Мін­фін по­ми­лив­ся, шу­кає ви­хід

Суб­си­дії у цьо­го­рі­чно­му бю­дже­ті мо­жуть збіль­ши­ти на 15 мі­льяр­дів, а 1,5 мільйона укра­їн­ців змо­жуть мо­не­ти­зу­ва­ти зеко­ном­ле­ні суб­си­дії

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Експерт гро­мад­ської ме­ре­жі «Опо­ра» Тетяна Бой­ко свого ча­су ра­зом з ін­ши­ми гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми, на про­ха­н­ня го­ло­ви уря­ду Володимира Грой­сма­на, бра­ла участь у зйомках ві­део­ро­ли­ка на під­трим­ку но­вої ці­ни на газ і ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми та­ри­фів. Во­на і сьо­го­дні вважає, що цей крок (пі­дви­ще­н­ня га­зо­вої ці­ни) був про­гре­сив­ним і пра­виль­ним, але па­ра­лель­но, на її дум­ку, тре­ба було зро­би­ти й ін­ше — ре­фор­му­ва­ти си­сте­му суб­си­дій. Про це вча­сно не по­ду­ма­ли.

ЧО­МУ НЕ ПО­ДУ­МА­ЛИ?

Як на­слі­док, кон­ста­тує акти­віс­тка, на суб­си­дії у держ­бю­дже­ті, які отри­му­ють ко­му­наль­ні під­при­єм­ства і ОСББ, за­кла­да­є­ться при­бли­зно у 100 ра­зів біль­ше ко­штів, ніж на пі­дви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті. А цьо­го ро­ку суб­си­дії ще й за­три­му­ю­ться від трьох до ше­сти мі­ся­ців. Це озна­чає, що під­при­єм­ства жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства або ОСББ (ба­га­то які з них взя­ли бан­ків­ські кре­ди­ти на пі­дви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті бу­дин­ків) за­ли­ша­ю­ться пра­кти­чно без ко­штів. «На жаль, дер­жа­ва не роз­ро­би­ла і не ого­ло­си­ла пла­ну з ре­фор­му­ва­н­ня суб­си­дій, — від­зна­чає Бой­ко, — Тим ча­сом, при­мі­ром, ОСББ вже не ма­ють ко­штів і по­де­ку­ди при­пи­ня­ють на­да­ва­ти послуги та роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за них. Через це, зокре­ма, не ви­во­зи­ться смі­т­тя, що ду­же не­без­пе­чно».

«Коли ми го­во­ри­ли про те, що по­трі­бно зро­би­ти єди­ну ці­ну на газ, що на пра­кти­ці озна­ча­ло пі­дви­ще­н­ня та­ри­фів для на­се­ле­н­ня, вва­жа­ло­ся, що по­да­тко­вих зо­бов’язань «На­фто­га­зу» бу­де до­ста­тньо, щоб спла­чу­ва­ти адре­сні суб­си­дії та на за­хо­ди з енер­го­ефе­ктив­но­сті, ну хо­ча б на суб­си­дії. І сьо­го­дні, за да­ни­ми «На­фто­га­зу», спла­че­них ним по­да­тків до­ста­тньо, щоб при­найм­ні роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми», — від­зна­чає Бой­ко.

СУБ­СИ­ДІЇ МОНЕТИЗУЮТЬ ЗА МІ­СЯЦЬ-ДВА

Директор де­пар­та­мен­ту Мін­со­цпо­лі­ти­ки Ві­та­лій Му­зи­чен­ко при­га­дує, що в міністерстві вва­жа­ли, що суб­си­ді­я­ми ко­ри­сту­ва­ти­му­ться ві­сім міль­йо­нів до­мо­го­спо­дарств. За ре­зуль­та­та­ми опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду цей про­гноз май­же ви­прав­дав­ся: суб­сі­ді­ан­тів на­лі­чу­є­ться 7,5 мільйона. «Ін­шою сто­ро­ною ці­єї си­ту­а­ції є мо­жли­вість вча­сно за­без­пе­чи­ти фі­нан­су­ва­н­ня суб­си­дій, — ви­знає чи­нов­ник, — ті­єї су­ми, яка бу­ла за­кла­де- на в бю­дже­ті, не­до­ста­тньо, щоб за­без­пе­чи­ти вча­сне фі­нан­су­ва­н­ня суб­си­дій. Сьо­го­дні є пев­на за­бор­го­ва­ність».

