Про жи­т­тя та бо­роть­бу­ОУН і УПА зсе­ре­ди­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Книжку «Ти­ся­ча до­ріг» ви­да­ло ви­дав­ни­цтво «Смо­ло­скип». Ав­тор — Ма­рія Сав­чин (1925—2013 рр., яка ма­ла псев­до — «Ма­рі­чка») роз­по­від­ає як у 1944— 1953 ро­ках бра­ла участь у по­ді­ях на Львів­щи­ні, в Кар­па­тах, на По­діл­лі, на За­кер­зон­ні в Поль­щі. Опе­ра­ції, бої, та­єм­ні до­ру­че­н­ня, ро­ман­ти­ка і тра­гізм при­ре­че­ної бо­роть­би... Сав­чин бу­ла дру­жи­ною Ва­си­ля Га­ла­си («Ор­ла­на»), за­сту­пни­ка Про­від­ни­ка ОУН За­кер­зон­сько­го краю, а з 1948 р. — Про­від­ни­ка ОУН Во­ли­ні й По­ліс­ся, Ма­рі­чка зу­стрі­ча­ла­ся з ба­га­тьма пов­стан­ця­ми, ви­ко­ну­ва­ла від­по­від­аль­ні до­ру­че­н­ня, не раз опи­ня­ла­ся в тра­гі­чних си­ту­а­ці­ях, коли ви­рі­шу­ва­ла­ся не тіль­ки її до­ля, а й до­ля то­ва­ри­шів по бо­роть­бі. Про ба­че­не та пе­ре­жи­те роз­по­ві­ла М. Св­чин у ме­му­а­рах, пра­гну­чи ма­кси­маль­но прав­ди­во зо­бра­зи­ти жи­т­тя та бо­роть­бу ОУН і УПА зсе­ре­ди­ни. «Я по­чу­ва­ла, — пи­са­ла во­на, — що до­ля не­да­рем­но при­ве­ла ме­не, остан­ньо­го жи­во­го свід­ка, у віль­ний світ. Во­на на­кла­ла на ме­не важ­кий обов’язок — збе­рег­ти пам’ять про на­шу ви­зволь­ну бо­роть­бу, осо­бли­во в кін­це­вий її період. Я ма­ла все роз­ка­за­ти й, біль­ше то­го, — за­пи­са­ти». Дра­ма­ти­чно скла­ла­ся осо­би­ста до­ля Ма­рії Сав­чин, з аре­шта­ми, пе­ре­слі­ду­ва­н­ням та емі­гра­ці­єю... Її ді­ти за­ли­ши­лись у ру­ках во­ро­га й зро­ста­ли без ма­те­рі, фа­кти­чно не ма­ю­чи про неї жодного уяв­ле­н­ня! Пані Ма­рія емі­гру­ва­ла 1955 р. до США. Ме­шка­ла у м. Міл­во­кі, Ві­скон­син, ви­йшла вдру­ге за­між за Володимира Пи­скі­ра. У цьо­му шлю­бі у них на­ро­ди­лись ді­ти: Богдан та Лариса. Сав­чин-Пи­скір бра­ла актив­ну участь в ді­яль­но­сті гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій ді­а­спо­ри. Во­на бу­ла го­ло­вою від­ді­лу Со­ю­зу укра­ї­нок Аме­ри­ки... 22 кві­тня 2013 ро­ку Ма­рія Сав­чин-Пи­скір по­мер­ла у м.Кер­гон­ксон (штат Нью-Йорк).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.