Ні­меч­чи­на до­по­мо­же з еле­ктри­чка­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Ні­меч­чи­ни го­то­вий ви­ді­ли­ти кредит, за ра­ху­нок яко­го пла­ну­є­ться ку­пи­ти до 25 ре­гіо­наль­них по­їздів (еле­ктри­чок) і на тен­дер­ній осно­ві пе­ре­да­ти на ба­ланс міст, по­ві­до­мив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Володимир Оме­лян. «Ми про­ве­ли по­пе­ре­дні пе­ре­мо­ви­ни з ні­ме­цьким уря­дом. Во­ни го­то­ві ви­ді­ли­ти кредит на ку­пів­лю від 10 до 25 ре­гіо­наль­них по­їздів, тоб­то еле­ктри­чок... з тим, щоб на тен­дер­ній осно­ві пе­ре­да­ти їх на ба­ланс міст, спіль­но управ­ля­ти ни­ми в мі­стах, де кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ють ці умо­ви, а гро­ма­дя­ни ма­ти­муть мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся су­ча­сни­ми ви­да­ми транс­пор­ту», — по­ві­до­мив мі­ністр перед за­сі­да­н­ням Ка­бмі­ну в се­ре­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.