Го­ту­є­ться япон­ський бе­звіз

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Япо­нії пра­цює над пи­та­н­ням від­мі­ни віз для гро­ма­дян Укра­ї­ни, по­ві­до­мив на­ро­дний де­пу­тат Ле­о­нід Ємець. «Ми за­пла­ну­ва­ли ди­пло­ма­ти­чну по­їзд­ку де­ле­га­ції між­пар­ла­мент­ської гру­пи Укра­ї­на — Япо­нія якраз на да­ту за­пу­ску без­ві­зу з кон­кре­тною ме­тою — роз­ши­ри­ти спи­сок кра­їн з без­ві­зом са­ме дру­жньою нам Япо­ні­єю», — пи­ше Ємець у «Фейс­бу­ці». Прав­да, про тер­мі­ни, за йо­го сло­ва­ми, по­ки го­во­ри­ти ра­но, але «пра­цю­є­мо, щоб на Олім­пій­ські ігри в То­кіо (2020 рік) укра­їн­ські гро­ма­дя­ни вже мо­гли їхати без віз».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.