В очі­ку­ван­ні зе­мель­ної реформи ла­ти­фун­ди­сти роз­ши­рю­ють во­ло­ді­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Зе­мель­ний банк агро­хол­дин­га ІМК 2017 ро­ку бу­де роз­ши­ре­ний на 20 ти­сяч ге­кта­рів, су­ма опе­ра­ції скла­де $16 міль­йо­нів, по­ві­до­мив ге­не­раль­ний директор хол­дин­гу (CEO) Алекс Ліс­сі­тса. «Всьо­го пла­ну­ю­ться ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня на 2017 рік, зва­жа­ю­чи на по­тен­цій­не при­дба­н­ня, у роз­мі­рі $20 міль­йо­нів», — на­во­дя­ться сло­ва топ-ме­не­дже­ра на сай­ті Вар­шав­ської фон­до­вої бір­жі (WSE). Для укла­де­н­ня кон­тра­кту ІМК зна­до­бля­ться ін­ве­сти­ції, на які не­об­хі­дно бу­де отри­ма­ти дозвіл кре­ди­то­ра — Між­на­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. «Ми вже по­да­ли за­яв­ку, че­ка­є­мо її за­твер­дже­н­ня в черв­ні. Опе­ра­ція по­вин­на від­бу­ти­ся в гру­дні 2017 ро­ку», — за­ува­жив ген­ди­ре­ктор ІМК і до­дав, що ІМК пла­нує роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку і в 2019—2020 ро­ках — на 50 ти­сяч ге­кта­рів. За­раз агро­хол­динг обро­бляє 136,6 ти­ся­чі ге­кта­рів зем­лі в Пол­тав­ській, Чер­ні­гів­ській і Сум­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.