Ві­чно жи­ві

У про­кат вийшов го­стро­сю­же­тний бо­йо­вик «Му­мія»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дмитро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Все роз­по­ча­ло­ся 1922 ро­ку, коли двоє ан­глій­ців — єги­пто­лог Го­вард Кар­тер і ар­хе­о­лог- ама­тор лорд Джордж Кар­нар­вон ви­яви­ли по­хо­ва­н­ня фа­ра­о­на Ту­тан­ха­мо­на (XVIII ди­на­стія Но­во­го цар­ства, пра­вив у 1332—1323 до н. е.) в «До­ли­ні ца­рів» у Єги­пті. В гро­бни­ці збе­ре­гли­ся пре­дме­ти по­бу­ту, ко­штов­но­сті, одяг, пи­сьмо­ве при­ла­д­дя, а також при­кра­ше­ний бі­рю­зою сар­ко­фаг із чи­сто­го зо­ло­та ма­сою 110,4 кг із му­мі­фі­ко­ва­ним ті­лом пра­ви­те­ля. На­у­ка до­ти не знала на­стіль­ки пов­но­го зі­бра­н­ня ар­те­фа­ктів 3000- рі­чної дав­ни­ни, тож зна­хід­ка Кар­те­ра і Кар­нар­во­на ста­ла ар­хе­о­ло­гі­чною сен­са­ці­єю. Са­ме з ці­єї по­дії бе­ре по­ча­ток сві­то­ва « єги­пто­ма­нія » , не­від’ єм­ною ча­сти­ною якої є міф про «про­кля­т­тя фа­ра­о­нів»: мов­ляв, май­же всі, хто роз­кри­вав по­хо­ва­н­ня Ту­тан­ха­мо­на, пе­ред­ча­сно по­мер­ли. Зви­чай­но, це чи­ста бай­ка, але на­стіль­ки ефе­ктна, що її обго­во­рю­ва­ли ще не один де­ся­ток ро­ків, на­віть у СРСР

■ Кі­но не мо­гло оми­ну­ти на­стіль­ки вдя­чний ма­те­рі­ал. Ре­зуль­та­том ста­ло на­ро­дже­н­ня ста­ло­го сю­же­ту про ожи­лу му­мію, ко­тра вби­ває всіх, хто по­три­во­жив її спо­кій, і во­ює про­ти гру­пи смі­ли­вих ар­хе­о­ло­гів та аван­тю­ри­стів.

■ Пер­ша чор­но- бі­ла « Му­мія » (1932 р.) ви­пу­ще­на гол­лі­вуд­ською сту­ді­єю Universal. Згі­дно з сю­же­том, в 1921 ро­ці ар­хе­о­ло­гі­чна екс­пе­ди­ція Бри­тан­сько­го му­зею ви­яв­ляє в Єги­пті сар­ко­фаг із му­мі­єю жер­ця Ім­хо­те­па (йо­го грає ле­ген­да філь­мів жа­хів — Бо­рис Кар­лофф) і за­кри­тий ящик, на яко­му на­пи­са­но по­пе­ре­дже­н­ня про про­кля­т­тя то­му, хто від­криє йо­го. Та­ки від­кри­ва­ють — з фа­таль­ни­ми на­слід­ка­ми. Фільм на­си­че­ний не­по­га­ни­ми, як на той час, спе­це­фе­кта­ми, однак най­пе­ре­кон­ли­ві­ший там сам Кар­лофф — су­хор­ля­вий, зло­ві­сний, істин­но древ­ній мрець з мо­то­ро­шним по­гля­дом.

■ Успіх « Му­мії » до­зво­лив Universal ви­пу­сти­ти п’ ять філь­мів- про­дов­жень, однак справ­жнє пе­ре­на­ван­та­же­н­ня сталося в 1999- у. В « Му­мії » Сті­ве­на Сом­мер­са дія від­бу­ва­є­ться в 1923 ро­ці. Аме­ри­кан­ський шу­кач при­год Рік О’ Кон­нелл ( Брен­дан Фрей­зер) при­їздить з кра­су­нею- бі­бліо­те­кар­кою Іві ( Рей­чел Вайс) і її бра­том Джо­на­та­ном (Джон Хан­на) у мі­сто мер­твих Ха­му­на­птру. Зви­чай­но, во­ни зна­хо­дять ма­гі­чний су­вій й ви­пад­ко­во про­бу­джу­ють до жи­т­тя Ім­хо­те­па; остан­ній праг- не ожи­ви­ти свою ко­ха­ну Анк-су- на­мун, а най­кра­ще для ожив­ле­н­ня під­хо­дить са­ме Іві.

