ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1752 — аме­ри­кан­ський фі­зик, пу­блі­цист, пи­сьмен­ник, гро­мад­сько-по­лі­ти­чний ді­яч Бен­джа­мін Франклін (1706—1790) до­вів еле­ктри­чну при­ро­ду бли­скав­ки (так зва­ний екс­пе­ри­мент із по­ві­тря­ним змі­єм).

1775 — за на­ка­зом ім­пе­ра­три­ці Ка­те­ри­ни ІІ ро­сій­ські вій­ська під ко­ман­ду­ва­н­ням ге­не­ра­ла Пе­тра Те­ке­лі зруй­ну­ва­ли За­по­розь­ку Січ.

1834 — від­кри­то Ки­їв­ський уні­вер­си­тет, пер­шим ре­кто­ром яко­го став Ми­хай­ло Ма­кси­мо­вич. 1851 — у Бал­ти­мо­рі (США) мо­ло­чар Дже­коб Фус­сель за­сну­вав пер­шу у сві­ті фа­бри­ку з ви­ро­бни­цтва мо­ро­зи­ва.

1903 — у Ро­сій­ській ім­пе­рії ухва­ле­но за­кон про від­по­від­аль­ність під­при­єм­ців за не­ща­сні ви­пад­ки з ро­бі­тни­ка­ми на ви­ро­бни­цтві.

1914 — на­ро­див­ся Юрій Ан­дро­пов, ра­дян­ський по­лі­ти­чний ді­яч, го­ло­ва КДБ СРСР (1967 — 1982), ге­не­раль­ний се­кре­тар ЦК КПРС ( 1982 — 1984). За ча­сів йо­го прав­лі­н­ня ва­га ор­га­нів держ­без­пе­ки, а також мас­штаб їхньої ре­пре­сив­ної по­лі­ти­ки значно зро­сли. По­мер 1984 р.

1941 — на­ро­див­ся І ван Миколайчук, ви­да­тний укра­їн­ський кі­но­актор, сце­на­рист, ре­жи­сер, пи­сьмен­ник. По­мер 1987 р.

1752 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.