброй­них сил Укра­ї­ни, а також зве­де­ний ор­кестр Ки­їв­сько­го вій­сько­во­го лі­цею іме­ні Іва­на Бо­гу­на та Вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­ти­за­ції.

Вій­сько­ві му­зи­кан­ти по­ра­ду­ва­ли го­стей свя­та вір­ту­о­зним ви­ко­на­н­ням як кла­си­чних ком­по­зи­цій, так і су­ча­сни­ми, па­трі­о­ти­чним укра­їн­ськи­ми пі­сня­ми та мар­ша­ми. Зокре­ма, ар­ти­сти Центру вій­сько­во-му­зи­чно­го ми­сте­цтва Вій­сько­во­Мор­ських сил Укра­ї­ни представили вла­сну пі­сню, при­свя­че­ну мор­ській пі­хо­ті Укра­ї­ни.

За­зна­чи­мо, що спіль­ний ви­ступ вій­сько­вих ор­ке­стрів такого мас­шта­бу про­во­ди­ться в Ма­рі­у­по­лі чи не у пер­ше. Тож ко­жен ви­ступ му­зи­кан­тів со­тні ма­рі­у­поль­ців, які при­йшли в цей свя­тко­вий день на Те­а­траль­ну пло­щу, зу­стрі­ча­ли гу­чни­ми опле­ска­ми та щи­ри­ми ова­ці­я­ми.

Най­біль­ше за­хо­пле­н­ня у го­стей свя­та ви­кли­ка­ло спіль- не ви­ко­на­н­ня ком­по­зи­цій усі­ма ор­ке­стра­ми під ке­рів­ни­цтвом на­чаль­ни­ка Вій­сько­во- му­зи­чно­го управ­лі­н­ня ЗС Укра­ї­ни пол­ков­ни­ка Володимира Да­шков­сько­го та му­зи­чний су­про­від ві­до­мої спів­а­чки Сві­тла­ни Та­ра­ба­ро­вої, яка під аком­по­не­мент вій­сько­вих му- зи­кан­тів за­спі­ва­ла свою пі­сню «Хо­чу жи­ти без війни».

Під час свя­тку­ва­н­ня з го­лов­ної сце­ни за­хо­ду ме­шкан­ців мі­ста зі зна­ко­вим для них та усі­єї кра­ї­ни днем при­ві­та­ли представники ко­ман­ду­ва­н­ня опе­ра­тив­но­та­кти­чно­го угру­по­ва­н­ня «Ма­рі­у­поль» пол­ков­ник Єв­ге­ній По­по- вич та 72-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди, яка без­по­се­ре­дньо бра­ла участь у звіль­нен­ні мі­ста три ро­ки то­му, під­пол­ков­ник Сер­гій Ли­сен­ко. Офі­це­ри по­дя­ку­ва­ли ме­шкан­цям за під­трим­ку Зброй­них сил Укра­ї­ни та за­пев­ни­ли у стій­ко­сті та на­дій­но­сті на­ших вій­сько­вих, які обо­ро­ня­ють на­шу кра­ї­ну від агре­со­ра.

На за­вер­ше­н­ня свя­тку­ва­н­ня юні ма­рі­у­поль­ці ви­пу­сти­ли в не­бо сим­вол ми­ру та єдності кра­ї­ни — на­ціо­наль­ний си­ньо-жов­тий пра­пор.

ФО­ТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.