«Ре­фле­ксії на сьо­го­де­н­ня»

У Льво­ві три­ває ми­сте­цький про­ект «Шоу обі­ця­нок»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

Уль­вів­сько­му Па­ла­ці ми­стецтв від­кри­то Show promise (Шоу обі­ця­нок). На ви­став­ці пред­став­ле­но жи­во­пис, ін­ста­ля­цію, фо­то­гра­фію, ві­део, скуль­пту­ру, гра­фі­ку та пер­фор­манс. Ро­бо­ти 34 ми­тців за­йма­ють усі за­ли трьох ви­став­ко­вих по­вер­хів Па­ла­цу ми­стецтв. «...За­ба­га­то ін­фор­ма­ції, яка є не зав­жди по­зи­тив­ною, вво­дить нас у стан роз­гу­бле­но­сті. Ми­сте­цтво не за­спо­ко­ює, але во­но дає змо­гу від­сто­ро­не­но­го погляду, шанс на ана­ліз та ре­фле­ксію і та­ким чи­ном ро­зу­мі­н­ня то­го, що є дій­сно ва­жли­вим», — роз­по­вів про про­ект за­снов­ник Zenko Foundation Зен­ко Афта­на­зів.

Огля­ну­ти виставку мо­жна до 16 липня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.