Однак Му­зи­чен­ко по­кла­да­є­ться на пра­кти­ку, коли за під­сум­ка­ми опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду про­ва­ди­ться про­це­ду­ра по­вер­не­н­ня не­ви­ко­ри­ста­них сум суб­си­дій. «Якщо для сім’ї со­ці­аль­ний нор­ма­тив ста­но­вить 400 ку­бо­ме­трів га­зу на мі­сяць, а ре­аль­но ви­ко­ри­ста­но 300 чи 350, то рі­зни­ця має бути по­вер­ну­та до державного бю­дже­ту», — вка­зує Му­зи­чен­ко і на­га­дує, що ми­ну­ло­го ро­ку пра­кти­чно опла­та 15 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів не­ви­ко­ри­ста­них суб­си­дій було по­вер­ну­то до бю­дже­ту). «Цьо­го ро­ку. за орі­єн­тов­ни­ми під­ра­хун­ка­ми, їх мо­же бути 9-10 мі­льяр­дів», — додає він і про­по­нує по­че­ка­ти, коли ці су­ми бу­дуть ви­зна­че­ні оста­то­чно і то­ді мо­жна бу­де го­во­ри­ти про збільшення суб­си­дій на су­му, якої не ви­ста­чає.

Директор де­пар­та­мен­ту по­ру­шує й та­ку акту­аль­ну те­му, як мо­не­ти­за­ція ча­сти­ни не­ви­ко­ри­ста­них суб­си­дій. Та­ким чи­ном пе­ред­ба­ча­є­ться сти­му­лю­ва­ти гро­ма­дян до оща­дли­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня енер­ге­ти­чних ре­сур­сів. За під­сум­ка­ми опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду ко­жна сім’я. що має еко­но­мію, по­чи­на­ю­чи з червня, ма­ти­ме мо­жли­вість звер­ну­ти­ся до ор­га­ну со­ці­аль­но­го за­хи­сту з від­по­від­ною за­явою і отри­ма­ти екві­ва­лент вар­то­сті 100 ку­бо­ме­трів га­зу за умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го га­зо­во­го опа­ле­н­ня, роз­по­від­ає Му­зи­чен­ко. Для цьо­го на­да­ва­чі послуг ма­ли до 1 червня по­да­ти спи­ски та­ких гро­ма­дян, щоб ор­га­ни со­ці­аль­но­го за­хи­сту про­ін­фор­му­ва­ли та­кі сім’ї. Ця ро­бо­та ще не за­кін­че­на, та вже сьо­го­дні є ін­фор­ма­ція май­же про 1,5 мільйона осіб, що вклю­че­ні до та­ких спи­сків. За мі­сяць-два во­ни отри­ма­ють гро­ші на вла­сні ра­хун­ки, впев­не­ний чи­нов­ник.

