«На­фто­газ» ви­во­дять з ау­кціон­но­го ко­мі­те­ту з про­да­жу­на­фти і га­зо­во­го кон­ден­са­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі (МЕРТ) Укра­ї­ни про­по­нує уря­ду ви­клю­чи­ти пред­став­ни­ків НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» зі скла­ду ау­кціон­но­го ко­мі­те­ту з про­да­жу на­фти та га­зо­во­го кон­ден­са­ту укра­їн­сько­го ви­до­бу­тку. Про­ект від­по­від­ної по­ста­но­ви Ка­бмін роз­гля­не на за­сі­дан­ні в се­ре­ду. Об­ґрун­ту­вав­ши свої про­по­зи­ції не­об­хі­дні­стю уни­кну­ти кон­флі­кту ін­те­ре­сів і по­лі­пши­ти ді­яль­ність бір­жо­во­го ко­мі­те­ту, МЕРТ за­свід­чує, що «На­фто­газ» є акціо­не­ром під­при­ємств, що бе­руть участь у бір­жо­вих ау­кціо­нах як про­дав­ці (йо­му на­ле­жить 100% акцій ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» і 50%+1 акція ПАТ «Укр­на­фта»). На­га­да­є­мо, сьо­го­дні в ау­кціон­но­му ко­мі­те­ті по три пред­став­ни­ка від Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля та МЕРТ і чо­ти­ри — від «На­фто­га­зу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.