По­чо­му ва­лю­та... у лом­бар­ді

На­ро­дний де­пу­тат ви­ма­гає від пра­во­охо­рон­ців роз­слі­ду­ва­ти не­за­кон­ну ді­яль­ність

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

По­бу­вав­ши з ро­бо­чим ві­зи­том у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті, го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки та бан­ків­ської ді­яль­но­сті Сер­гій Ри­бал­ка звер­нув­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів із пи­та­н­ням про­ти­за­кон­но­го обмі­ну ва­лют в лом­бар­дах. «Уко­тре пе­ре­ко­нав­ся в не­об­хі­дно­сті швид­ко­го вре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­ти лом­бар­дно­го ринку об­ся­гом у 16 мі­льяр­дів гри­вень на за­ко­но­дав­чо­му рівні та в під­го­тов­ці за­ко­но­про­е­кту. По­дав де­пу­тат­ське звер­не­н­ня ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ро­ві Укра­ї­ни, мі­ні­стро­ві вну­трі­шніх справ, про­ку­ро­ру Дні­про­пе­тров­ської обла­сті та на­чаль­ни­ко­ві ГУНП у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті з про­ха­н­ням про­ве­сти пе­ре­вір­ку цих фа­ктів пра­во­по­ру­ше­н­ня та вжи­ти за­хо­ди», — ци­тує Ри­бал­ку прес-слу­жба пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту. Йо­го го­ло­ва також на­га­дав, що обмін ва­лю­ти ма­ють пра­во здій­сню­ва­ти ли­ше пун­кти обмі­ну, які отри­ма­ли від­по­від­ну лі­цен­зію від На­ціо­наль­но­го бан­ку.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.