«ДО ОСББ ПЕР­ШІ СУБ­СИ­ДІЇ ПРИ­ЙШЛИ ЛИ­ШЕ СЬО­ГО­ДНІ»

Час­тко­ва мо­не­ти­за­ція це пре­кра­сно, го­во­рить Бой­ко, але ви­ма­гає й кон­кре­тної від­по­віді на за­пи­та­н­ня, чо­му ко­шти про­тя­гом пів­ро­ку не від­шко­до­ву­ю­ться ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам і ОСББ. «Якщо ко­штів не­має за­раз, — іро­ні­зує во­на, — то звід­ки во­ни з’яв­ля­ться? І чо­му во­ни не над­хо­дять, якщо пе­ред­ба­че­ні бю­дже­том?» Му­зи­чен­ко яв­но не мо­же від­по­ві­сти і лиш спе­ре­ча­є­ться з при­во­ду стро­ку за­трим­ки суб­си­дій. Бой­ко ста­вить йо­го на мі­сце, за­ува­жив­ши, що пер­ші ко­шті цьо­го ро­ку при­йшли до ОСББ лиш сьо­го­дні.

На до­по­мо­гу Бой­ко при­хо­дить фі­нан­со­вий директор ПАТ «Ки­ї­в­енер­го» Тетяна Гря­зно­ва. «На 1 червня під­пи­са­ні «На­фто­га­зом», але не про­фі­нан­со­ва­ні про­то­ко­ли суб­си­дій для «Ки­ї­в­енер­го» на 1,47 мі­льяр­да гри­вень. З них за­бор­го­ва­ність по піль­гах та суб­си­ді­ях за еле­ктро­енер­гію спо­жи­ва­чів «Ки­ї­в­енер­го» і «Во­до­ка­на­лу» (за еле­ктро­енер­гію) — 207 міль­йо­нів, а за­бор­го­ва­ність за те­пло­ву енер­гію та га­ря­че во­до­по­ста­ча­н­ня — 1,26 мільйона гри­вень. Це, на­справ­ді, борг за п’ять мі­ся­ців цьо­го ро­ку». «Ста­ном на сьо­го­дні, — про­дов­жує фін директор, — рі­вень бор­гів за піль­ги та суб­си­дії ста­но­вить 42% за­галь­но­го бор­гу «Ки­ї­в­енер­го» перед НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни».

За­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Сер­гій Марченко також, як мо­ви­ться, у кур­сі спра­ви. Він ви­знає, що про­бле­ма фі­нан­су­ва­н­ня суб­си­дій існує. «Ситуація та­ка, що по­тре­бує рі­шень, бо пе­ред­ба­че­них в бю­дже­ті 47 мі­льяр­дів гри­вень не­до­ста­тньо», — вка­зує він. При фор­му­ван­ні бю­дже­ту 2017 ро­ку, за йо­го сло­ва­ми, ви­да­ва­ло­ся, що ці­єї су­ми до­ста­тньо при збе­ре­же­н­ня кіль­ко­сті суб­си­ді­ан­тів на рівні 2016 ро­ку. В кін­ці опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, з йо­го слів, ста­ло зро­зумі­лим, що цих ко­штів не до­ста­тньо. «За­раз Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів має на­мір ви­прав­ля­ти цю си­ту­а­цію і го­тує про­ект змін до бю­дже­ту, який передбачає до­да­тко­ві бю­дже­тні при­зна­че­н­ня. Ро­зра­хун­ко­во це 15 мі­льяр­дів, яких до­ста­тньо, щоб за­кри­ти про­бле­му».

Марченко спо­ді­ва­є­ться, що дер­жав­на ма­ши­на в цьо­му на­пря­мі спра­цює вча­сно, не­зва­жа­ю­чи на те, що пар­ла­мен­ту за­ли­ши­лось пра­цю­ва­ти ли­ше два пле­нар­ні ти­жні. Він також по­ві­до­мив, що сьо­го­дні пе­ре­гля­да­ю­ться спи­ски суб­си­ді­ан­тів і при­бли­зно 5% від них не отри­му­ють пе­ре­при­зна­че­н­ня на на­сту­пний рік. Крім то­го, у міністерстві, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра, пла­ну­ють від­мо­ви­тись від клі­рин­го­вої схе­ми роз­ра­хун­ків. «І це ре­аль­но», — на­го­ло­шує Марченко. А від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня, скіль­ки в бю­дже­ті по­трі­бно пе­ред­ба­чи­ти жи­тло­во-ко­му­наль­них суб­си­дій, не ва­га­ю­чись від­по­від­ає: 75—77 мі­льяр­дів гри­вень.

