«Ра­ке­тою» – на Кін­бурн­ську ко­су

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Із Ми­ко­ла­є­ва та Хер­со­на від­кри­ли но­вий ту­ри­сти­чний мар­шрут

13 червня стар­ту­ва­ли но­ві во­дні рей­си, які спо­лу­ча­ють су­сі­дні обла­сні цен­три з Кін­бурн­ською ко­сою, що в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті. По­сад­ка па­са­жи­рів у Ми­ко­ла­є­ві здій­сню­ва­ти­ме­ться на ни­жньо­му БАМі в цен­трі мі­ста. Ка­тер на під­во­дних кри­лах до­став­ля­ти­ме па­са­жи­рів на но­вий при­чал бі­ля са­мо­го краю ко­си. Із Хер­со­на ка­тер, швид­ше за все, від­прав­ля­ти­ме­ться від цен­траль­но­ї­на­бе­ре­жної . Пов­но­цін­ний за­пуск рей­са анон­со­ва­ний на двад­ця­ті чи­сла червня. Про­тя­гом цьо­го ча­су бу­де сфор­мо­ва­на вар­тість кви­тка і зру­чний для від­по­чи­валь­ни­ків гра­фік.

За­пуск но­во­го во­дно­го мар­шру­ту є на­слід­ком спів­пра­ці Хер­сон­сько­ї­та Ми­ко­ла­їв­сько­ї­ОДА спіль­но з ком­па­ні­єю «Ні­бу­лон». За сло­ва­ми го­ло­ви Хер­сон­ської ОДА Ан­дрія ГОРДЄЄВА, це на­дасть мо­жли­вість збіль­ши­ти ту­ри­сти­чний по­тік в обох ре­гіо­нах, адже до цьо­го кра­є­ви­ди й уні­каль­ні при­ро­дні об’єкти Кін­бур­на бу­ли ма­ло- до­сту­пни­ми через від­су­тність зру­чно­ї­до­ро­ги на су­хо­до­лі. «Пе­ре­ко­на­ний, що зав­дя­ки та­ко­му ком­фор­тно­му спо­лу­чен­ню нам вда­сться за­лу­чи­ти на від­по­чи­нок до Хер­сон­щи­ни ще біль­ше ту­ри­стів, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. А це не мен­ше, ніж 3,5 млн від­по­чи­валь­ни­ків», — за­зна­чив Гор­дє­єв.

На­ра­зі на Кін­бурн­ській ко­сі для ту­ри­стів до­сту­пні кіль­ка екс­кур­сій: від­ві­ду­ва­н­ня окре­мих ло­ка­цій На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Бі­л­обе­реж­жя Свя­то­сла­ва», в то­му чи­слі пам’ятник Су­во­ро­ву, вів­тар Ахіл­ла, шпиль Кін­бурн­сько­їстріл­ки. Екскур­со­во­ди роз­ка­жуть про істо­рію пар­ку, Дні­про-Бузь­кий ли­ман, Ягор­ли­цьку за­то­ку, Чор­но­мор­ський біо­сфер­ний за­по­від­ник, а також bird watching — спо­сте­ре­же­н­ня за пта­ха­ми у при­ро­ді. Кін­бурн­ська ко­са є чу­до­вим мі­сцем для фо­то­з­йом­ки пей­за­жів, адже тут до­сту­пні кра­є­ви­ди моря, со­ло­них і прі­сних озер, пі­ща­них ма­си­вів та лі­сів з рі­зно­ма­ні­тною фло­рою і фа­у­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.