■ Сом­мерс да­ле­ко ві­ді­йшов від ори­гі­на­лу, але май­стер­но врів­но­ва­жив всі не­об­хі­дні ком­по­нен­ти, до­пов­нив­ши при­го­дни­цьку фа­бу­лу еле­мен­та­ми філь­му жа­хів і ко­ме­дії, а чу­до­ву гру головних акто­рів — за­хо­плю­ю­чи­ми спе­це­фе­кта­ми. Не див­но, що «Му­мія»1999 при­не­сла по­двій­ний при­бу­ток у про­ка­ті та по­ро­ди­ла бе­зліч про­дов­жень.

■ 2012 ро­ку Universal Pictures ого­ло­си­ла про пе­ре­за­пуск ци­клу. Ре­жи­се­ром обра­ли про­дю­се­ра Але­кса Кур­тцма­на. У головних ро­лях зня­ли­ся Том Круз, Со­фія Бу­тел­ла, Рас­сел Кроу й Ан­на­белль Уол­ліс.

■ Ав­то­ри ство­ри­ли но­ву істо­рію, за­сто­су­вав­ши свого ро­ду ген­дер­ну ін­вер­сію. Те­пер до жи­т­тя рве­ться му­мі­я­жін­ка, дав­ньо­є­ги­пет­ська прин­це­са Ама­нет ( Бу­тел­ла), а об’ єктом її до­ма­гань стає тор­го­вець кра­де­ни­ми ар­те­фа­кта­ми Нік Мор­тон (Том Круз), яко­го во­на хо­че зро­би­ти сво­їм ві­чним обран­цем, вчи­нив­ши ри­ту­аль­не вбив­ство. У спра­ву втру­ча­є­ться також очо­лю­ва­на ге­ро­єм Рас­се­ла Кроу се­кре­тна ор­га­ні­за­ція, яка « бо­ре­ться зі злом » по всьо­му сві­ту, тоб­то бе­ре на за­мі­тку будь- яку чор­тів­ню і вжи­ває за­хо­дів

■ До до­те­пно­сті Сом­мер­са Кур­тцма­ну да­ле­ко, тож за­мість смі­ху він акцен­ту­вав страх і трю­ки. Під ору­дою Ама­нет діє ці­ла армія агре­сив­них зом­бі, атмо­сфе­ра в по­ча­тко­вих епі­зо­дах до­сить зло­ві­сна, що апе­лює швид­ше до кар­ти­ни 1933 ро­ку. Гла­мур­но- по­зи­тив­не облич­чя Кру­за, втім, не ду­же під­хо­дить для жа­хів, але ціл­ком прийня­тно для мор­до­бій­но­го бо­йо­ви­ка, в який «Му­мія» трансформується в дру­гій по­ло­ви­ні. Те, на чо­му три­ма­є­ться ре­мейк — це за­хо­плю­ю­ча дія і вчер­го­ве вдо­ско­на­ле­ні спе­це­фе­кти. Ще одна но­ва­ція — від­чу­тний при­смак ко­мі­ксу ( чо­го вар­та ли­ше ра­пто­ва по­ява ві­чно по­пу­ляр­но­го до­кто­ра Дже­кі­ла з йо­го роз­дво­є­ною осо­би­сті­стю). Час, коли мо­ду за­да­ють Ка­пі­тан Аме­ри­ка й Бе­тмен із Су­пер­ме­ном, ви­ма­гає від­по­від­них рі­шень.

■ Ав­то­ри за­ли­ша­ють від­кри­тий фі­нал — яв­но на­мі­ча­є­ться про­дов­же­н­ня. Бу­де во­но кра­щим або гір­шим — за­раз ска­за­ти не­мо­жли­во, але одне то­чно зро­зумі­ло: те­пер у по­ко­лі­н­ня 2010-х є своя му­мія та свій Єги­пет. У до­во­лі ін­фан­тиль­ній вер­сії, втім. Але до­ро­слі­ша­ти ніколи не пі­зно.

ФО­ТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.