ЧИ НЕ БУ­ДЕ ПІ­ЗНО?

Ві­це-президент між­га­лу­зе­вої асо­ці­а­ції «Укр­те­пло­ко­мун­енер­го» Сер­гій Ду­най­ло за­зна­чив, що «відключення київської ТЕЦ-6 — це ди­вер­сія». «Не мо­жна було да­ва­ти «Ки­їв­транс­га­зу» до­ру­че­н­ня її від­клю­ча­ти, — з бо­лем у го­ло­сі ви­го­ло­шує він, — Це не якась квар­таль­на ко­тель­ня. Це 600 МВт по­ту­жно­сті. Це пі­ко­ві во­до­грій­ні ко­тли. Це га­ря­че во­до­за­без­пе­че­н­ня сто­ли­ці. Там ма­зу­тне го­спо­дар­ство. Ма­зут за­сти­гає так, що йо­го по­тім зу­ба­ми не від­гри­зеш. А сьо­го­дні вже йде від­си­рі­н­ня во­дню, який охо­ло­джує ге­не­ра­то­ри. Ки­сень під­няв­ся в тру­бо­про­во­дах, яких ти­ся­чі кі­ло­ме­трів. ТЕЦ-6 тре­ба не­гай­но за­пу­ска­ти, іна­кше во­на мо­же вза­га­лі не за­пу­сти­ти­ся. А то­ді й да­лі шукати шля­хи, як ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня вза­єм­ної за­бор­го­ва­но­сті по га­зу».

«День» за­пи­тав у Гря­зно­вої, чи ви­ко­нає за та­ких умов «Ки­ї­в­енер­го» свій план під­го­тов­ки обла­дна­н­ня та ме­реж до зи­ми. Во­на бу­ла за­до­во­ле­на сло­ва­ми Мар­чен­ка про пі­дго­тов­ку Мін­фі­ном змін до бю­дже­ту і про до­да­тко­ві 15 мі­льяр­дів на суб­си­дії у бю­дже­ті. Те­пер усі її на­дії на остан­ні два ти­жні ро­бо­ти пар­ла­мен­ту, про­тя­гом яких від­по­від­ні змі­ни бу­дуть ухва­ле­ні. Якщо так, то зи­мою в мі­сті, за її сло­ва­ми, осо­бли­вих про­блем з те­пло­по­ста­ча­н­ням не бу­де. Якщо ж не всти­гнуть, то про­гно­зу­ва­ти щось ду­же важ­ко. Гря­зно­ва по­ві­до­ми­ла, що за­раз, не­зва­жа­ю­чи на відключення ТЕЦ-6, «Ки­ї­в­енер­го» не має змо­ги ве­сти пе­ре­дзи­мо­ві ро­бо­ти, адже усе ж спо­ді­ва­є­ться, що ТЕЦ з дня на день бу­де за­пу­ще­но. І тіль­ки то­ді мо­жна бу­де ве­сти пла­но­мір­ні ро­бо­ти, по­чи­на­ю­чи з ви­про­бу­вань ме­реж на гер­ме­ти­чність. По­ки ж ре­мон­ту­ють тіль­ки ті ме­ре­жі, які отри­му­ють те­пло від ко­те­лень...

P.S.

Май­же 2/3 укра­їн­ців (60%) ствер­жджу­ють, що за остан­ній рік їхнє ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще по­гір­ши­лось, по­ві­дом­ляє со­ціо­ло­гі­чна гру­па «Рейтинг». Біль­ше 60% опи­та­них гро­ма­дян не в змо­зі спла­чу­ва­ти ра­хун­ки за жи­тло­во-ко­му­наль­ні послуги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.