«Ти­ждень іта­лій­сько­го кі­но» — в Ки­є­ві, Дні­прі, Льво­ві, Одесі та Хар­ко­ві

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фе­сти­валь від­кри­ва­є­ться тра­гі­ко­ме­ді­єю Па­о­ло Вір­дзі «Як на­ві­же­ні» (на фо­то). До­на­тел­ла і Бе­а­тріс ме­шка­ють у пси­хі­а­три­чно­му за­кла­ді у То­ска­ні. У них ду­же рі­зні жит­тє­ві істо­рії, але шанс на вте­чу зво­дить їх ра­зом у при­го­ді, яка на­зав­жди змі­нить їхні жи­т­тя... Ре­жи­сер філь­му Па­о­ло Вір­дзі — чо­ти­ри­ра­зо­вий ла­у­ре­ат Ве­не­цій­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю, ав­тор по­пу­ляр­ної іта­лій­ської дра­ми «Люд­ський ка­пі­тал». Одну з головних ро­лей ви­ко­на­ла зір­ка єв­ро­пей­сько­го кі­но Ва­ле­рія Бру­ні-Те­де­скі. Ця кар­ти­на бу­ла но­мі­но­ва­на на три іта­лій­ських «Оска­ра» — пре­мію «Да­вид ді До­на­тел­ло» за най­кра­щі фільм, ре­жи­су­ру та жі­но­чу роль. До ре­чі, по за­кін­чен­ні фе­сти­ва­лю, 29 червня фільм ви­йде в укра­їн­ський про­кат. До про­гра­ми також уві­йшло «Мо­ре у во­гні» (це перший до­ку­мен­таль­ний іта­лій­ський фільм, від­зна­че­ний «Зо­ло­тим ве­дме­дем» Бер­лін­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю). Джанф - ран­ко Ро­зі, ла­у­ре­ат «Зо­ло­то­го ле­ва» Ве­не­цій­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю, при­свя­тив свою но­ву ро­бо­ту акту­аль­ній те­мі — остро­ву Лам­пе­ду­за, який остан­ні 20 ро­ків є «во­ро­та­ми до Єв­ро­пи» для со­тень ти­сяч бі­жен­ців із Афри­ки та Близь­ко­го Схо­ду. По­ба­чать гля­да­чі тра­ди­цій­ні ко­ме­дії, де йде­ться про про­ти­сто­я­н­ня Пів­но­чі і Пів­дня Іта­лії. Ро­ман­ти­чна стрі­чка «Чи бу­ва­ла на Мі - ся­ці?» роз­по­від­ає про гла­мур­ну мі­лан­ську дів­чи­ну, яка за­ко­ху­є­ться у ча­рів­но­го апу­лій­сько­го фер­ме­ра. Ре­жи­сер Па­о­ло Дже­но­ве­зе, ав­тор гля­да­цько­го хі­та «Іде­аль­ні не­зна­йом­ці» удо­сто­їв­ся 11 між­на­ро­дних кі­но­пре­мій. Дав­нім сар­дин­ським зви­ча­ям при­свя­че­на дра­ма «Ака­ба­до­ра» Ен­рі­ко Пау, що опо­від­ає про «вбивць ми­ло­сер­дя» — жі­нок, які до­по­ма­га­ли пі­ти з жи­т­тя лі­тнім або хво­рим лю­дям... Усі філь­ми де­мон­стру­ю­ться мо­вою ори­гі­на­лу з суб­ти­тра­ми.

ФО­ТО З САЙТА PLANETAKINO.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.